IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [93,14 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Bartkowiak-Broda I., Cegielska-Taras T., Krzymański J. Wspomnienie o doc. dr hab. Angeli Zofii Nałęczyńskiej 7-8
Rosiak E. Krajowy rynek rzepaku w sezonie 2007/08 Domestic Oilseed Market in the Season of 2007/08 9-18
Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. Porównanie pięciu miar podobieństwa genetycznego ocenionego na podstawie analiz polimorfizmu DNA samosiewów występujących w uprawach rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Comparison of five measures of genetic similarity based on analyses of DNA polymorphism of volunteers occurring in winter oilseed rape crops (Brassica napus L.) 19-36
Kaczmarek J., Jędryczka M. Zagrożenie rzepaku ozimego suchą zgnilizną kapustnych na Dolnym Śląsku w latach 2004–2007 The risk of infection by phoma stem canker on oilseed rape in Lower Silesia in 2004–2007 37-50
Walczak F., Tratwal A. Rejony występowania i szkodliwość monitorowanych agrofagów rzepaku ozimego w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce Regions of occurrence and harmfulness of monitored winter rape agrophages in last ten years in Poland 51-66
Gwiazdowski R. Hamowanie wzrostu Leptosphaeria maculans i Leptosphaeria biglobosa przez wybrane fungicydy w testach płytkowych Inhibition of growth of Leptosphaeria maculans and Leptosphaeria biglobosa in plating tests by some fungicides 67-74
Jankowski K., Budzyński W., Szymanowski A. Poziom i termin nawożenia siarką a plonowanie rzepaku ozimego Influence of the rate and timing of sulphur fertilisation on winter oilseed rape yield 75-90
Wielebski F. Efektywność nawożenia siarką różnych typów hodowlanych odmian rzepaku w świetle wyników wieloletnich doświadczeń polowych Efficiency of sulphur fertilization of different types of oilseed rape varieties on the basis of the results from field experiments of many years 91-104
Borovko L. Wpływ nawożenia azotem i potasem oraz zastosowania regulatorów wzrostu na plon i jakość nasion rzepaku jarego w warunkach Łotwy The influence of nitrogen and potasium fertilization and of the use of growth regulators on yield and seed quality of spring oilseed rape in Latvia conditions 105-112
Badowski M., Kucharski M. Biologiczna ocena efektywności nowego herbicydu BAS 769 00 H w rzepaku ozimym Biological evaluation of new herbicide BAS 769 00 H in winter oilseed rape crop 113-120
Ptasznik S. Otrzymywanie diacylogliceroli z oleju rzepakowego na drodze enzymatycznej The obtaining of diacylglycerol from rapeseed oil by enzymatic way 121-132
Banaszkiewicz T. Ocena strawności oraz wartości energetycznej makuchów z trzech odmian rzepaku niskoglukozynolanowego Estimation of digestibility and energy value of cakes from low-glucosinolate rapeseed of three cultivars 133-140
Banaszkiewicz T. Wpływ makuchu rzepakowego i dodatku preparatu enzymatycznego ksylanazy na odkładanie białka, fosforu i energii brutto w ciele kurcząt brojlerów The effect of rape cake and enzyme preparation on protein, phosphorus and energy utilization in broiler chickens 141-148