IHAR - Biblioteka

Regulamin Rady Bibliotecznej

 

REGULAMIN RADY BIBLIOTECZNEJ

Z dnia ............ 2005 roku


§ 1

 1. Kompetencje, skład oraz tryb powoływania Rady Bibliotecznej określa Statut Instytutu.
 2. Na pierwszym posiedzeniu nowo powołanej Rady Bibliotecznej, Rada konstytuuje się wybierając:
 • Przewodniczącego i jego zastępcę spośród członków Rady Bibliotecznej
 • Sekretarza rady, spośród wszystkich członków rady, odpowiedzialnego w szczególności za dokumentowanie działalności rady, zawiadamiania członków rady o posiedzeniach i rozsyłanie materiałów.


§ 2

Posiedzenia Rady Bibliotecznej odbywają się po zgłoszeniu zapotrzebowania przez kierownika Działu Informacji Naukowej w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu. Przewodniczący zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 członków. Przewodniczący może też, w wyjątkowych przypadkach, zwoływać posiedzenia Rady w trybie:

 1. pilnym dla omówienia konkretnej sprawy.
 2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, z wyjątkiem posiedzeń zwołanych w trybie pilnym, powinno zawierać porządek obrad i zostać przesłane członkom co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.
 3. Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego ustala Przewodniczący Rady. Może on być zmieniony lub uzupełniony na wniosek członka Rady.
 4. Obecność członka Rady na posiedzeniach jest obowiązkowa. O przyczynach planowanej nieobecności członek ma obowiązek powiadomić Sekretarza Rady przed posiedzeniem.
 5. W posiedzeniach Rady, za zgodą Przewodniczącego, może uczestniczyć osoba zastępująca stałego członka. Osoba ta nie może jednak głosować w imieniu nieobecnego członka Rady. W razie trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach, Rada może skierować wniosek do właściwego organu (Dyrektora Instytutu) o odwołanie członka i wnosić o przeprowadzenie przez organ delegujący ponownych wyborów.
 6. Rada Biblioteczna może powoływać ze swego składu stałe lub doraźne komisje doradcze w określonych przez Radę sprawach. Do udziału w pracach Komisji mogą być także zapraszane osoby nie będące członkami Rady Bibliotecznej. Przewodniczący Komisji informuje Radę o pracach Komisji a po ich zakończeniu składa sprawozdanie.
 7. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, o ile nie dotyczą one spraw personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. Przewodniczący, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady obecnych na posiedzeniu, zarządza także głosowanie tajne w innych sprawach niż personalne.
 8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.
 9. Przewodniczący Rady Bibliotecznej zobowiązany jest przynajmniej raz w roku zdać sprawozdanie z zakresu i przebiegu prac Rady Bibliotecznej Dyrektorowi Instytutu.

 

Przewodniczący Rady Bibliotecznej