IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Organizacja i cele Zrzeszenia Plantatorów i Przetwórców Nasion Roślin Oleistych w Pradze oraz uprawa rzepaku w Republice Czeskiej.
Organization and aims of the Union of Growers and Processors of Oilseed Crops Prague and oilseed rape growing in the Czech Republic.
1, 2001

Autor:

Baranyk P., Volf M., Kazda J.


Strony:

217-222


Streszczenie:

W pracy przedstawiono powody powołania, historię, strukturę i pozycję Zrzeszenia (SPZO) w sektorze rolnym Republiki Czeskiej. Szczegółowo omówiono działalność SPZO w przekazywaniu podstawowych informacji naukowo-technicznych (mechanizacja, stosowanie regulatorów wzrostu, herbicydów i innych preparatów, prowadzenie prezentacji marketingowych), o praktycznym stosowaniu wiedzy naukowej przez plantatorów. Zadaniem naszego Zrzeszenia jest udzielanie obiektywnych informacji — bez czerpania z tego żadnych korzyści finansowych — które mają służyć plantatorom pomocą przy wyborze optymalnej technologii uprawy rzepaku. Obecnie bardzo ważną sprawą jest sposób wykorzystywania rzepaku w powiązaniu z rynkiem europejskim. Śledzimy rozwój produkcji nasion oleistych w Republice Czeskiej, koszty i zasadnicze zmiany w pomocy rządu dla paliwa „bio diesel” w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej. Jednym z podstawowych zakresów działalności SPZO jest badanie w doświadczeniach różnych czynników wpływających na uprawę rzepaku. Wśród licznych doświadczeń najważniejsze są prowadzone w warunkach półprodukcyjnych badania odmian i przekazywanie wyników rolnikom. Wyniki te znacząco uzupełniają dane z oficjalnych małopoletkowych doświadczeń ÚKZÚZ (Centralny Instytut Nadzoru i Badań w Rolnictwie). Opinia SPZO jest decydującą przy wyborze odmian do uprawy w praktyce.


Słowa kluczowe:

rzepak ozimy, technologia uprawy


Summary:

The paper describes the origins, history, structure of membership and the position of SPZO in agricultural sector in the Czech Republic. The activities of SPZO connected with the transmission of basic scientific and technical information (mechanization, growth regulators application, herbicides, other agrochemicals, crop management and marketing) and practical applying of scientific knowledge by growers are depicted here in detail. Our union’s effort is to give objective information without any commercial interests, which later serves for better choice of an optimal rape growing technology. Recently the balance of using rape and the attachment to the European market is a very important sphere. We are watching the production development of oil plants in the Czech Republic, costs and the latest changes in government sphere for supporting the bio diesel, in the context of joining the European Union. One of the principal activities of SPZO is experimental testing of various factors that influence rape growing. Among various experimental trials the most important is the semi-operating testing of varieties and consecutive showing of the results to agricultural public. These results considerably complete official small-plot testing of ÚKZÚZ (Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture). The activity and counselling of SPZO become decisive for choosing the varieties for growing in practice.


Keywords:

oilseed rape, cultivation technology
Pełna treść artykułu:

Baranyk P., Volf M., Kazda J. - [171,61 kB]
Organizacja i cele Zrzeszenia Plantatorów i Przetwórców Nasion Roślin Oleistych w Pradze oraz uprawa rzepaku w Republice Czeskiej.