IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [135,26 kB] - XXIV (1) 2003

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Smulikowska S., Van Nguyen C. Przydatność paszowa nasion i wytłoków rzepakowych w żywieniu drobiu i świń i ich wpływ na jakość produktów zwierzęcych. Rape seeds and cake as a feed for poultry and swine and their effects on quality of animal products. 11-22
Kozłowska H., Zieliński H., Buciński A., Piskuła M.K. Składniki biologicznie czynne w kiełkach nasion rzepaku. Bioactive compounds in rapeseed sprouts. 23-32
Mikołajczyk K., Bartkowiak-Broda I. Markery DNA w hodowli jakościowej rzepaku ozimego (Brassica napus L.) w aspekcie modyfikacji zawartości kwasów tłuszczowych. DNA markers in rapeseed (Brassica napus L.) quality breeding with respect to fatty acids content modification. 33-50
Rudzińska M,, Muśnicki C., Wąsowicz E. Fitosterole i ich pochodne utlenione w nasionach rzepaku ozimego. Phytosterols and their oxidized derivatives in seeds of winter oilseed rape. 51-66
Flaczyk E., Korczak J., Górecka D. Stabilizacja oleju rzepakowego za pomocą kolagenowych hydrolizatów białkowych. Stabilization of rapeseed oil by collagen protein hydrolysates. 67-76
Murkowski A. Wpływ chłodu i natężenia światła na aktywność fotosystemu II w liściach rzepaku jarego. Effect of chill and intensity of light on the activity photosystem II in spring oilseed rape. 77-84
Wójtowicz M., Czernik-Kołodziej K. Reakcja zarejestrowanych odmian rzepaku ozimego na poziom agrotechniki. Response of registered winter oilseed rape cultivars to the level of agronomical practices. 85-94
Kluza-Wieloch M., Muśnicki C. Wpływ czynników siedliskowych i agrotechnicznych na kształtowanie wybranych cech morfologicznych oleistych form słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Influence of environmental and agronomic factors on formation of some morphological characters of oilseed forms of common sunflower (Helianthus annuus L.). 95-108
Wielebski F., Wójtowicz M. Wpływ wiosennego nawożenia siarką na plon i zawartość glukozynolanów w nasionach odmian mieszańcowych złożonych rzepaku ozimego. Effect of spring sulphur fertilization on yield and glucosinolate content in seeds of winter oilseed rape composite hybrids. 109-120
Toboła P., Muśnicki C. Wpływ wzrastających dawek nawożenia azotem na plonowanie rzepaku jarego. Effect of increasing doses of nitrogen fertilization on spring oilseed rape yielding. 121-130
Lorenc-Kozik A.M., Pisulewska E. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i mikroelementami na plonowanie wybranych odmian soi. Effect of increasing levels of nitrogen fertilizer and microelements on seed yield of selected soybean cultivars. 131-142
Górecka M., Golinowski W. Immunocytochemiczna lokalizacja kalretikuliny w syncytiach korzeni rzepaku porażonych mątwikiem burakowym (Heterodera schachtii). Immunolocalisation of calreticulin in syncytia induced in roots of oil seed rape by sugar beet cyst nematode Heterodera schachtii. 143-154
Kaczmarzyk M. Porównanie dwóch metod oceny nasilenia słodyszka rzepakowego (Meligethes spp.) na rzepaku ozimym na tle warunków pogody. Comparison of two methods used to estimate winter oilseed rape infestation by pollen beetle (Meligethes spp.) in relation to weather conditions. 155-166
Wójtowicz A., Wójtowicz M. Zastosowanie systemów wspierających podejmowanie decyzji do optymalizacji ochrony rzepaku ozimego. Application of decision support systems dealing with protection of oilseed rape. 167-172
Kelm M., Kaczmarzyk M. Parametry populacyjne pokoleń pryszczarka kapustnika (Dasyneura brassicae Winn.) na rzepaku ozimym. Population factors of brassica pod midge (Dasyneura brassicae Winn.) generations on winter oilseed rape. 173-182
Seta G. Łączne stosowanie insektycydów i fungicydów w ochronie rzepaku ozimego w okresie kwitnienia i zawiązywania łuszczyn. Combined application of insecticides and fungicides for control of oilseed rape pests in the period of flowering and siliques formation. 183-192
Murawa D., Pykało I., Adomas B. Ocena plonowania i wybranych cech jakościowych nasion dwóch odmian gorczycy białej w zależności od stosowanych herbicydów. Estimation of yielding and some quality features of two varieties of white mustard seeds according to applied herbicides. 193-208
Adomas B. Skład kwasów tłuszczowych w oleju nasion rzepaku jarego w zależności od stosowanych herbicydów. The fatty acids composition in the oil of spring rape seeds in relation to applied herbicides. 209-222
Włodkowic D., Tomaszewska B. Oddziaływanie jonów ołowiu na kiełkowanie i wzrost korzeni siewek Brassica napus i Medicago sativa. The influence of the lead ions on germination and growth of Brassica napus and Medicago sativa seedlings. 223-230
Włodkowic D., Tomaszewska B. Testy fitotoksyczności zanieczyszczeń ropopochodnych dla rzepaku (Brassica napus) i lucerny (Medicago sativa) w aspekcie potencjalnych zastosowań w fitoremediacji i biomonitoringu. Phytotoxicity tests of petroleum contamination to Brassica napus and Medicago sativa as a potential application for phytoremediation and biomonitoring. 231-238
Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Kinal S., Walisiewicz-Niedbalska W., Popiołek R., Słupczyńska M. I. Wpływ podawania preparowanych termicznie nasion lnu na zawartość tłuszczu i kwasów tłuszczowych w mleku polskiej owcy górskiej. I. The effect of thermically protected linseeds application on fat and fatty acids in milk of Polish Mountain Sheep. 239-250
Kinal S., Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W., Popiołek R., Słupczyńska M. II. Zawartość kwasów tłuszczowych w serze uzyskanym z mleka owiec otrzymujących dodatek preparowanych termicznie nasion lnu. II. The content of fatty acids in cheese obtained from ewe’s milk which were fed with rations supplemented with thermically protected linseeds. 251-258
Springer B., Wojciechowski A. Ocena sposobu zapylania wybranych gatunków Brassica. Assessment of pollination requirements of chosen Brassica species. 261-268
Klukowski Z., Twardowski J., Irzykowicz M. Następczy wpływ pyretroidów Karate i Mavrik na aktywność biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w agrocenozie rzepaku ozimego — badania wstępne. Subsequent effect of pyrethroids Karate and Mavrik to ground beetle (Coleoptera, Carabidae) activity in winter rapeseed crop agrocenosis – preliminary results. 269-280
Barteczko J., Borowiec F., Zając T. Wartość energetyczna nasion z różnych genotypów lnu oleistego w żywieniu kurcząt brojlerów. Energy value of different genotypes of oily linseed in broiler chickens feeding. 281-288

strona 1 z 2   12» »»