IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

W zwalczaniu bakteriozy pierścieniowej ziemniaka najważniejsze powinno być wskaza-nie źródła jej rozprzestrzeniania się
2012(2), 2012

Autor:

Wojciech Nowacki


Strony:

26-33


Abstrakt:

Autor omówił konsekwencje podwyższonej wykrywalności bakteriozy w Polsce i niezgodno-ści tytułów dwóch podstawowych dokumentów prawnych: dyrektywy Rady UE oraz rozpo-rządzenia MRiRW w sprawie bakteriozy – dyrektywa odnosi się do ograniczania choroby, a nie czynnika chorobotwórczego, a rozporządzenie – odwrotnie. Najpilniejsze w tej chwili zadania w programie zwalczania to, zdaniem autora: wskazanie głównych źródeł zakażania przez Cms i dróg rozprzestrzeniania się bakteriozy w kraju w tym celu potrzebna jest współ-praca PIORiN z ośrodkami naukowymi, uznanie, że wskaźnikiem dróg rozprzestrzeniania się jest powtarzalność wykrywania Cms, a nie „zero tolerancji”, konsolidacja badań krajowych nad Cms zorientowanych na praktyczne aspekty ograniczania występowania choroby. Jednym z mankamentów badań nad przeżywalnością i patogenicznością komórek Cms jest brak wery-fikacji wyników uzyskanych w laboratoriach w naturalnych warunkach polowych.


Słowa kluczowe:

bakterioza pierścieniowa ziemniaka, choroba kwarantannowa ziemniaka, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, diagnostyka, ziemniak, zwalczanie
Pełna treść artykułu:

Wojciech Nowacki - [224,29 kB]
W zwalczaniu bakteriozy pierścieniowej ziemniaka najważniejsze powinno być wskaza-nie źródła jej rozprzestrzeniania się