IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [179,9 kB] - XXIV (1) 2005

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Cegielska-Taras T., Adamska E., Szała L., Kaczmarek Z. Ocena parametrów genetycznych dla zawartości kwasów tłuszczowych w liniach DH rzepaku ozimego uzyskanych z mieszańca F1 (DH O-120 × DH C-1041). Estimation of the genetic parameters for fatty acids content in DH lines obtained from winter oilseed rape of F1 hybrid  (DH O-120 × DH C-1041). 11-18
Nowakowska J., Bartkowiak-Broda I., Ogrodowczyk M. Wstępne badania związku między efektem heterozji mieszańców F1 rzepaku ozimego (Brassica napus L.) a dystansem genetycznym linii rodzicielskich. Preliminary investigations of relationship between heterosis effect of F1 winter rapeseed hybrids (Brassica napus L.) and genetic distance of parental lines. 19-34
Spasibionek S. Sposoby indukowania mutacji a zmienność kwasów tłuszczowych jedno- i wielonienasyconych w nasionach rzepaku ozimego. The ways of mutation treatment and variability of mono- and polyunsaturated fatty acid content in seeds of winter oilseed rape. 35-50
Troczyńska J. System mirozynaza – glukozynolany — charakterystyka i funkcje w roślinie. System myrosinase – glucosinolates — its character and functions in plant. 51-64
Michalski K. Oznaczanie tłuszczu w nasionach rzepaku – porównanie metod spektrometrii NMR oraz NIR odbiciowej i transmisyjnej. Measurement of fat content in oilseed rape seeds – comparison of NMR and NIR reflectance and transmittance methods. 65-74
Kučera V., Vyvadilová M., Klíma M., Koprna R., Macháčková I., Čurn V. Innowacje w metodach hodowli rzepaku ozimego w Czechach dla uzyskania ulepszonego materiału wyjściowego oraz zastosowanie metod biotechnologicznych. Innovations in breeding procedures of winter oilseed rape for development of improved initial materials and the use of biotechnological methods in Czech Republic. 75-86
Wielebski F. Udział elementów struktury plonu w kształtowaniu plonu nasion mieszańcowych odmian rzepaku ozimego. Share of yield components in the creation of yield of winter oilseed rape hybrids. 87-98
Wójtowicz M. Wpływ warunków środowiskowych na zmienność i współzależność pomiędzy plonem nasion rzepaku ozimego oraz komponentami jego struktury. Effect of environmental conditions on variability and interaction between yield and its components in winter oilseed rape. 99-110
Kotecki A., Kozak M., Malarz W. Wpływ zróżnicowanej technologii uprawy na rozwój i plonowanie odmian rzepaku ozimego. The effect of different systems of crop production on the growth and yielding of winter rape cultivars. 111-124
Jędrzejak M., Kotecki A., Kozak M., Malarz W. I. Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na rozwój i plonowanie rzepaku jarego. I. The effect of different N doses on the growth and yielding of spring rape. 125-138
Jędrzejak M., Kotecki A., Kozak M., Malarz W. II. Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na profil kwasów tłuszczowych oleju rzepaku jarego. II. The effect of different nitrogen doses on the profile of fatty acids in spring rape oil. 139-148
Jakubus M., Toboła P. Zawartość siarki ogólnej i siarczanowej w rzepaku ozimym w zależności od nawożenia. Content of total and sulphate sulphur in winter oilseed rape depending on fertilization. 149-162
Sienkiewicz-Cholewa U. Znaczenie boru i miedzi w uprawie rzepaku w kraju. The importance of boron and copper for rapeseed cultivation in Poland. 163-172
Podleśna A., Jędryczka M., Lenartowska E. Występowanie chorób grzybowych na rzepaku ozimym w warunkach zróżnicowanego nawożenia siarką i azotem. The occurrence of fungal diseases on winter oilseed rape in the conditions of differentiated sulphur and nitrogen fertilization. 173-184
Andruszewska A., Byczyńska M. Odporność odmian lnu oleistego z kolekcji Instytutu Włókien Naturalnych na więdnięcie fuzaryjne. Resistance of linseed cultivars from the Institute of Natural Fibres collection to Fusarium wilt. 185-192
Badowski M., Kucharski M. Chemiczne odchwaszczanie gorczycy białej (Sinapis alba). Chemical weed control in white mustard (Sinapis alba) crop. 193-198
Majchrzak B., Waleryś Z., Ciska E. Wartość fitosanitarna roślin kapustnych jako przedplonów dla zbóż. I. Zawartość glukozynolanów w łodygach i korzeniach dojrzałych roślin z rodziny Brassicaceae. Phytosanitary value of cruciferous plants as pre-crops of cereals. I.   Glucosinolate content in stems and roots of mature plants of Brassicaceae family. 199-210
Ratusz K., Kowalski B., Bekas W., Wirkowska M. Monitorowanie autooksydacji oleju rzepakowego i słonecznikowego. Monitoring of rapeseed and sunflower oils autoxidation. 211-220
Jędrusek-Golińska A., Korczak J., Białas W., Hęś M., Gramza A. Właściwości przeciwutleniające hydrolizatów białkowych śruty rzepakowej otrzymanych w różnych warunkach hydrolizy. Antioxidant activity of protein hydrolysates from defatted rapeseed meal obtained in various conditions of hydrolysis. 221-234.
Rosiak E. Krajowy rynek oleistych w sezonie 2004/05. Domestic oilseed market in the 2004/05 season. 235-246
Jędrusek-Golińska A., Korczak J., Gliszczyńska-Świgło A., Czaczyk K., Kmiecik D. Koncentraty białkowe śruty rzepakowej jako surowiec do produkcji hydrolizatów białkowych. The protein concentrates from defatted rapeseed meal as a raw material for production of protein hydrolysates. 249-260
Lošák T., Páleníček L. Wykorzystanie azotu i siarki w nawożeniu maku (Papaver somniferum L.). Using nitrogen and sulphur for the poppy (Papaver somniferum L.) nutrition. 261-268
Wójtowicz A., Wójtowicz M., Piekarczyk J. Zastosowanie teledetekcji do monitorowania i oceny produktywności plantacji rzepaku. Application of the remote sensing to monitoring oilseed rape crop and estimation its productivity. 269-276
Dobosz R. Jak uprawa rzepaku zmienia zagęszczenie populacji mątwika burakowego w glebie? How does the oilseed rape cultivation change the density of sugar beet nematode population in soil? 277-280
Kania M., Michalak M., Gogolewski M. Wpływ dodatku wybranych substancji biologicznie czynnych na aktywność antyoksydacyjną oleju rzepakowego poddanego przyspieszonemu procesowi autooksydacji. Effect of biologically active substances on antioxidant activity in rapeseed oil tested in accelerated oxidative process. 281-291