IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [84,67 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Myśliwiec E. Wspomnienie o Panu Doktorze Romanie Rybackim 153-155
Wolko J. Możliwości poszerzania zmienności genetycznej u Brassica napus L. Possibilities of genetic diversity broadening in Brassica napus L. 157-174
Kaczmarek J., Brachaczek A., Jędryczka M. Zastosowanie testu płatkowego w badaniach odporności odmian rzepaku ozimego na zgniliznę twardzikową – wyniki doświadczeń łanowych The use of petal test in screening of winter oilseed cultivars for resistance to sclerotinia stem rot – results of big scale field experiments 175-184
Jajor E., Korbas M. Występowanie grzybów z rodzaju Alternaria w liściach i łuszczynach rzepaku z objawami czerni krzyżowych Occurrence of fungi of the genus Alternaria on leaves and siliques of oilseed rape with symptoms of Alternaria black spot 185-200
Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Mierek-Adamska A., Goc A. Wrażliwość odmian jarych i ozimych rzepaku na metale ciężkie i bakterie glebowe The sensitivity of spring and winter varieties of oilseed rape to heavy metals and rhizobacteria 201-220
Ogrodowczyk M. Skuteczność oceny plonowania na podstawie doświadczeń polowych z rzepakiem ozimym o różnej liczbie powtórzeń The efficiency of yield estimation on the basis of field trials with winter rapeseed of different number of replications 221-235
Wałkowski T. Znaczenie kwalifikowanego materiału siewnego w technologii produkcji rzepaku The importance of certified seed in production technology of rapeseed 235-244
Wielebski F. Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie siarką w zależności od poziomu zaopatrzenia roślin w azot Response of winter oilseed rape to sulphur fertilization depending on level of nitrogen supply to plants 245-272
Ciemniewska H., Ratusz K. Charakterystyka orzechów laskowych trzech odmian leszczyny uprawianej w Polsce Characteristics of hazelnuts from three hazel cultivars grown in Poland 273-284
Kita A., Górnicka E., Wojdyło A., Drożdż W. Wpływ dodatku wytłoków rzepakowych na właściwości smażonych chrupek ziemniaczanych Effect of rapeseed expeller addition on selected properties of fried potato snacks 285-294
Milczarek A., Osek M. Zmiany liczby kwasowej i nadtlenkowej tłuszczu produktów rzepakowych przechowywanych w różnych warunkach bez i z dodatkiem przeciwutleniacza Changes in an acid value and peroxide value of lipids form rapeseed products stored in different conditions without or with antioxidant 295-306
Spychała W. Wpływ parametrów wytłaczania prototypowej prasy ślimakowej na temperaturę oleju uzyskiwanego z lnianki siewnej Influence of extrusion parameters of oil expeller prototype on the oil temperature obtained from seeds of Camelina sativa L. 307-318