IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [86,31 kB] - XXII (1) 2001

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Krzymański J., Stuczyńska J. Pożegnanie Profesora Szukalskiego. 1-2
Kučera V., Vyvadilová M. Obecny stan i kierunki w hodowli rzepaku ozimego w Republice Czeskiej. Recent state and trends in breeding of winter rapeseed in the Czech Republic. 5-12
Adamska E., Szała L., Kołodziej K., Cegielska-Taras T. Ocena linii DH rzepaku ozimego pod względem wybranych cech na podstawie doświadczeń polowych przeprowadzonych w dwóch środowiskach. Estimation of winter oilseed rape DH lines for several traits on the basis of experiments carried out at two environments. 13-26
Nawracała J. Efektywność kwitnienia zróżnicowanych genotypów soi (Glycine max (L.) Merrill) w warunkach środowiskowych Wielkopolski. Efficiency of flowering of varied soybean (Glycine max (L.) Merrill) genotypes in the environmental conditions of Wielkopolska. 27-44
Budzyński W., Jankowski K. Wpływ nawożenia siarką, magnezem i azotem na wzrost, rozwój i plonowanie gorczycy białej i sarepskiej. Effect of fertilization with sulphur, magnesium and nitrogen on growing and yield of white and Indian mustard seeds. 45-58
Zielonka R., Szczebiot M. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na plonowanie gorczycy białej. Effects of some agronomic factors on Sinapis alba yield. 59-68
Kotecki A., Malarz W., Kozak M. Wpływ nawożenia azotem na rozwój i plonowanie pięciu odmian rzepaku jarego. Influence of nitrogen fertilisation on development and yielding of spring rape five cultivars. 69-80
Kotecki A., Malarz W., Kozak M., Aniołowski K. Wpływ nawożenia azotem na skład chemiczny nasion pięciu odmian rzepaku jarego. Influence of nitrogen fertilisation on chemical composition of spring rape five cultivars. 81-90
Franek M. Reakcja sześciu odmian rzepaku ozimego na herbicydy stosowane po siewie i po wschodach. Reacting of six winter oilseed rape cultivars to herbicides applied post sowing and post emergence. 91-96
Franek M., Rola H. Efekty niszczenia chwastów w rzepaku ozimym herbicydem Colzor Trio 405 EC w warunkach Dolnego Śląska. Effects of weed control in winter oilseed rape with the herbicide Colzor Trio 405 EC in lower Silesia conditions. 97-102
Badowski M., Franek M., Rola H. Ocena przydatności nowych graminicydów do niszczenia chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego. Evaluation of new graminicides for grass weeds control in winter oilseed rape crop. 103-106
Stachecki S., Paradowski A., Praczyk T. Wrażliwość rzepaku ozimego na fluroksypyr. Susceptibility of winter oilseed rape to fluroxypyr. 107-112
Sadowski Cz., Jankowski K., Łukanowski A., Trzciński J. Wpływ terminu siewu na zdrowotność rzepaku jarego. Effect of sowing date on the health status of spring oilseed rape. 113-120
Koprna R. Dynamika występowania szkodników rzepaku ozimego w Republice Czeskiej w latach 1990–2000. Dynamics of occurence of winter rapeseed pests in the Czech Republic in the years 1990–2000. 121-126
Mączyńska A., Głazek M., Krzyzińska K., Banachowska J. Porażenie przez grzyby chorobotwórcze roślin rzepaku ozimego w latach 1999 i 2000. Occurrence of winter oilseed rape pathogens in 1999 and 2000 years. 127-138
Seta G., Drzewiecki S., Mrówczyński M. Efektywność łącznego stosowania insektycydów i nawozów dolistnych w zwalczaniu niektórych szkodników rzepaku. Effectiveness of combined application of insecticides and foliar fertilizers in control of some pests in oilseed rape. 139-146
Raj S., Fandrejewski H., Weremko D., Skiba G. Wpływ zawartości lizyny strawnej w mieszankach zbożowo-rzepakowych na tempo wzrostu i chemiczny skład przyrostu dziennego świń. Influence of digestible lysine content in the cereal-rapeseed mixtures on growth ratio and chemical composition of daily body gain of pigs. 147-152
Osek M., Janocha A., Klocek B., Wasiłowski Z. Wpływ mieszanek zawierających różne tłuszcze na wskaźniki produkcyjne i jakość mięsa kurcząt rzeźnych. Influence of feed mixtures containing different fats on production coefficients and meat quality of slaughter chicken. 153-164
Van Cam Nguyen, Smulikowska S., Mieczkowska A. Wpływ substancji antyżywieniowych nasion lnu na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Effect of antinutritional factors of flax seeds on performance of broiler chicken. 165-172
Barteczko J., Borowiec F., Migdał W. Efektywność żywienia brojlerów mieszankami z udziałem nasion różnych genotypów lnu oleistego. Efficiency of broiler chicken feeding with mixtures containing seeds of different cultivar of linseeds. 173-182
Barowicz T., Pieszka M. Hipocholesteremiczny wpływ nasion oraz oleju lnianego w diecie dla tuczników. Hypocholesterolemic effect of full-fat seeds or oil of linseed in the diets of growing pigs. 183-190
Migdał W., Borowiec F., Pyś J.B., Koczanowski J., Barteczko J., Furgał K. Wpływ udziału pełnotłustej śruty sojowej, rzepakowej lub arachidowej w mieszankach pełnodawkowych dla tuczników na profil kwasów tłuszczowych i poziom cholesterolu w mięśniach szynki i schabu. Effect of content the full-fat soyabean meal, rapeseed meal and peanuts meal in complete mixtures for fatteners on fatty acids profile fat and cholesterol level in ham and loin. 191-206
Borowiec F., Zając T., Migdał W., Micek P. Wpływ skarmiania nasion lnu oleistego w dawkach pokarmowych na strawność składników oraz wskaźniki fizjologiczne w treści żwacza i osoczu krwi owiec. Effect of diet with linseed on nutrient digestibility and some indices in rumen content and in blood plasma of sheep. 207-216
Baranyk P., Volf M., Kazda J. Organizacja i cele Zrzeszenia Plantatorów i Przetwórców Nasion Roślin Oleistych w Pradze oraz uprawa rzepaku w Republice Czeskiej. Organization and aims of the Union of Growers and Processors of Oilseed Crops Prague and oilseed rape growing in the Czech Republic. 217-222
Jerzewska M, Ptasznik S. Charakterystyka niektórych margaryn i „mixów” krajowych z uwzględnieniem zmienności składu kwasów tłuszczowych. Characteristics of some domestic margarines and „mix” type products as regards the variability of fatty acids composition. 223-238

strona 1 z 2   12» »»