IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [71,17 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Farhatullah, Khan N.A., Abbas S.J. Heterozja dla plonu i jego składników w krzyżowaniu diallelicznym rzepaku (Brassica napus L.) Heterosis for yield and yield components in diallel crosses of Brassica napus L. 9-16
Wojciechowski W., Lewandowska L. Ocena efektywności krzyżowań oddalonych linii MS B. napus L. z gatun­kami Brassica o żółtej i brązowej barwie okrywy nasiennej z zastosowaniem kultur zarodkowych The evaluation of crossability in wide crosses of MS line B. napus L. with yellow and brown seeded species Brassica with applying embryo culture 17-30
Wójtowicz M., Jajor E. Wpływ nawożenia azotowego na skład chemiczny nasion pięciu odmian rzepaku ozimego Effect of nitrogen fertilization on chemical composition of seeds of five winter oilseed rape cultivars 31-44
Michalski K. Zmiany składu kwasów tłuszczowych oleju w nasionach rzepaku w pierwszych 96 godzinach kiełkowania Changes of fatty acid composition in seed oil of rapeseed during first 96 hours of germination 45-50
Starzycki M., Starzycka E., Jędryczka M., Irzykowski W., Pszczoła J., Solecka D. Identyfikacja i porównanie patogeniczności gatunków Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not. i Leptosphaeria biglobosa (Shoemaker i Brun) po inokulacji rzepaku ozimego w warunkach polowych i laboratoryjnych Identification and comparison of pathogenicity of Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not. and Leptosphaeria biglobosa (Shoemaker and Brun) using inoculation of winter oilseed rape under laboratory and field conditions 51-62
Jörg E., Wójtowicz A., Roehrig M., Kleinhenz B. Opracowanie internetowego Systemu Wspomagającego Podejmowanie Decyzji w Ochronie Roślin w Niemczech oraz jego zastosowanie do zwalczania Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary w uprawie rzepaku ozimego Development and application of Internet-based Decision Support System for Plant Protection in Germany and its use for control of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary in oilseed rape 63-70
Lošák T., Richter R., Škarpa P. Nalistne nawożenie maku (Papaver somniferum L.) siarką elementarną Foliar application of elementary sulphur in the nutrition of poppy (Papaver somniferum L.) 71-76
Nowakowski M., Szymczak-Nowak J. Plonowanie i antymątwikowe oddziaływanie czterech odmian rzodkwi oleistej uprawianych w plonie głównym przy dwóch poziomach nawożenia potasem Yielding and antinematode effect of four oil radish varieties cultivated as the main crop at two levels of K fertilization 77-88
Kucharski M., Badowski M. Pozostałości herbicydów w glebie i nasionach gorczycy białej (Sinapis alba) Herbicide residues in soil and seeds of white mustard (Sinapis alba) 89-94
Harasimowicz-Hermann G., Borowska M. Efekty działania biostymulatora Asahi SL w uprawie rzepaku ozimego w zależności od warunków pluwiotermicznych Effect of bio-stimulant Asahi SL in winter rapeseed depending on pluviothermic conditions 95-106
Jędrusek-Golińska A., Korczak J., Białas W., Hęś M., Gramza A. Ocena właściwości przeciwutleniających hydrolizatów białkowych śruty rzepakowej w wybranych testach The evaluation of antioxidant activity of protein hydrolysates obtained from rapeseed meal in selected tests 107-118
Kmiecik D., Korczak J., Rudzińska M., Jeleń H. Wpływ procesu smażenia na zawartość steroli i zmiany jakości częściowo uwodornionego oleju rzepakowego Effect of frying on the content of sterols and changes of quality of partially hydrogenated rapeseed oil 119-128
Flaczyk E., Rudzińska M., Kobus J., Górecka D. Wpływ warunków przechowywania oliwy „extra virgin” na zawartość polifenoli, steroli i skwalenu oraz stabilność oksydacyjną Influence of storage conditions of „extra virgin” olive oils on polyphenols, sterols and squalene content and oxidative stability 129-142
Paukszta D. Skład chemiczny zdrewniałej części łodygi słomy rzepakowej Chemical composition of wooden parts of rape stem 143-150
Rosiak E. Rynek rzepaku – stan i perspektywy Rapeseed market – prezent state and prospects 151-167