IHAR - Biblioteka

Regulamin


Regulamin Biblioteki Naukowej
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w RadzikowieRegulamin porządkowy


I

Biblioteka Naukowa IHAR udostępnia zbiory:
— na miejscu (poprzez czytelnię)
— poprzez wypożyczanie

II

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki IHAR posiadają:
— pracownicy Instytutu
— emeryci i renciści
— inne osoby za zezwoleniem Dyrektora Instytutu

III

Do korzystania ze zbiorów biblioteki uprawnia dokument potwierdzający zatrudnienie w IHAR, a czytelnicy spoza Instytutu po okazaniu rewersu międzybibliotecznego.

1) Czytelnik zobowiązany jest do dokonania wpisu w „Książce odwiedzin czytelni” oraz zapoznania się z „Regulaminem Biblioteki Naukowej”.

2) Korzystający z czytelni mają obowiązek pozostawić wierzchnią odzież oraz torby pod opieką bibliotekarzy.

3) Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan zachowania powierzonych im obiektów.

4) Czytelnik ma wolny dostęp do zbiorów znajdujących się w czytelni.
— Książki i czasopisma wzięte z półek należy odkładać na miejsce wyznaczone przez bibliotekarza.

5) Czytelnicy zobowiązani są do zachowania ciszy, nie spożywania posiłków i przestrzegania porządku.

6) W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany:

— zwrócić identyczny egzemplarz lub zakupić wskazany przez Bibliotekę

— zwrócić koszty oprawy i sporządzania odbitki reprograficznej. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki Naukowej.

7) Po przekroczeniu terminu zwrotu woluminu, Biblioteka upomina czytelnika. Brak odpowiedzi upoważnia Bibliotekę do odmowy dalszego wypożyczania aż do chwili wyrównania zaległości.

8) Czytelników, którzy udają się na staż zagraniczny na okres dłuższy niż trzy miesiące, obowiązuje zwrot wszystkich wypożyczonych woluminów.

9) Przekroczenie przepisów zawartych w niniejszym regulaminie pociąga za sobą okresowe lub całkowite pozbawienie praw do korzystania z Biblioteki.

IV

Czas otwarcia Biblioteki jest regulowany zarządzeniem podanym do ogólnej wiadomości.

 

V

1) Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne dla pracowników. Zgłaszający się w tej sprawie czytelnik zobowiązany jest podać ścisłe dane bibliograficzne. Maksymalna ilość jednorazowo zgłoszonych pozycji - pięć.

2) Biblioteka Naukowa przygotowuje kserokopie z czasopism i książek

3) Biblioteka udziela informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych.
Regulamin organizacyjny

I. Przepisy ogólne.

§ 1


1) Biblioteka Naukowa jest częścią IHAR

II. Organy

§ 2

Organami kierującymi Biblioteką Naukową są:

1) Dyrektor Instytutu

2) Rada Biblioteczna

3) Kierownik Działu Informacji Naukowej i Wydawnictw.

§ 3

Rada Biblioteczna działa jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora Instytutu

§ 4

Kompetencje Rady Bibliotecznej, jej skład oraz tryb powoływania jej członków określa Regulamin Rady Biblioteki Naukowej IHAR

§ 5

Kierownik Działu Informacji Naukowej i Wydawnictw:

1) kieruje realizacji zadań usługowych, naukowych Biblioteki Naukowej stosownie do przepisów prawnych oraz poleceń władz Instytutu

2) jest bezpośrednio przełożonym pracowników zatrudnionych w Bibliotece Naukowej i odpowiada za realizowaną w niej politykę kadrową

3) współpracuje z bibliotekami oddziałów IHAR

4) organizuje zebrania Rady Bibliotecznej w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu

5) opracowuje plany rzeczowo-finansowe i sprawozdania z działalności Biblioteki Naukowej

6) odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi Bibliotece Naukowej środkami i majątkiem

§ 6

Pracownicy Biblioteki Naukowej zobowiązani są do:

1) należytego wypełniania zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem

2) realizowania zadań usługowych, organizacyjnych i naukowych biblioteki

3) kształcenia się i doskonalenia zawodowego

4) dbałości o całość i bezpieczeństwo mienia bibliotecznego

5) przestrzegania regulaminu Instytutu i Regulaminu Biblioteki Naukowej

§ 7

Regulamin Biblioteki Naukowej, cenniki usług bibliotecznych i inne ważne dokumenty wewnętrzne zatwierdza Dyrektor Instytutu na wniosek Kierownika Działu Informacji Naukowej i Wydawnictw.


III. Zadania Biblioteki

§ 8

Do zadań Biblioteki Naukowej należy:

1) współudział w organizowaniu pracy naukowej Instytutu poprzez:

  • gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z kierunkami badań oraz potrzebami Instytutu,
  • opracowanie, magazynowanie i konserwacja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
  • organizację udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do prac naukowo-badawczych, nauczania i popularyzacji wiedzy,
  • udzielanie informacji o zbiorach i innych zasobach wiedzy,


2) prowadzenie szkolenia bibliotecznego dla nowozatrudnionych pracowników Instytutu

3) prowadzenie prac badawczych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej i prac bibliograficznych oraz dokumentowanie publikacji naukowych pracowników IHAR

4) współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów oraz informacji bibliograficznej i bibliotecznej

5) unowocześnianie sposobu obsługi czytelników oraz metod prac bibliotekarskiej z wykorzystaniem światowych osiągnięć w tej dziedzinie.