IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [88,74 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Dawidziuk A., Kaczmarek J., Jędryczka M. Dojrzewanie pseudotecjów i uwalnianie zarodników workowych grzybów kompleksu Leptosphaeria maculansL. biglobosa w rejonie Kujaw (2005–2007) Pseudothecia maturation and ascospore release of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa in Kujavia region (2005–2007) 149-160
Spasibionek S. Variability of fatty acid composition in seed oil of winter rapeseed (Brassica napus L.) developed through mutagenesis Zmiany składu kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku ozimego (Brassica napus L.) uzyskane na drodze mutagenezy 161-174
Muśnicki Cz., Gładysiak S. Okresowa ocena poziomu stosowanej agrotechniki i stanu roślin na wybranych plantacjach rzepaku w Wielkopolsce Seasonal estimate of the level of agricultural practices and plant state on oilseed rape plantations in Wielkopolska region 175-184
Bartkowiak-Broda I., Wałkowski T., Popławska W., Ogrodowczyk M., Liersch A. Wpływ samosiewów i dzikich form rzepaku na jakość plonu rzepaku ozimego Influence of volunteers and oilseed rape-like plants on the quality of winter oilseed rape yield 185-198
Wałkowski T. Siedliskowe i strukturalne uwarunkowania produkcji rzepaku w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim Biotopic and structural influence on oilseed rape production in voivodeships Western Pomeranian, Pomeranian, Varmian-Masurian 199-208
Kisielewska W., Harasimowicz-Hermann G. Wpływ terminu siewu na gromadzenie składników mineralnych przez gorczycę białą uprawianą w międzyplonie Impact of sowing time on accumulation of mineral elements by white mustard cultivated as intercrop 209-216
Kozak M., Malarz W., Kotecki A., Černý I., Serafin-Andrzejewska M. Wpływ zróżnicowanej ilości wysiewu i biostymulatora Asahi SL na skład chemiczny nasion i resztek pozbiorowych soi uprawnej The effect of different sowing rate and Asahi SL biostimulator on chemical composition of soybean seeds and postharvest residues 217-230
Smulikowska S., Święch E., Czerwiński J. Wartość paszowa żółtonasiennych roślin oleistych z rodzaju Brassica dla drobiu i świń Nutritional value of yellow-seeded plants from Brassica genus for poultry and pigs 231-242
Walisiewicz-Niedbalska W., Patkowska-Sokoła B., Lipkowski A.W., Różycki K., Bodkowski R., Gwardiak H., Janczak M. Proces izomeryzacji olejów roślinnych bogatych w kwas linolowy w celu otrzymania izomerów kwasu linolowego (CLA) The process of isomerisation of plant oils rich in linoleic acid aimed at obtaining linoleic acid isomers (CLA) 243-254
Osek M., Milczarek A., Janocha A. Wpływ różnych proporcji oleju sojowego i lnianego w mieszankach dla kurcząt brojlerów na ich wzrost, wartość tuszki i cechy jakościowe mięsa An impact of different shares of soybean and linseed oil in mixtures for broiler chicken on their growth, carcass value and meat quality characteristics 255-266
Olejnik A. Wpływ warunków fizycznych i chemicznych kokultywacji Agrobacterium tumefaciens z eksplantatami Brassica napus na integrację T-DNA z DNA biorcy Influence of physical and chemical factors of co-cultivation Agrobacterium tumefaciens with Brassica napus explants on T-DNA integration 267-272
Mikołajczyk K. Zastosowanie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej w nowoczesnej hodowli roślin z rodziny Brassicaceae Structural and functional genomics usage for modern breeding of Brassicaceae 273-290
Starzycka E., Starzycki M. Najważniejsze wyniki badań nad zgnilizną twardzikową w rzepaku przedstawione na XII Międzynarodowym Kongresie Rzepakowym w Wuhan The most important results of research on Sclerotinia stem rot presented at the 12th International Rapeseed Congress 291-299
Cegielska-Taras T., Bartkowiak-Broda I. 18. Kongres EUCARPIA „Modern Variety Breeding for Present and Future Needs” 9-12 wrzesień 2008 – Valencia Hiszpania 18th EUCARPIA General Congress  „Modern Variety Breeding for Present and Future Needs” 9-12 September 2008 – Valencia Spain 301-306