IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Rosiak E. Krajowy rynek rzepaku w 2015 roku Domestic Rapeseed Market in 2015 11-20
Spasibionek S., Matuszczak M., Piętka T., Krótka K., Krzymański J. Możliwości dalszego obniżania zawartości glukozynolanów w nasionach rzepaku podwójnie ulepszonego (Brassica napus L.) The possibilities for further reduction of the glucosinolate content in seeds of double low rapeseed (Brassica napus L.) 21-36
Dobrzycka A., Wolko J., Bocianowski J., Nowosad K. Zmienność fenotypowa cech struktury plonu w liniach DH oraz mieszańcach rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Phenotypic variation of yield related traits in DH lines and hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.) 37-52
Matuszczak M., Spasibionek S., Tokarczuk I. Testowanie różnych warunków PCR dla analiz DNA rzepaku ozimego za pomocą dwóch dominujących markerów SCAR specyficznych dla mutacji w genie BnaA.FAD2 PCR conditions for testing of winter oilseed rape DNA with the use of two specific dominant SCAR markers for BnaA.FAD2 gene mutations 53-64
Starzycka-Korbas E., Starzycki M., Dabert M. Metody stosowane w hodowli odpornościowej i ochronie rzepaku ozimego oraz lnu przed chorobami w IHAR–PIB w Poznaniu Resistence breeding methods and protection of oilseed rape and flax against diseases applied in IHAR–PIB in Poznań 65-82
Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Wysakowska I., Silska G. Zmienność morfologiczna ziarn pyłku odmian lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.), pochodzących z różnych części świata Morphological variability of pollen grains of flax cultivars (Linum usitatissimum L.) of different geographical origin 83-96
Michalski K., Krzymański J. Możliwości użycia spektrometru NIR do pomiaru ekstremalnie niskiej zawartości glukozynolanów w nasionach w czasie hodowli i utrzymywaniu odmian rzepaku podwójnie ulepszonego The possibility of the use of NIR spectrometer to measure the extremely low content of glucosinolates in seeds during the breeding and maintenance of double low oilseed rape varieties 97-117
Mikołajczyk K. Analizy genotypu i fenotypu nowej generacji w nowoczesnej hodowli roślin — wybrane zagadnienia z 20. Kongresu EUCARPIA, 29.08–1.09.2016, ETH Zurych, Szwajcaria Next-generation genome and phenome analyses in modern plant breeding — Selected topics of the 20th EUCARPIA General Congress, 29.08–1.09.2016, ETH Zurich, Switzerland 119-125