IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [182,05 kB] - XXVI (2) 2005

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Piętka Teresa, Krystyna Krótka, Jan Krzymański Zdolność kombinacyjna i heterozja zawartości glukozynolanów w nasionach rzepaku ozimego z pokoleń F1 i F2, oznaczone metodą krzyżowań diallelicznych pomiędzy liniami podwojonych haploidów. Combining ability and heterosis in glucosinolate content in seeds of winter rape (Brassica napus L.) estimated with diallel crossings between doubled haploid lines. 311-324
Kaczmarek Zygmunt , Elżbieta Adamska, Teresa Cegielska-Taras, Laurencja Szała Wielowymiarowe metody statystyczne w ocenie linii DH rzepaku ozimego (Brassica napus L.) ze względu na różny skład kwasów tłuszczowych Multivariate statistical methods used for evaluation of DH lines of winter oilseed rape on account of various fatty acid compositions 325-334
Potapov Dmitry A., Galina M. Osipova Problemy użycia i poszerzania zmienności genetycznej rzepaku żółtonasiennego dla otrzymania wyjściowych materiałów hodowlanych Brassica napus L. dostosowanych do warunków Syberii Approaches to efficient use and to increase the diversity of genetic resources for the development of prospective breeding materials of yellow-seeded Brassica napus L. for conditions of Siberia 335-348
Kluza-Wieloch Magdalena, Czesław Muśnicki Dynamika zmian ilościowych niełupek słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) podczas ich dojrzewania Dynamics of quantitative changes of achenes in common sunflower (Helianthus annuus L.) during their ripening 349-360
Borovko Lilija Biologiczna ochrona rzepaku jarego w warunkach ekologicznej uprawy Application of biological preparations to spring oilseed rape under ecological conditions 361-368
Adomas Barbara, Danuta Murawa Morfologia i plonowanie odmian rzepaku jarego w zależności od stosowanych herbicydów Plant morphology and yielding of spring rape cultivars depending on applied herbicides 369-386
Budzyński Wojciech S., Krzysztof J. Jankowski, Roman Rybacki Organizacyjne i siedliskowo-agrotechniczne uwarunkowania produkcji surowca olejarskiego w wybranych gospodarstwach wielkoobszarowych Organisation, habitat and agronomical determinants of production of raw material for oil industry in selected big area farms 387-406
Budzyński Wojciech S., Krzysztof J. Jankowski, Wojciech Truszkowski Rolnicza i ekonomiczna efektywność technologii produkcji nasion rzepaku ozimego w wybranych gospodarstwach wielkoobszarowych Agricultural and economical effectiveness of production technologies of winter oilseed rape in selected big area farms 407-420
Budzyński Wojciech S., Krzysztof J. Jankowski, Roman Rybacki Poziom ochrony a plon nasion rzepaku ozimego w gospodarstwach wielkoobszarowych Relation between plant protection measures and yield of oilseed rape in big area farms 421-436
Jankowski Krzysztof J., Roman Rybacki, Wojciech S. Budzyński Nawożenie a plon nasion rzepaku ozimego w gospodarstwach wielkoobszarowych Relation between fertilization and yield of oilseed rape in big area farms 437-450
Paszkiewicz-Jasińska Anna Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój gorczycy białej, plon i jego jakość. I. Wpływ nawożenia azotem i gęstości wysiewu na rozwój i plonowanie gorczycy białej (Sinapis alba L.) The effect of selected agrotechnical factors on development, yielding and quality of white mustard. I. The effect of nitrogen fertilization and sowing density on the development and yielding of white mustard (Sinapis alba L.) 451-466
Paszkiewicz-Jasińska Anna Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój gorczycy białej, plon i jego jakość. II. Wpływ nawożenia azotem i gęstości wysiewu na skład chemiczny nasion gorczycy białej (Sinapis alba L.) The effect of selected agrotechnical factors on development, yielding and quality of white mustard. II. The effect of nitrogen fertilization and sowing density on chemical composition of white mustard (Sinapis alba L.) 467-478
