IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis treści 2006-2 [256,19 kB] - Tom XXVII-2

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Krzymański J., Stuczyńska J. Definicje autora, twórcy i hodowcy odmiany rośliny uprawnej w ustawodawstwie polskim Definitions of author, creator (originator) and breeder of plant variety (cultivar) in Polish legislation 175-182
Krzymański J. Czy odmiana rośliny uprawnej spełnia kryteria do uznania jej za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) May plant variety be recognised as a work according to act concerning author right and related rights 183-186
Springer B., Wojciechowski A. Ocena efektywności kultur in vitro izolowanych zarodków i zalążków w otrzymywaniu mieszańców oddalonych w rodzaju Brassica The efficiency of obtaining interspecific hybrids in Brassica genera with applying in vitro culture of isolated embryos and ovules 187-196
Wojciechowski A., Błoch J. Obserwacje cech morfologicznych oraz mikro- i makrosporogenezy u mieszańców F1 Brassica napus × B. carinata zdrowych i zainfekowanych fitoplazmami w porównaniu z formami wyjściowymi The observation of morphological traits and micro- and macrosporogenesis in distant hybrids Brassica napus × B. carinata: Comparison of healthy plants and plants infected with phytoplasmas with parental plants 197-212
Wielgus K., Mańkowska G. Ocena zdolności pylników wybranych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) do tworzenia kalusa Estimation of the ability of anthers from different linseed cultivars (Linum usitatissimum L.) for callus induction 213-222
Kisielewska W., Harasimowicz-Hermann G. Wartość siewna nasion gorczycy białej (Sinapis alba L.) zbieranych z roślin wysiewanych w różnych terminach Sowing value of white mustard (Sinapis alba L.) seeds collected from plants sown in different times  223-230
Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. Dynamika zmian jakościowych niełupek słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) w trakcie ich dojrzewania Dynamics of qualitative changes of achenes in common sunflower (Helianthus annuus L.) during their ripening 231-242
Ratusz K., Wirkowska M. Charakterystyka nasion i lipidów amarantusa Characterization of seeds and lipids of amaranthus 243-250
Jakubus M., Toboła P. Wpływ nawożenia rzepaku ozimego wzrastającymi dawkami gipsu na za­wartość siarki w glebie oraz roślinie Influence of fertilization of winter oilseed rape with increasing doses of gypsum on sulphur content in soil and plant 251-264
Wielebski F. Nawożenie różnych typów odmian rzepaku ozimego siarką w zróżnicowanych warunkach glebowych I. Wpływ na plon i elementy struktury plonu nasion Sulphur fertilization of different types of winter oilseed rape varieties in various soil conditions. I. Effect on yield and yield components 265-282
Wielebski F. Nawożenie różnych typów odmian rzepaku ozimego siarką w zróżnicowanych warunkach glebowych II. Wpływ na jakość i skład chemiczny nasion Sulphur fertilization of different types of winter oilseed rape varieties in various soil conditions. II. Effect on quality and chemical composition of seeds 283-298
Malarz W., Kozak M., Kotecki A. Wpływ zagęszczenia roślin w łanie na wysokość i jakość plonu trzech odmian rzepaku ozimego The effect of plant density in field on the yield quantity and quality of three winter rape cultivars 299-310
Seta G., Mrówczyński M. Wpływ łącznego stosowania insektycydów i fungicydów w okresie kwitnienia i zawiązywania łuszczyn na efektywność zwalczania szkodników łuszczynowych rzepaku ozimego w latach 2003–2005 Influence of combined application of insecticides and fungicides during flowering and pods formation effectivenes of pod pest control on winter oilseed rape in 2003–2005 311-322
Tys J., Kachel M., Rybacki R. Jakość surowca ocenianego na podstawie stopnia uszkodzeń nasion rzepaku Quality of raw material evaluated by the mechanical damage of rapeseed 323-334
Nogala-Kałucka M., Siger A., Walczyńska K., Jeleń H., Gawrysiak-Witulska M. Wpływ suszenia oraz przechowywania na zawartość lipofilnych przeciwutleniaczy w nasionach rzepaku Influence of drying and storage on the lipophilic antioxidants content in rapeseed 335-344
Rudzińska M., Jeleń H., Nogala-Kałucka M., Gawrysiak-Witulska M. Wpływ przechowywania i temperatury suszenia na zawartość steroli w nasionach rzepaku The influence of storage time and drying temperature on sterols content in seeds of rapeseed 345-356
Szczucińska A., Kurzepa K., Kleczkowska P., Lipkowski A.W. Założenia technologiczne otrzymywania preparatów z bielma ostropestu plamistego do stosowania jako dodatki przeciwutleniające Technological propositions for production of preparation from Silybum marianum for applying them as antioxidant additives 357-366
Banaszkiewicz T., Borkowska K. Ocena wybranych cech fizyko-chemicznych oraz zawartości energii metabolicznej nasion rzepaku w aspekcie ich wielkości Determiation of selected physicochemical traits and the content of metabolizable energy in seeds of rapeseed in respect of their size 367-376