IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis treści 2010-2 [162,77 kB] - TomXXXI-2

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Szumacher-Strabel M. Prof. dr hab. Andrzej Potkański 175-176
Piętka T., Krzymański J., Krótka K. Pierwsza podwójnie ulepszona odmiana gorczycy białej (Sinapis alba L.) The first double low variety of white mustard (Sinapis alba L.) 177-200
Mikołajczyk K. Dobrzycka A., Podkowiński J., Popławska W., Spasibionek S., Bartkowiak-Broda I. Zastosowanie analizy ‘multiplex PCR’ do identyfikacji męsko-sterylnej cytoplazmy typu ogura oraz genu restorera Rfo w materiałach hodowlanych rzepaku A multiplex PCR assay for identification of the ogura male sterile cytoplasm and the Rfo restorer gene among oilseed rape breeding forms 201-210
Liersch A., Krótka K., Bartkowiak-Broda I. Możliwości zastosowania markerów molekularnych w badaniu dystansu genetycznego linii hodowlanych rzepaku ozimego Possibility of application of molecular markers for the assessment of genetic diversity of oilseed rape breeding lines 211-228
Liersch A., Popławska W., Ogrodowczyk M., Krótka K., Bartkowiak-Broda I., Bocianowski J. Oszacowanie dystansu genetycznego linii rodzicielskich mieszańców F1 rzepaku ozimego oraz określenie związku z dystansem fenotypowym i efektem heterozji Assessment of genetic distance of parental lines of F1 hybrids of winter oilseed rape and its relationship with phenotypic distance and heterosis effect 229-242
Woś H., Adamska E., Kaczmarek Z. Metody statystyczne dla oceny mieszańców i ich linii rodzicielskich na podstawie serii doświadczeń jednopowtórzeniowych z wzorcami Statistical methods for evaluation of hybrids and their parental lines on the basis of a series of unreplicated experiments with standards 243-256
Sosnowska K., Szała L., Olejnik A., Cegielska-Taras T. Wstępne badania nad resyntezą rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Preliminary study on resynthesis of winter oilseed rape (Brassica napus L.) 257-266
Wojciechowski A., Przybył A., Niemann J., Springer B. Zastosowanie metody prześwietlania zalążków do szacowania efektywności zapylania przy oddalonych krzyżowaniach w rodzaju Brassica Cleared-ovule method applied to the evaluation of the effectiveness of pollinations in wide crosses within Brassica genera 267-282
Murkowski A., Mila A. Wpływ podwyższonego stężenia CO2 na fluorescencję chlorofilu i fotosyntezę wybranych genotypów rzepaku ozimego The effect of increased CO2 concentration in atmosphere on chlorophyll fluorescence and photosynthesis of some genotypes of winter oilseed rape 283-292
Pieńkowska H., Górski Z., Zadernowski R., Klonowski A. Kinetyka zaniku chemiluminescencji w oleju wiesiołkowym i rzepakowym wywołanej promieniowaniem elektromagnetycznym (UV-A) i ozonowaniem Kinetics of the decreasing chemiluminescence in oils from seeds of evening primrose and rape induced with electromagnetic radiation (UV-A) and ozonization 293-308
Pieńkowska H., Górski Z., Zadernowski R., Klonowski A. Wpływ przechowywania wybranych olejów roślinnych na kinetykę zaniku fotochemiluminescencji The influence of the storage of selected vegetable oils on kinetics of decreasing photochemiluminescence 309-322
Havel J. Sezonowe zróżnicowanie nalotu chowaczy łodygowych na plantacje rzepaku w rejonie Opawy Annual differences in migration of stem weevils to rapeseed crop at Opava 323-332
Zając T., Oleksy A., Klimek-Kopyra A. Wpływ terminu siewu na plonowanie i cechy roślin maku niskomorfinowego odm. Mieszko (Papaver somniferum L.) The influence of sowing date on yield and features of low morphine poppy (Papaver somniferum L.) cv. Mieszko 333-350
Nowak A., Wróbel J. Wpływ egzogennych regulatorów wzrostu na zawartość barwników asymilacyjnych w liściach trzech odmian soi zwyczajnej (Glycine max L. Merr) The effect of growth regulators on content of assimilation pigment in leaves of three soybean cultivars (Glycine max L. Merr) 351-360
Matysiak K., Kaczmarek S., Adamczewski K. Wpływ trineksapaku etylu, chlorku chloromekwatu, metkonazolu i tebukonazolu na pokrój roślin i plonowanie rzepaku ozimego w zależności od terminu stosowania The influence of trinexapac-ethyl, chlorocholine chloride, metconazole and tebuconazole on plant morphology and yield of winter oilseed rape depending on time of application 361-372
Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. Zależność plonu nasion mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego (Brassica napus L.) od wybranych cech fenotypowych roślin oceniona przy zastosowaniu analizy regresji wielokrotnej Relationship of seed yield of winter oilseed rape (Brassica napus L.) F1 CMS ogura hybrids on selected phenotypic traits of plants evaluated with the use of multiple regression analysis 373-389