IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Adamska E., Cegielska-Taras T., Szała L. Parametry genetyczne dla cech struktury plonu oraz zawartości tłuszczu w nasionach rzepaku ozimego oszacowane na podstawie linii DH otrzymanych z mieszańca F1 (DH O-120 × DH C-1041). The genetic parameters for determining traits of yield elements and the oil contents in oilseed rape estimated on the basis of DH lines obtained from F1 hybrid (DH O-120 × DH C-1041). 215-222
Szymczak-Nowak J., Nowakowski M. Plonowanie gorczycy białej, rzodkwi oleistej i facelii błękitnej uprawianych w plonie głównym oraz ich wpływ na populację mątwika burakowego. Yielding and influence of white mustard, oil radish and tansy phacelia cultivated as a main crop on beet cyst-nematode population. 223-234
Ochodzki P., Piotrowska A. Właściwości fizyczne i skład chemiczny nasion rzepaku ozimego o różnym kolorze okrywy nasiennej. Physical properties and chemical composition of winter rapeseeds with different colour of seed coat. 235-242
Szała L., Krótka K., Czernik-Kołodziej K., Cegielska-Taras T. Charakterystyka podwojonych haploidów rzepaku ozimego uzyskanych z odmiany Bor. The characteristic of doubled haploids obtained from cultivar Bor of winter oilseed rape. 243-254
Matuszczak M. Zastosowanie metody AFLP do analizy DNA rzepaku ozimego. The use of AFLP method for analysis of winter oilseed rape DNA. 255-266
Koprna R., Kolovrat O., Nerušil P. Porównanie dokładności metod oznaczania zawartości glukozynolanów w nasionach rzepaku ozimego. Comparison of accuracy of screening methods for determination of glucosinolate content in winter rape seed. 267-274
Zając T., Klima K., Borowiec F., Witkowicz R., Barteczko J. Plonowanie odmian lnu oleistego w różnych warunkach siedliska. Yielding of linseed varieties in various site conditions. 275-286
Kotecki A., Kozak M., Malarz W. Wykorzystanie słomy pszenicy ozimej do nawożenia rzepaku ozimego. I. Wpływ nawożenia słomą pszenicy i azotem na rozwój i plonowanie rzepaku ozimego The use of winter wheat straw for winter oilseed rape fertilization. I. The influence of wheat straw and N rates on the development and yielding of winter rape. 287-302
Kotecki A., Kozak M., Malarz W. Wykorzystanie słomy pszenicy ozimej do nawożenia rzepaku ozimego. II. Wpływ nawożenia słomą pszenicy i azotem na skład chemiczny nasion rzepaku ozimego. The use of winter wheat straw for winter oilseed rape fertilization. II. The influence of wheat straw and N rates on chemical composition of winter rape. 303-312
Kotecki A., Kozak M., Malarz W. Wykorzystanie słomy pszenicy ozimej do nawożenia rzepaku ozimego. III. Wpływ nawożenia słomą pszenicy i wapniem na rozwój i plonowanie rzepaku ozimego. The use of winter wheat straw for winter oilseed rape fertilization. III. The influence of wheat straw and calcium rates on the development and yielding of winter rape. 313-326
Kotecki A., Kozak M., Malarz W. Wykorzystanie słomy pszenicy ozimej do nawożenia rzepaku ozimego. IV. Wpływ nawożenia słomą pszenicy i wapniem na skład chemiczny nasion rzepaku ozimego. The use of winter wheat straw for winter oilseed rape fertilization. IV. The influence of wheat straw and Ca rates on chemical composition of winter rape. 327-336
Wójtowicz M., Wielebski F., Czernik-Kołodziej K. Wpływ wiosennego nawożenia azotem na cechy rolnicze i użytkowe nowych form hodowlanych rzepaku ozimego. Effect of spring nitrogen fertilization on agronomical and commercial plant characters of new breeding forms of winter oilseed rape. 337-350
