IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [147,5 kB] - XXIV (2) 2003

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Piętka T., Krótka K., Krzymański J. Możliwości modyfikowania składu kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego poprzez selekcję w populacji linii wsobnych. Modification possibilities of fatty acid composition in seeds oil of double low winter oilseed rape with the use of selection in inbred lines population. 327-342
Bartkowiak-Broda I., Popławska W. Podwójnie ulepszone linie restorery rzepaku ozimego dla systemu CMS ogura. Double low restorer lines of winter rapeseed for CMS ogura system. 343-352
Szała L., Krzymański J., Wójtowicz M., Cegielska-Taras T. Zmienność fenotypowa populacji linii podwojonych haploidów otrzymanych z pokolenia F1 mieszańca rzepaku ozimego (Brassica napus L.). The phenotypic variation in the population of doubled haploid lines obtained from F1 hybrid generation of winter oilseed rape (Brassica napus L.). 353-362
Starzycki M., Starzycka E., Pszczoła J. Badania w hodowli odpornościowej rzepaku – osiągnięcia ostatnich lat. Research in rapeseed resistance breeding – progress made in recent years. 363-372
Sliesaravičius A., Žilėnaitė L., Burbulis N., Duchowski P. Tradycyjne i biotechnologiczne metody w hodowli rzepaku jarego (Brassica napus L.) na Litwie. Use of traditional and biotechnological methods for spring oilseed rape (Brassica napus L.) breeding in Lithuania. 373-382
Wawrzyniak M., Ogrodowczyk M. Badanie związku potrzeb jaryzacyjnych z zimotrwałością roślin rzepaku ozimego o zmodyfikowanych cechach jakościowych. Research of relationship between vernalization requirements and overwintering of winter oilseed rape with modified quality characteristics. 383-394
Weber R., Kaczmarek J., Kotecki A. Wpływ środowiska na zmienność plonowania odmian rzepaku ozimego w warunkach Dolnego Śląska. The influence of environment on yield variability of winter oilseed rape cultivar. 395-404
Kotecki A., Kozak M., Malarz W. Wartość nawozowa dla rzepaku słomy pszenicy oraz przedsiewnie stosowanego wapnia i azotu. The fertilizing effect of wheat straw and pre-sowing calcium and nitrogen use on winter rape. 405-422
Zając T., Borowiec F., Gierdziewicz M. Wpływ gęstości wysiewu rzepaku jarego na ulistnienie roślin i łanu, plon nasion, cechy morfologiczne oraz zawartość kwasów tłuszczowych w oleju. The influence of spring oilseed rape sowing density on plant and canopy leafage, seed yield, morphological traits and fatty acid concentration in oil. 423-442
Jankowski K., Budzyński W. Rola elementów struktury plonu w kształtowaniu plonu niektórych jarych roślin oleistych. The role of yield components in the management of yielding of some spring oilseed crops.  443-454
Kurowski T.P., Budzyński W. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i ochrony przed szkodnikami na zdrowotność rzepaku jarego. The influence of differentiated nitrogen fertilization and insect control on sanitary state of spring oilseed rape. 455-464
Kurowski T.P., Jankowski K. Wpływ nawożenia na zdrowotność gorczycy białej i sarepskiej. The influence of fertilisation on health status of white and Indian mustard.  465-476
Kurowski T.P., Jankowski K. Zdrowotność katranu abisyńskiego i lnianki jarej w zależności od sposobu nawożenia. Sanitary state of crambe and spring false flax in relation to way of fertilization. 477-488
Górecka M., Kurek W., Golinowski W. Immunocytochemiczna lokalizacja celulazy w korzeniach rzepaku porażonych mątwikiem burakowym (Heterodera schachtii). Immunolocalisation of a cellulase in syncytia induced in roots of oilseed rape by sugar beet cyst nematode Heterodera schachtii. 489-500
Nowakowski M., Szymczak-Nowak J. Plony świeżej i suchej masy oraz oddziaływanie antymątwikowe gorczycy białej i rzodkwi oleistej w zależności od odmiany i nawożenia azotem. Yields of fresh and dry matter and antinematode effect of white mustard and oil radish depending on cultivar and nitrogen fertilization. 501-508
Seta G., Mrówczyński M., Stobiecki S. Możliwość zastosowania mieszanin insektycydów i nawozów do dolistnego dokarmiania w programie ochrony rzepaku ozimego. Possibility of use of insecticide – fertilizers tank – mix applied in programme of oilseed rape pests control. 509-518
Badowski M., Kucharski M. Wpływ adiuwantów na skuteczność chwastobójczą i poziom pozostałości graminicydów w glebie i w rzepaku ozimym. Influence of adjuvants on weed control efficacy and residue level of graminicides in soil and in winter oilseed rape. 519-524
Pastuszewska B., Raj S. Śruta rzepakowa jako pasza białkowa i energetyczna – ograniczenia i perspektywy. Rapeseed oilmeal as protein and energy feedstuff – limitations and perspectives. 525-536
Osek M., Janocha A., Wasiłowski Z. Wartość odżywcza nasion rzepaku ozimego odmiany Batory i Bazyl dla kurcząt brojlerów. The nutritive value of seeds from winter oilseed rape cultivars Batory and Bazyl for broiler chickens. 537-546
Falkowski J., Bugnacka D., Kozera W. Wpływ zróżnicowanego poziomu owsa nagiego (Avena nuda) i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w mieszankach na wyniki produkcyjne warchlaków. The influence of different level of naked oats (Avena nuda) and rapeseed meal (00) in diets on growth performance of young growing pigs. 547-554
Kinal S., Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Słupczyńska M., Gołuch A. Wpływ stosowania makuchu rzepakowego i lnianego w żywieniu kóz na skład kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka. The effect of rapeseed and linseed cake application in dairy goats nutrition on fatty acid composition of milk fat. 555-566
Górecka A., Wroniak M., Krygier K. Wpływ ogrzewania nasion rzepaku na jakość wytłoczonego oleju. The influence of heat treatment of rapeseed on the quality of pressed oil. 567-576
Nogala-Kałucka M., Gogolewski M., Lampart-Szczapa E., Jaworek M., Siger A., Szulczewska A. Oznaczanie zawartości związków witamino-E aktywnych jako biologicznych antyoksydantów w nasionach wybranych odmian rzepaku. Determination of vitamin E active compounds as biological antioxidants occurring in rapeseeds of the selected varieties. 577-586
Jaśkiewicz T., Sagan A. Wpływ czasu przechowywania oraz dodatku przeciwutleniacza na stabilność frakcji lipidowej materiałów lniankowych. The effect of storage and antioxidant agent on the stability of lipid fraction in false flax materials. 587-594
Tańska M., Rotkiewicz D. Wpływ różnych czynników na jakość nasion rzepaku. Different factors influencing rapeseed quality. 595-616

strona 1 z 2   12» »»