IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [177,2 kB] - XXV (2) 2004

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Askew M.F. Nowe kierunki w badaniach białek rzepaku i ich nieżywnościowe zastosowania. Novel trends in investigations of Brassica napus protein and its designation for non-food use. 319-326
Budzyński W.S., Jankowski K.J., Szczebiot M. Wydajność energetyczna różnych technologii uprawy rzepaku ozimego. Energetical efficiency different cultivation technology of seed winter oilseed rape. 327-344
Cegielska-Taras T. Podwojone haploidy w hodowli rzepaku (Brassica napus L.). Doubled haploids in oilseed rape (Brassica napus L.). 345-352
Nowakowska J., Mikołajczyk K., Krótka K., Bartkowiak-Broda I. Ocena dystansu genetycznego linii rodzicielskich mieszańców F1 rzepaku ozimego (Brassica napus L.) za pomocą metody RAPD. Assessment of genetic distance in parental lines of F1 winter rapeseed hybrids (Brassica napus L.) using RAPD method. 353-370
Liersch A., Bartkowiak-Broda I., Ogrodowczyk M.  Analiza zmienności składników plonu oraz wielkości efektu heterozji mieszańców CMS ogura rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Analysis of the variability of yield components and heterosis effect of CMS ogura hybrids of oilseed rape (Brassica napus L.). 371-382
Spasibionek S. Cechy mutantów rzepaku ozimego o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych. The traits of winter oilseed rape mutants with changed fatty acid composition. 383-402
Piętka T., Krótka K., Krzymański J. Gorczyca biała podwójnie ulepszona – alternatywna jara roślina oleista. Double low white mustard (Sinapis alba L.) – alternative spring oilseed crop. 403-414
Bury M., Nawracała J. Wstępna ocena potencjału plonowania odmian soi (Glycine max L. Merrill) uprawianych w rejonie Szczecina. Preliminary evaluation of yield potential of soybean cultivars (Glycine max (L.) Merrill) cultivated in Szczecin region. 415-422
Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. Zmienność wybranych cech morfologicznych i użytkowych pędów i kwiatostanów różnych typów odmian oleistych słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Variability of some morphological and utilitarian character of shoots and inflorescences of different cultivar types oleaginous form of sunflower (Helianthus annuus L.). 423-438
Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. Zmienność wybranych cech morfologicznych i użytkowych owoców z całego koszyczka oraz z poszczególnych jego partii różnych typów odmian oleistych słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Variability of some morphological and utilitarian character of fruits in whole capitula and from its separate lots of different cultivar types oleaginous form of sunflower (Helianthus annuus L.). 439-460
Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. Wpływ czynników siedliskowo-agrotechnicznych na wybrane cechy niełupek z różnych partii koszyczka u oleistych form słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Effect of environment and agrotechnic on selected achene’s features from various parts of head in oleaginous form of sunflower (Helianthus annuus L.). 461-478
Ogrodowczyk M., Wawrzyniak M. Zastosowanie analizy współczynników ścieżek do badań zależności i współzależności plonu oraz wybranych cech plonotwórczych rzepaku ozimego. Adoption of the path-coefficient analysis for assessment of relationships and interrelationships of yield and yield parameters of winter oilseed rape. 479-492
Popławska W., Bartkowiak-Broda I. Badanie przyczyn pogarszania jakości surowca olejarskiego pozyskiwanego z nasion rzepaku. Investigation of reasons to worsen the quality of oil row material from seeds of rapeseed. 493-504
Wielebski F., Wójtowicz M. Wpływ czynników agrotechnicznych na skład chemiczny nasion odmiany mieszańcowej zrestorowanej BOH 3103 w porównaniu z odmianą populacyjną i odmianami mieszańcowymi złożonymi. The influence of agrotechnical factors on chemical composition of seeds of restored hybrid BOH 3103 in comparison to open pollinated variety and composite hybrids. 505-520
Murawa D., Pykało I., Banaszkiewicz T. Kompleksowa ocena chwastobójczych substancji aktywnych stosowanych w gorczycy białej (Sinapis alba L.). I. Skuteczność herbicydów stosowanych w gorczycy białej (Sinapis alba L.) i ich wpływ na plon nasion.  The complex estimation of herbicidal activity of some chemicals applied in white mustard (Sinapis alba L.) I. Effectiveness of applied herbicides in white mustard (Sinapis alba L.) and their influence on yield of seeds. 521-532
Murawa D., Pykało I., Banaszkiewicz T. Kompleksowa ocena chwastobójczych substancji aktywnych stosowanych w gorczycy białej (Sinapis alba L.). II. Zmiany fitotoksyczne i morfologiczne w gorczycy białej (Sinapis alba L.) traktowanej herbicydami. The complex estimation of herbicidal activity of some chemicals applied in white mustard (Sinapis alba L.). II. Phytotoxic effect and morphological changes in white mustard (Sinapis alba L.) treated with herbicides. 533-548
Kupczyk B., Gogolewski M., Nogala-Kałucka M. Przebieg degradacji natywnych tokoferoli w olejach roślinnych wzbogaconych menadionem (wit.K3) pod wpływem promieniowania gamma. The time course of degradation of native tocopherols in plant oils supplemented with menadione (vit. K3) after exposure to gamma radiation. 549-560
Migdał W., Barowicz T., Borowiec F., Koczanowski J., Pieszka M., Wojtysiak D., Paściak P., Źivković B. Pozytywne i negatywne aspekty stosowania olejów roślinnych w żywieniu świń. Positive and negative aspects of supplementing pig feeds with plant oils. 561-572
Banaszkiewicz T. Wpływ obłuszczenia nasion rzepaku na zawartość makroelementów oraz skład kwasów tłuszczowych w tuszkach kurcząt brojlerów. Effect of dehulled of rapeseeds on macroelements content and fatty acids composition of broiler carcass. 573-584
Banaszkiewicz T. Wpływ dodatku aminokwasów do diet z dużym udziałem produktów rzepakowych na wyniki rzeźne, skład chemiczny oraz odłożenie białka i energii w tuszkach kurcząt brojlerów. Effect of amino acids supplementation of diets containing rapeseed products on slaughter results, chemical composition and protein and energy retention in broiler carcass. 585-596
Micek P., Borowiec F., Marciński M., Barteczko J., Zając T. Wpływ dawek pokarmowych z udziałem nasion lnu na skład kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mięsie i mleku owiec. Effect of linseed–based diets on fatty acid composition and cholesterol content of sheep meat and milk. 597-610
Havel J. Hodowla maku o podwyższonej zawartości tebainy. Breeding poppy with increased content of thebaine. 613-620
Michalski K. Jakościowe oznaczanie morfiny, kodeiny, tebainy w makowinach metodą HPLC do celów hodowlanych. HPLC qualitative analysis of morphine, codeine and thebaine in poppy capsules for breeding purposes. 621-626
Podleśna A. Wpływ nawożenia siarką na zawartość i pobieranie składników pokarmowych przez rzepak ozimy. The effect of sulfur fertilization on concentration and uptake of nutrients by winter oilseed rape. 627-636
Jędryczka M., Matysiak R., Bandurowski R., Rybacki D. SPEC – system wspierający ochronę rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych w Polsce. SPEC – the decision support system against stem canker of oilseed rape in Poland. 637-644

strona 1 z 2   12» »»