Franek M., Rola H. Ocena przydatności herbicydu Nimbus 283 SE do odchwaszczania plantacji rzepaku ozimego na Dolnym Śląsku. Efficacy of herbicide Nimbus 283 SE to weed control in winter oilseed rape on lower Silesia. 351-356
Franek M., Rola H. Efektywność niszczenia chwastów w rzepaku ozimym herbicydem Galera 334 SL. Effect of weed control by Galera 334 SL herbicide in winter oilseed rape. 357-364
Franek M., Rola H. Wykorzystanie herbicydów do regulacji zachwaszczenia plantacji rzepaku ozimego w zależności od kondycji ekonomicznej gospodarstwa. Application of herbicides to weed control in winter oilseed rape in dependence on economic condition of farm. 365-372
Badowski M., Rola H. Efektywność chemicznego zwalczania Elymus repens w rzepaku ozimym graminicydami Focus Ultra 100 EC, Fusilade Forte 150 EC, Fusilade Super 125 EC i Targa Super 05 EC. Efficacy of Elymus repens control in winter oilseed rape by graminicides: Focus Ultra 100 EC, Fusilade Forte 150 EC, Fusilade Super 125 EC and Targa Super 05 EC. 373-376
Kaczmarzyk M., Klukowski Z., Kelm M. Aktywność migracyjna znakowanych osobników słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.) w obrębie uprawy rzepaku ozimego. Migration activity of marked pollen beetles (Meligethes aeneus F.) on winter rapeseed crop. 377-384
Starzycka E., Kachlicki P., Starzycki M. Zróżnicowanie polskich i chińskich izolatów Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary pod względem zdolności do wytwarzania kwasu szczawiowego. Diversity of Polish and Chinese isolates of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary and their ability to oxalic acid production.   385-390
Sadowski Cz., Baturo A., Lenc l., Trzciński J. Występowanie mączniaka rzekomego (Peronospora parasitica /Pers. ex Fr./Fr.) i mączniaka prawdziwego (Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junell) na rzepaku jarym odmiany Star przy zróżnicowanym nawożeniu azotem i siarką. Downy mildew (P. parasitica) and powdery mildew (E. cruciferarum) occurrence on spring oilseed rape cv. Star depending on differentiated fertilisation with nitrogen and sulphur. 391-408
Mączyńska A., Krzyzińska B., Pietryga J. Efektywność zwalczania chorób łuszczyn rzepaku ozimego przy wczesnej i późnej infekcji. Effectiveness of control of fungal diseases on winter rape pods during early and late infection. 409-416
Tys J., Sobczuk H., Rybacki R. Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne nasion rzepaku. Influence of drying temperature on mechanical properties of seeds of oilseed rape. 417-426
Krasucki W., Tys J., Szafran K., Rybacki R., Orlicki Ł. Wpływ różnych temperatur suszenia nasion rzepaku na ich skład chemiczny. Influence of drying temperature on chemical composition of seeds of oilseed rape. 427-438
Walisiewicz-Niedbalska W., Lipkowski A.W., Gwardiak H., Różycki K., Patkowska-Sokoła B., Opolski A., Muzalewska M. Pochodne oleju makowego jako związki biologicznie czynne. Poppy seed oil derivatives as biological active substances. 439-446
Nogala-Kałucka M., Gogolewski M., Jaworek M., Siger A., Szulczewska A. Oznaczanie niektórych składników jako wyróżników jakości nasion rzepaku produkowanych w różnych regionach Polski. Determination of some components as indicators of the quality of rapeseed produced in different regions in Poland. 447-460
Markiewicz K., Zadernowski R., Markiewicz E., Czaplicki S. Skład mineralny bioolejów tłoczonych z nasion wiesiołka i ogórecznika. Mineral composition of bio-oils pressed from seeds of evening primrose and borage. 461-470

strona 1 z 2   12» »»