Strobel Wacław, Jerzy Tys, Agnieszka Sujak, Mariusz Gagoś, Wojciech Żak, Anna Kotlarz, Roman Rybacki Wpływ technologii zbioru na zawartość chlorofili i karotenoidów w nasionach rzepaku, wytłokach i oleju Harvesting technique versus the content of chlorophylls and carotenoids in rape seeds, oilcakes and rapeseed oil 479-488
Paukszta Dominik Biouwodorowanie nienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących z pasz z dodatkiem olejów roślinnych w warunkach in vitro rumen Composite materials obtained from thermoplastic polymers and lignocellulosic materials from rapeseed straw  489-498
Banaszkiewicz Teresa Wpływ zabiegu obłuszczania nasion rzepaku na wartość pokarmową diet z udziałem makuchów w żywieniu kurcząt brojlerów Effect of rape seeds dehulling process on nutritive value of diets contained rape cakes in broiler chickens feeding 499-510
Cieślak Adam, Andrzej Potkański, Małgorzata Szumacher-Strabel, Marcin Jajor, Dariusz Dębiński, Agnieszka Nowakowska Wpływ dodatku oleju lnianego i rzepakowego do paszy na koncentrację metanu i inne wskaźniki żwacza in vitro Effect of linseed and rapeseed oils on methane concentration and other rumen parameters in vitro 511-518
Cieślak Adam, Andrzej Potkański, Małgorzata Szumacher-Strabel, Mateusz Janicki, Agnieszka Nowakowska, Monika Nowacka, Ewelina Szymankiewicz Biouwodorowanie nienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących z pasz z dodatkiem olejów roślinnych w warunkach in vitro rumen Biohydrogenation of unsaturated fatty acids in in vitro study during digestion of diet supplemented with plant oils 519-526
Osek Maria, Alina Janocha, Anna Milczarek, Barbara Klocek Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natęłęółuszczanymi różnymi olejami roślinnymi Productive and postslaughter results as well as meat flavour of broiler feed mixtures oiled with different plant oils 527-536
Kuśnierek Waldemar, Andrzej Potkański, Sylwia Kuśnierek Strawność całkowita i jelitowa u świń białka i aminokwasów poekstrakcyjnej śruty rzepakowej przed i po ekstruzji w temperaturach 140 i 160ºC Apparent ileal and total digestibility in pigs of protein and amino acids of rapeseed meal before and after extrusion at 140 and 160ºC 537-548
Siger Aleksander, Małgorzata Nogala-Kałucka, Eleonora Lampart-Szczapa, Anna Hoffman Aktywność antyoksydacyjna związków fenolowych wybranych olejów roślinnych tłoczonych na zimno i rafinowanych Antioxidant activity of phenolic compounds of selected cold-pressed and refined plant oils 549-560
Nogala-Kałucka Małgorzata, Czesław Muśnicki, Bogumiła Kupczyk, Aldona Jasińska-Stępniak, Ewa Bartkowiak-Fludra, Aleksander Siger Wstępne badania zawartości tokochromanoli w nasionach odmian populacyjnych i mieszańcowych rzepaku ozimego Preliminary studies of tocochromanol content in seeds of open pollinated and hybrid varieties of winter rape 561-570
Murawa Danuta, Kazimierz Warmiński Zróżnicowana ochrona rzepaku jarego a skład i stabilność oksydatywna oleju The effects of varied protection of spring rape on the composition and oxidative stability of rapeseed oil 571-586
Cichy Henryk, Grzegorz Budzianowski, Teresa Cegielska-Taras, Laurencja Szała Odmiana rzepaku ozimego wyhodowana przy użyciu podwojonych haploidów Winter oilseed rape cultivar produced by the use of doubled haploids 589-594
Fürguth Anna , Iwona Bartkowiak-Broda Nowy marker typu RAPD identyfikujący linie restorery dla systemu CMS ogura. A new RAPD marker identifying restorer lines for CMS ogura system. 595-602
Wawrzyniak Maria, Maria Ogrodowczyk Zawartość morfiny w makówkach z pędu głównego i pędów bocznych rośliny maku lekarskiego Papaver somniferum L. Morphine content in capsules from main and lateral stems of Papaver somniferum L. plants. 603-610

strona 1 z 2   12» »»