IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

spis treści [78,05 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Kruczkowska Hanna, Helena Pawłowska, Barbara Skucińska Haploidyzacja rzepaku: badania podstawowe i zastosowania. Haploid plant production of oilseed rape: basic aspects and applications. 343-352
Cegielska-Taras Teresa, Laurencja Szała Metoda bezpośredniego uzyskiwania podwojonych haploidów z mikrospor zarodków rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Direct production of doubled haploid plants from microspore-derived embryos of winter oilseed rape (Brassica napus L.). 353-358
Bartkowiak-Broda Iwona Odmiany mieszańcowe rzepaku — osiągnięcia i perspektywy. Rapeseed hybrid varieties — achievements and perspectives. 359-370
Piętka Teresa, Krystyna Krótka, Jan Krzymański Analiza zimotrwałości rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego w krzyżowaniach diallelicznych — pokolenia F1 i F2. Oilseed rape (Brassica napus L.) winterhardiness analysis with the use of diallel cross — generations F1 and F2. 371-378
Woś Henryk, Stanisław Węgrzyn, Janina Woś Ogólna zdolność kombinacyjna wybranych linii wsobnych i efekty heterozji mieszańców F1 rzepaku ozimego. General combining ability of selected inbred lines and heterosis effects of winter oilseed rape F1 hybrids. 379-388
Krzymański Jan, Teresa Piętka, Krystyna Krótka, Krzysztof Michalski Współzależność między plonem nasion a zawartością glukozynolanów u pokolenia F1 mieszańców rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego (Brassica napus L.). Relationship between seed yield and glucosinolate content in F1 hybrid generation of double low winter oilseed rape (Brassica napus L.). 389-398
Ogrodowczyk Maria, Stanisław Spasibionek, Jan Krzymański Różnice w rozwoju przed zimą korzeni i rozet rodów rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego (Brassica napus L.). Differentiation of rosette and root development before winter of double low winter oilseed rape strains (Brassica napus L.). 399-412
Zając Tadeusz, Józef Bieniek, Robert Witkowicz, Maciej Gierdziewicz Indywidualny wkład komponentów struktury w kształtowanie plonu nasion rzepaku ozimego. Individual share of yield components in winter oilseed rape yield formation. 413-422
Kluza Magdalena, Czesław Muśnicki Zmienność i odziedziczalność niektórych cech morfologicznych u mieszańców liniowych słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) na tle odmiany populacyjnej. Variability and heritability of some morphological features of sunflower hybrids in comparison to a population cultivar. 423-428
Wójtowicz Marek, Franciszek Wielebski Ocena plonowania wybranych odmian rzepaku podwójnie ulepszonego w latach 1991–95. An yield estimate of various cultivars of double low oilseed rape in 1991–95. 429-436
Kuchtová Perla, Jan Vašák Dynamika tworzenia i redukcji organów generatywnych rzepaku ozimego (Brasica napus var. napus L.). Dynamics in creation and reduction of generative organs on winter rapeseed (Brassica napus var. napus L.). 437-446
Barcikowska Barbara Żółte zabarwienie okrywy nasiennej u rodzaju Brassica — oczekiwania, rezultaty i niespodzianki. Yellow seed coat in Brassica genus — expectations, results and surprises. 447-454
Piętka Teresa, Jan Krzymański, Krzysztof Michalski, Krystyna Krótka Postępy prac nad tworzeniem gorczycy białej podwójnie ulepszonej. Progress in the breeding of white mustard (Sinapis alba L.) for double low quality. 455-462
Mikołajczyk Katarzyna, Marcin Matuszczak, Teresa Piętka, Iwona Bartkowiak-Broda, Jan Krzymański Zastosowanie markerów DNA do badań odmian składników mieszańcowych rzepaku. Use of DNA markers in the study of components winter rapeseed hybrid varieties. 463-472
Jędryczka Małgorzata, Elżbieta Lewartowska, Eva Plachka, Ľuboš Ziman Badania nad strukturą populacji grzyba Leptosphaeria maculans na Morawach i w zachodniej Słowacji. Studies on the populations of the fungus Leptosphaeria maculans in Moravia and western Slovakia. 473-484
Zhang Wei, Piotr Kachlicki, Teresa Cegielska, Małgorzata Jędryczka Wpływ metabolitów form Toxo grzyba Phoma lingam na kultury zarodków mikrosporowych oraz protoplastów rzepaku. Influence of Phoma lingam Toxo fungal metabolites on oilseed rape microspore-derived embryo and protoplast cultures. 485-492
Starzycka Eligia, Michał Starzycki, Henryk Cichy, Katarzyna Mikołajczyk Badanie odporności rzepaku ozimego na porażenie przez Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Examination on resistance of winter oilseed rape (B. napus) to Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. 493-500
Mikšík Vlastimil, Jiří Balík, Jan Vašák Określanie dawki podstawowej nawożenia azotowego rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera ) na podstawie pobieranej ilości tego składnika. Estimation of nitrogen fertilization for winter oilseed rape (Brassica napus L.) on the basis of absorbed quantity of these components. 501-506
Wielebski Franciszek, Marek Wójtowicz Reakcja odmian rzepaku ozimego na wzrastające dawki azotu na glebach żytnich w Zielęcinie. Response of winter rape varieties to high nitrogen fertilization in rye soils in Experimental Station Zielęcin. 507-514
Kulig Bogdan, Marek Kołodziejczyk, Tadeusz Zając Nagromadzenie składników mineralnych w owockach katranu w zależności od gęstości siewu i nawożenia mineralnego. Accumulation of mineral elements in crambe fruits as depending on the sowing density and mineral fertilization. 515-522
Skubisz Grażyna, Tadeusz Rudko Ocena właściwości mechanicznych wysuszonych łodyg i łuszczyn rzepaku Estimation of the mechanical properties of dried winter rape stems and pods 523-528
Wójtowicz Marek, Franciszek Wielebski Możliwość uprawy rzepaku jarego po wymarzniętej plantacji rzepaku ozimego. Possibility of spring rape cultivation after frost damaged winter rape plantation. 529-536
Rotkiewicz Daniela, Danuta Murawa, Iwona Konopka, Barbara Adomas Wpływ herbicydów na zawartość związków antyżywieniowych w nasionach rzepaku jarego ze zbiorów 1997 r. Influence the herbicides on the content of antinutritional compounds in spring rapeseed from 1997 harvest. 537-542
Janocha Alina, Maria Osek, Barbara Klocek, Zofia Krasuska Nasiona rzepaku odmiany niskoglukozynolanowej Leo jako źródło energii w mieszankach dla kurcząt brojlerów. Rape seeds of low glucosinolate var. Leo as an energy source in mixtures for chickens. 543-554
Banaszkiewicz Teresa Zawartość składników mineralnych w nasionach i wytłokach trzech krajowych odmian rzepaku ozimego. Mineral content in seeds and cakes of three domestic winter rape varieties. 555-562

strona 1 z 2   12» »»