IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [92,15 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Liersch A., Bartkowiak-Broda I., Krótka K. Charakterystyka linii CMS ogura rzepaku ozimego i ich linii rekurencyjnych. Characteristics of winter oilseed rape CMS ogura lines and their recurrent lines. 311-324
Krzymański J., Piotrowska A., Ogrodowczyk M. Zdolność kombinacyjna odmian i rodów rzepaku ozimego oraz przewidywane plonowanie syntetyków z nich utworzonych. Combining ability of oilseed rape cultivars and strains and expected yielding of made of them synthetics. 325-334
Krzymański J., Piętka T., Ogrodowczyk M., Krótka K. Ocena wartości kombinacyjnej mieszańców między liniami wsobnymi rzepaku ozimego i odmianami wykonana w układzie czynnikowym. I. Pokolenie F1. Estimation of combining ability for hybrids between winter oilseed rape inbred lines and varieties made in factor design. I. F1 generation. 335-346
Woś H., Krzymański J., Ogrodowczyk M. Ocena zdolności kombinacyjnej linii CMS ogura rzepaku ozimego. Estimation of combining ability of winter oilseed rape CMS ogura lines. 347-356
Zając T., Borowiec F., Kulig B., Bieniek J. Morfologia roślin, plon nasion i tłuszczu oraz profil kwasów tłuszczowych mieszanin odmianowych rzepaku ozimego. Plant morphology, yield of seeds and fat, and profile of fatty acids in winter rapeseed varieties mixtures. 357-370
Mikšík V., Vašák J. Rola korzenia w przezimowaniu rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. napus). Role of winter rape (Brassica napus L. var. napus) roots in overwintering. 371-380
Wawrzyniak M., Piętka T., Krótka K. Zależność między potrzebami jaryzacyjnymi a zimotrwałością rodów hodowlanych rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego. Correlation between vernalisation requirements and winter-hardiness of double zero winter oilseed rape (Brassica napus L.) lines. 381-386
Murkowski A. Badanie termowrażliwości roślin rzepaku. Thermo-susceptibility of oilseed rape plants. 387-394
Matuszczak M., Krzymański J. Poszukiwanie markerów RAPD różnicujących linie rzepaku ozimego o różnych cechach chemicznych. Search for RAPD markers polymorphic between winter oilseed rape lines having different chemical characteristics. 395-414
Mikołajczyk K., Spasibionek S., Krzymański J. Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z cechą obniżonej zawartości kwasu linolenowego w materiałach hodowlanych rzepaku ozimego. Search for DNA markers linked to the low linolenic acid content trait in breeding materials of winter oilseed rape (Brassica napus L.). 415-422
Wałkowski T., Ladek A., Szwak A. Ocena plonowania odmian rzepaku ozimego w warunkach produkcyjnych w latach 1984–1986 i 1992–1995 na podstawie badań ankietowych. Procedure of estimation of yielding of winter oilseed rape cultivars in production conditions in the years 1984–1986 and in 1992–1995 based on inquiry studies. 423-434
Baranyk P., Zehnalek P. Porównanie plenności mieszańcowych i tradycyjnych odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach w Republice Czeskiej. Yield comparison between hybrid and conventional rapeseed varieties in the conditions of Czech Republic. 435-442
Fábry A., Volf M. Światowy handel nasionami oleistymi a perspektywy dla rzepaku. World market with the oilseeds and outlook of the oilseed rape. 443-452
Vašák J., Zukalová H., Sova A.V. Nowe technologie produkcji rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. napus). New technologies in winter rape (Brassica napus L. var. napus) production. 453-458
Muśnicki Cz., Toboła P., Barbara Muśnicka B. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych i siedliskowych na jakość plonu rzepaku ozimego. Effect of agronomical and enviromental factors on the yield quality of winter oilseed rape. 459-470
Wałkowski T., Ladek A. Wpływ dwóch sposobów zbioru rzepaku ozimego na plony nasion i ich jakość na podstawie analizy danych produkcyjnych. Effect of two methods of winter oilseed rape harvesting on seed yield and quality as estimated from analysis of plantation data. 471-486
Tys J., Szwed G., Strobel W. Wpływ zanieczyszczeń na cechy jakościowe przechowywanych nasion rzepaku. Influence of contamination on the quality features of the stored rapeseeds. 487-494
Grzebisz W., Musolf R. Wpływ stresu potasowego i symulowanego stresu wodnego w fazie wzrostu wydłużeniowego na plon i pobranie składników pokarmowych przez rzepak jary. Influence of potassium stress and simulated water stress during prolongation stage of growth on the yield and nutrient uptake by spring rape. 495-502
Zadernowski R., Budzyński W., Nowak-Polakowska H., Rashed A.A., Jankowski K. Wpływ nawożenia na skład frakcji lipidowej nasion lnianki (Camelina sativa L. Cr.) i katranu (Crambe abissinica Hochst.). Effect of fertilisation on the composition of lipids from false flax (Camelina sativa L. Cr.) and crambe (Crambe abissinica Hochst.). 503-510
Pisulewska E., Lorenc-Kozik A., Borowiec F Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na plon, zawartość oraz skład kwasów tłuszczowych w nasionach dwóch odmian soi. Effect of nitrogen fertilisation level on seed yield, fat content and fatty acids composition of two soybean cultivars. 511-520
Mrówczyński M., Wachowiak H., Korbas M., Paradowski A. Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami, chorobami i chwastami w Polsce i innych krajach Europy. Protection of winter oilseed rape against pests, diseases, weeds in Poland and some European countries. 521-538
Osek M., Krasuska Z., Wasiłowski Z. Wskaźniki przyżyciowe i poubojowe tuczników żywionych mieszankami z różnym udziałem wytłoku rzepakowego. Live and post-slaughter indices of fatteners fed with diets with different content of rapeseed cake. 539-550
Dłużewska E., Żyłka I., Maszewska M., Krygier K. Porównanie przydatności śruty z tradycyjnej i żółtej odmiany rzepaku do otrzymywania preparatów białkowych. Comparison of the suitability of meals obtained from traditional and yellow rapeseed for production of protein preparations. 551-562
Ptasznik S., Jerzewska M. Olej rzepakowy jako źródło kwasów tłuszczowych nienasyconych w modyfikacji tłuszczu mlecznego. Rapeseed oil as a source of unsaturated fatty acids in the milk fat modification. 563-568
Korczak J., Janitz W., Hęś M., Nogala-Kałucka M., Marek Gogolewski M. Stabilizacja oleju rzepakowego przy wykorzystaniu naturalnych przeciwutleniaczy. Stabilization of the rapeseed oil by application of natural antioxidants. 569-580

strona 1 z 2   12» »»