IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis tresci 1999-1 [320,33 kB] - Tom XX Zeszyt 1

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Rosiak E. Sytuacja na rynku rzepaku – stan obecny i prognoza na sezon 1999/2000. Oilseed rape Market in Poland – Present Condition and Outlook for the 1999/00. 3-10
Cegielska-Taras T., Szała L., Trybus M. Określanie ploidalności androgenicznych młodych roślin rzepaku ozimego (Brassica napus L.) za pomocą cytometrii przepływowej. Estimation of ploidy level of a young specimen of an androgenic winter oilseed rape (Brassica napus L.) with flow cytometry. 11-18
Rapacz M. Co można zrobić, aby poprawić zimotrwałość rzepaku ozimego – próba podpowiedzi ze strony fizjologii roślin. What can be done to improve winter hardiness of oilseed rape – a hint from standpoint of plant physiology. 19-28
Popławska W., Bartkowiak-Broda I., Ogrodowczyk M., Jędrzejowska H. Badania nad metodą hodowli linii restorerów dla genowo-cytoplazmatycznej męskiej niepłodności typu CMS ogura u rzepaku ozimego. Investigations of the method of restorer line breeding for gene-cytoplasmic male sterility CMS ogura type in the winter oilseed rape. 29-42
Starzycki M., Starzycka E., Krzymański J., Matuszczak M. Alloplazmatyczny rzepak ozimy otrzymany z krzyżowań międzygatunkowych w rodzinie Brassicaceae K.. Alloplazmatic forms of winter oilseed rape created by interspecific crossing within Brassicaceae K. family. 43-50
Starzycki M., Starzycka E. Badania nad odpornością rzepaku na Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary w Polsce i na świecie. Study on the resistance of oilseed rape (Brassica napus L.) to Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary in Poland and in the world. 51-58
Skórska E. Ocena skutków napromieniowania UV-B roślin rzepaku po okresie restytucji. Post-recovery assessment of UV-B irradiation effects in oilseed rape plants. 59-66
Wojciechowski A., Stępień A., Broda Z. Selekcja roślin odpornych na sole metali ciężkich w kulturach zarodkowych trzech standardowych odmian rzepaku ozimego i mieszańców pokolenia F1. Selection of plants resistant to heavy metal salts in embryo culture of three standard cultivars of winter oilseed rape and F1 hybrids. 67-80
Mikołajczyk S., Wojciechowski A. Ocena zdolności regeneracyjnych in vitro wybranych genotypów rzepaku (Brassica napus L.) przy zastosowaniu różnych barw światła i regulatorów wzrostu. Assessment of in vitro regeneration abilities of chosen genotypes of oilseed rape (Brassica napus L.) with applying different light colours and growth regulators. 81-92
Toboła P., Muśnicki Cz. Zmienność plonowania jarych roślin oleistych z rodziny krzyżowych. Yielding variability of spring sown oilseed crops of cruciferous family. 93-100
Wielebski F., Wójtowicz M. Agrotechnika mieszańców złożonych. I. Wpływ zagęszczenia roślin i procentu zapylacza na elementy struktury plonu roślin pylących i nie pylących mieszańca złożonego rzepaku ozimego POH 595. Agrotechnics of composite hybrids. I. Effect of plant density and percentage of pollinator on yield structure of pollinator and male sterile hybrid plants in oilseed rape composite hybrid POH 595. 101-108
Wójtowicz M., Wielebski F. Agrotechnika mieszańców złożonych. II. Przeżywalność roślin zapylacza mieszańców złożonych rzepaku ozimego w zależności od gęstości siewu, procentu zapylacza i terminu siewu. Agrotechnics of composite hybrids. II. Survival rate of pollinator plants of oilseed rape composite hybrids according to sowing density, pollinator percentage and sowing date. 109-116
Franek M. Reakcja odmian rzepaku ozimego na herbicydy stosowane przed wschodami. Reaction of winter oilseed rape varieties on herbicides applied pre emergency. 117-122
Adamczewski K., Stachecki S., Bubniewicz P, Krawczyk R. Wpływ herbicydu „rzepakowego” chlomazone na zboża ozime. Influence of „winter rapeseed” herbicyde clomazone on the winter cereals. 123-130
Murkowski A. Wpływ różnych form nawożenia azotowego i azotowo-siarkowego na pierwotne reakcje fotosyntezy i wskaźniki biometryczne młodych roślin rzepaku ozimego. Effect of various forms of nitrogen and of nitrogen-sulphur fertilisation on primary reactions of photosynthesis and biometric indices in young oilseed rape plants. 131-142
Rotkiewicz D., Konopka I., Ojczyk T., Marmiński T. Wpływ nawożenia azotowego na zawartość związków fosforu w nasionach rzepaku jarego. Influence of nitrogen fertilisation on the phosphorus compounds content in the spring oilseed rape. 143-150
Rotkiewicz D., Konopka I., Żylik S. Stan badań nad optymalizacją procesu przetwórstwa nasion rzepaku. I. Wydobywanie oleju. State of works on the rapeseed oil processing optimalization. I. Oil obtaining. 151-160
Rotkiewicz D., Żylik S., Konopka I. Stan badań nad optymalizacją procesu przetwórstwa nasion rzepaku. II. Rafinacja oleju. State of works on the rapeseed oil processing optimalization. II. Oil refining. 161-168
Walisiewicz-Niedbalska W., Góra J., Kosmacińska B., Gwardiak H. Badanie zmian składu fitosteroli w procesie uwodorniania oleju rzepakowego niskoerukowego. Study on phytosterols changes in hydrogenation process of low erucic acid rapeseed oil. 169-176
Jerzewska M., Ptasznik S. Spektrum składu kwasów tłuszczowych rafinowanych olejów rzepakowych z krajowych zakładów przemysłu tłuszczowego. Spectrum fatty acid composition of refined rapeseed oils from domestic industrial plants. 177-184
Pieszka M., Brzóska F., Sala K. Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej na produkcyjność krów i skład mleka. Influence of protected extracted rapeseed meal on the composition and production of milk of dairy cows. 185-190
Krasucki W., Grela E.R. Efektywność poekstrakcyjnej śruty z rzepaku podwójnie ulepszonego w żywieniu loch. Efficiency of extracted double low rapeseed meal in sow feeding. 191-200
Barowicz T., Pietras M., Gąsior R. Modyfikowanie cech dietetycznych mięsa wieprzowego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego. Effect of calcium soaps of linseed oil on dietary value of pork meat. 201-206
Brejta W., Barowicz T., Gąsior R. Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu i rzepaku w opasie młodego bydła rzeźnego. Using full-fat flax and rape seeds for fattening young slaughter cattle. 207-220
Korniewicz A., Chrząszcz E., Czarnik-Matusewicz H., Paleczek B. Wykorzystanie włóknistej frakcji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych. Utilisation of coarse rapeseed meal fraction in feeding dairy cows. 221-232

strona 1 z 2   12» »»