IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [67,46 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Bartkowiak-Broda I., Krzymański J. Wspomnienie o doc. dr. Andrzeju Horodyskim 7-8
Kaczmarek J., Jędryczka M., Fitt B.D.L., Lucas J.A., Latunde-Dada Akinwunmi O. Molekularna detekcja inokulum pierwotnego chorobotwórczych grzybów Leptosphaeria maculans i L. biglobosa w próbach powietrza z regionu Dolnego Śląska Molecular detection of the primary inoculum of the pathogenic fungi Leptosphaeria maculans and L. biglobosa in Lower Silesia air samples 9-20
Baranowski P., Mazurek W., Jędryczka M., Babula-Skowrońska D. Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica napus) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria Temperature changes of oilseed rape (Brassica napus) leaves infected by fungi of Alternaria sp. 21-34
Janowicz J. Wojciechowski A. Ocena zdolności regeneracyjnych dwóch odmian lnu (Linum usitatissimum L.) w kulturach in vitro The evaluation of regeneration ability of two flax (Linum usitatissimum L.) cultivars in in vitro culture 35-50
Niemann J., Wojciechowski A. Efektywność zapyleń pyłkiem traktowanym promieniowaniem gamma u roślin z rodzaju Brassica The effectiveness of fertilization with gamma irradiated pollen in plants of Brassica genus 51-64
Mila A., Murkowski A. Oddziaływanie podwyższonego stężenia CO2 na wzrost i rozwój wybranych genotypów rzepaku ozimego The effect of increased CO2 concentration in atmosphere on growth and development of some genotypes of winter oilseed rape 65-74
Wielebski F. Reakcja różnych typów hodowlanych odmian rzepaku ozimego na poziom stosowanej agrotechniki. I. Charakterystyka dojrzewających roślin rzepaku oraz jego plonowanie i układ elementów plonotwórczych Response of different types of winter oilseed rape varieties to crop production systems. I. Characteristics of ripening plants of oilseed rape and components of seed yield 75-90
Wielebski F. Reakcja różnych typów hodowlanych odmian rzepaku ozimego na poziom stosowanej agrotechniki. II. Jakość zbieranego plonu Response of different types of winter oilseed rape varieties to crop production systems. II. Quality of seeds yield 91-102
Gromadzka J., Wardencki W. Opracowanie procedury oznaczania lotnych produktów utlenienia olejów roślinnych techniką statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej The development of a new procedure for determination of volatile oxidation products in edible oils with the use of static headspace analysis 103-118
Michalski K. Seed color assessment in rapeseed seeds using Color and Near Infrared Reflectance Spectrometers Ocena koloru nasion rzepaku przy użyciu spektrokolorymetru oraz spektrometru odbiciowego na bliską podczerwień (NIRS) 119-131
Banaszkiewicz T., Borkowska K. Ocena mieszanek z dużym udziałem makuchów z nowych odmian rzepaku dla kurcząt brojlerów The estimation of diets with rapeseed cakes from new cultivars for broiler chickens 132-142