IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

spis treści [66,14 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Rosiak Ewa Regulacje rynku roślin oleistych w UE i w Polsce. Oilseed Market Regulations in the EU and Poland. 3-12
Fábry Andrej Rzepak w Republice Czeskiej i jego dalsze perspektywy na przełomie wieków. Rape seed and its further perspective in the turning of the centuryin the Czech Republic. 13-22
Maćkowiak Małgorzata Charakterystyka morfologiczna chromosomów Brassica — trudności i nowe perspektywy. Morphological characterization of Brassica chromosomes — difficulties and new perspectives. 23-28
Tomášková Dagmar, Miroslav Bechyně, Miroslava Vyvadilová, Vratislav Kučera Kariologiczna ocena mieszańców Brassica napus L. x Brassica rapa L. pod względem stabilizacji cechy żółtego zabarwienia nasion rzepaku. Karyological evaluation of Brassica napus L. x Brassica rapa L. hybrids for stabilization of yellowseed trait in rapeseed. 29-34
Starzycki Michał, Eligia Starzycka Doniesienia światowe na temat hodowli odpornościowej rzepaku ozimego na patogena L. maculans / P. lingam. World reports about resistance breeding of rapeseed resistant to L.maculans/P.lingam. 35-50
Karolewski Zbigniew, Zbigniew Weber Skuteczność zaprawiania nasion i opryskiwania roślin w ochronie rzepaku ozimego przed porażeniem przez Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not. (anamorf Phoma lingam Tode ex Fr. Desm.). Efficacy of seed dressing and plant spraying with fungicides in winter oilseed rape protection against infection by Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not. (anamorph Phoma lingam Tode ex Fr. Desm.). 51-60
Rotkiewicz Daniela, Iwona Konopka Związki fosforu w nasionach i w oleju rzepakowym. Phosphorus compounds in the rape seeds and oil. 61-70
Wielebski Franciszek, Marek Wójtowicz Zależność między koncentracją siarki w liściach a zawartością glukozynolanów w nasionach dwóch odmian rzepaku ozimego przy wzrastającym nawożeniu siarką. Relation between sulphur concentration in leaves and glucosinolate content in seeds of two winter oilseed rape cultivars influenced by increasing sulphur fertilization. 71-80
Skórska Elżbieta Wpływ długotrwałego promieniowania UV-B na reakcje świetlne fotosyntezy i zawartość barwników w liściach roślin rzepaku. Effect of long-term UV-B irradiation on light reactions of photosynthesis and pigments content of rape plant leaves. 81-88
Sodkiewicz Teresa Mutageniczny efekt N-nitrozo-N-metylomocznika (MNUA) u soi (Glycine max (L.) Merrill) po zastosowaniu modyfikatorów. Mutagenic effect of N-nitroso-N-methylurea (MNUA) on soybean (Glycine max (L.) Merrill) after modification. 89-96
Pisulewska E., A. Lorenc-Kozik, F. Borowiec Porównanie plonu nasion oraz zawartości tłuszczu i kwasów tłuszczowych w krajowych odmianach soi. Seed yield, fat content, and fatty acid composition of fat in the five registered Polish soybean cultivars. 97-104
Sova Alexandr V., Jan Vašák, Josef Soukup Warianty technologii uprawy rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. napus). Variants in winter rapeseed (Brassica napus L. var. napus) growing technology. 105-112
Jankowski Krzysztof, Wojciech Budzyński, Władysław Szempliński Rolnicza, energetyczna i ekonomiczna ocena różnych sposobów wiosennego nawożenia azotem rzepaku ozimego. Agricultural, energetical and economical estimation of different methods of nitrogen fertilization of winter oilseed rape. 113-124
Budzyński Wojciech Reakcja rzepaku jarego na termin siewu i sposób odchwaszczania. Response of spring oilseed rape to date of sowing and method of weeding. 125-140
Muśnicki Czesław, Piotr Toboła Reakcja rzepaku jarego podwójnie ulepszonego na termin siewu. Response of double low spring oilseed rape to sowing time . 135-140
Borzecka Danuta, Teresa Bowszys, Zenon Procyk Wpływ technologii nawożenia azotem i borem na plon i jakość nasion szarłatu (Amaranthus cruentus L.). Effect of nitrogen and boron fertilization technologies on yield and quality of amaranthus seeds (Amaranthus cruentus L.). 141-150
Smulikowska Stefania, Anna Mieczkowska, Barbara Pastuszewska Skład i wartość pokarmowa nasion, wytłoków i śruty poekstrakcyjnej z żółtonasiennego rzepiku jarego podwójnie ulepszonego (Brassica rapa) i brązowonasiennego rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego (Brassica napus) oznaczona w testach na kurczętach. Composition and nutritive value of seeds, cake and solvent extracted meal from low glucosinolate yellow-seeded spring rape (Brassica rapa) and brown-seeded winter rape assayed on broiler chicks. 151-158
Pastuszewska Barbara, Anna Ochtabińska Wartość pokarmowa wytłoku i śruty poekstrakcyjnej z żółtonasiennego rzepiku jarego (Brassica rapa) i brązowonasiennego rzepaku ozimego (Brassica napus) oznaczana w testach na szczurach. Nutritional value of cake and solvent extracted meal from yellow-seeded spring rape (Brassica rapa) and brown-seeded winter rape type (Brassica napus) determined with rats. 159-166
Niemiec Jan, M. Stępińska, Ewa Świerczewska, J. Riedel Wpływ nasion rzepaku podwójnie ulepszonego na jakość morfologiczną jaj i na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w jaju. Effect of double low winter oilseed rape on morphological egg quality and polyunsaturated fatty acids content in egg yolk. 167-174
Buraczewska Lucyna, Jolanta Gdala, Justyna Wasilewko, Stanisław Buraczewski Zawartość białka związanego z frakcją włókna (NDF) a strawność jelitowa u świń białka i aminokwasów pasz rzepakowych traktowanych termicznie. Ileal digestibility in pigs of protein and amino acids of heat treated rapeseed feeds as affected by protein associated with the NDF fraction. 175-186
Raj Stanisława, Henryk Fandrejewski, Dagmara Weremko, Grzegorz Skiba Wyniki tuczu świń żywionych mieszankami z udziałem śruty rzepakowej uzupełnionej lizyną. Effect of lysine supplementation on the growth of pigs fed with rapeseed oil meal. 187-194
Borowiec Franciszek, Władysław Migdał, Krzysztof Furgał, Józef Kochanowski, Ryszard Tuz, Piotr Micek Wpływ udziału surowych lub parowanych nasion rzepaku w mieszankach pełnodawkowych na umięśnienie i skład chemiczny mięsa tuczników. Effect of feed mixtures containing crude or the steam treatment rape seeds on meatiness and chemical composition of fatteners meat. 195-204
Zduńczyk Zenon, Dariusz Minakowski, Sławomir Frejnagel, Marianna Flis Skład chemiczny i wartość pokarmowa makuchu z dyni. Chemical composition and nutritional value of pumpkin seed cake. 205-210
Płatek Teresa, Małgorzata Jerzewska, Jan Węgrowski, Artur Katzer Obserwacje procesów przemysłowej rafinacji oleju z nasion rzepiku potrójnie ulepszonego. Observation of triple low Brassica campestris rapeseed oil refining processes on industrial scale. 211-218
Mińkowski Karol, Krzysztof Krygier Wpływ odmiany i wielkości nasion rzepaku na ich charakterystykę fizykochemiczną. Influence of variety and size of rapeseeds on their physico-chemical characteristic. 219-230

strona 1 z 2   12» »»