IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [62,36 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Matuszczak M. Markery molekularne w badaniach rzepaku (Brassica napus L.) I. Przegląd stosowanych technik Molecular markers for study of oilseed rape (Brassica napus L.) I. The review of marker techniques 129-150
Matuszczak M. Markery molekularne w badaniach rzepaku (Brassica napus L.) II. Przegląd praktycznych zastosowań w hodowli Molecular markers for study of oilseed rape (Brassica napus L.) II. The review of markers used for breeding programs 151-166
Szała L., Cegielska-Taras T., Kaczmarek Z., Adamska E. Zmienność wybranych cech ilościowych w populacjach linii DH rzepaku ozimego otrzymanych z mieszańców F1 z krzyżowania odwrotnego Variability of some quantitative traits in DH line populations of winter oilseed rape obtained from F1 hybrids of reciprocal crosses 167-186
Walkowiak M., Ogrodowczyk M. Wstępne badania nad optymalizacją warunków indukowania mutacji dla uzyskania nowej zmienności u maku (Papaver somniferum L.) Preliminary investigation on optimum condition to induce mutation for development new variability in opium poppy (Papaver somniferum L.) 187-204
Kalembasa D., Kalembasa S., Jędryczka M. Wpływ porażenia roślin rzepaku ozimego grzybem Sclerotinia sclerotiorum na zawartość fosforu, potasu i wapnia w słomie The influence of infection by Sclerotinia sclerotiorum on the content of phosphorous, potassium and calcium in straw of oilseed rape 205-213
Oleksy A., Zając T., Kulig B., Klimek A. Biologiczne i produkcyjne skutki zgryzania roślin rzepaku ozimego przez zwierzęta z rodziny jeleniowatych (Cervidae) Biological and yield effects of the deer family (Cervidae) grazing on winter oilseed rape 215-226
Osek M., Milczarek A., Świnarska R. Wpływ poziomu i okresu podawania oleju sojowego i lnianego w mieszankach na wyniki produkcyjne i poubojowe oraz cechy jakościowe mięsa kurcząt brojlerów Effect of dietary level and the period of feeding soybean and linseed oils in mixtures on rearing results, slaughter value and meat quality characteristics of broiler chickens 227-240
Krzymański J., Krótka K. Konkurencja pomiędzy roślinami z sąsiednich poletek w doświadczeniu polowym z rzepakiem ozimym 2. Próba wyeliminowania wpływu konkurencji między roślinami rosnącymi na sąsiadujących poletkach na plon nasion z poletka na drodze obliczeń statystycznych Competition between plants on adjacent plots in the field trial on the winter oilseed rape (Brassica napus L.) 2. An attempt to eliminate the impact of competition between plants growing on neighboring plots on the seed yield from the plot by statistical calculations 241-265
Bocianowski J., Silska G., Praczyk M. Analiza współzależności między plonem nasion a cechami ilościowymi lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) Analysis of relationships between seed yield and quantitative traits of oliseed flax (Linum usitatissimum L.) 267-278
Bocianowski J., Silska G., Praczyk M. Badanie zmienności fenotypowej genotypów lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) za pomocą statystycznych metod wielowymiarowych Investigation of phenotypic distance of genotypes of oilseed flax (Linum usitatissimum L.) using multivariate statistical methods 279-287
Ogrodowczyk M., Bartkowiak-Broda I. Ocena postępu biologicznego w hodowli rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Evaluation of biological progress in rapeseed (Brassica napus L.) breeding 289-301