IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [96,01 kB] - XXI (2) 2000

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Piętka T., Krótka K., Krzymański J. Ocena wartości kombinacyjnej mieszańców między liniami wsobnymi rzepaku ozimego i odmianami wykonana w układzie czynnikowym. II. Pokolenia F1 i F2. Estimation of combinig ability for hybrids between winter oilseed rape inbred lines and varieties made in factor design. II. F1 and F2 generations. 329-341
Liersch A., Bartkowiak-Broda I., Ogrodowczyk M. Ocena plonowania i cech jakościowych różnego typu odmian mieszańcowych rzepaku ozimego. Evaluation of yielding ability and qualitative traits of different types of winter oilseed rape hybrids. 341-358
Piotrowska A., Krótka K., Krzymański J. Wartość gospodarcza żółtonasiennych linii rzepaku ozimego. Economical value of yellow-seeded lines of winter oilseed rape (Brassica napus L.). 359-368
Fürguth A., Bartkowiak-Broda I., Matuszczak M. Ocena dystansu genetycznego pomiędzy liniami GMS Janpol za pomocą markerów molekularnych PCR-RAPD. Evaluation of genetic distance among GMS Janpol lines using PCR-RAPD markers. 369-380
Matuszczak M., Gazecka B., Krzymański J. Czułość metody PCR stosowanej dla wykrywania męskosterylnej cytoplazmy typu ogura w rzepaku. Sensitivity of PCR method for detection of ogura male-sterile cytoplasm in Brassica napus L. 381-390
Starzycka E., Starzycki M., Pszczoła J., Mikołajczyk K. Stopień odporności hodowlanych rodów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) na zgniliznę twardzikową w 1999 roku oraz badania patogena Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Stem rot resistance degree of winter oilseed rape strains (Brassica napus L.) in 1999 and investigations on Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. pathotypes. 391-398
Starzycki M., Starzycka E. Deformacje rodziców i potomstwa roślin rzepaku (B. napus) zakażonych przez Phytoplasma sp. Parents and progeny plant deformation of Brassica napus L. infected by Phytoplasma sp. 399-408
Ladek A., Wałkowski T. Wpływ gęstości nasion na wschody i plonowanie rzepaku ozimego. Effect of seed density on germination and yielding of winter oilseed rape. 409-418
Fábry A., Volf M., Škeřík J. Aktualne warunki uprawy i zbytu rzepaku w Republice Czeskiej. Actual conditions of growing oilseed rape and rapeseed market in Czech Republic. 419-428
Jankowski K., Budzyński W. Wpływ sposobu wiosennego nawożenia azotem na plonowanie i energochłonność produkcji rzepaku ozimego. I. Wysokość i jakość plonu nasion. Effects of spring nitrogen application on yield and energy consumption by winter oilseed rape production. I. Seed yield and its quality. 429-438
Jankowski K., Budzyński W. Wpływ sposobu wiosennego nawożenia azotem na plonowanie i energochłonność produkcji rzepaku ozimego. II. Energochłonność produkcji nasion. Effects of spring nitrogen application on yield and energy consumption by winter oilseed rape production. II. Energy consumption by seed production. 439-448
Wielebski F., Wójtowicz M. Problemy nawożenia rzepaku siarką w Polsce i na świecie. Problems of oilseed rape sulphur fertilization in Poland and in the world. 449-464
Wielebski F., Wójtowicz M., Czernik-Kołodziej K. Ocena stanu zaopatrzenia w siarkę rzepaku uprawianego na polach doświadczalnych wybranych Zakładów Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Estimation of oilseed rape sulphur nutritional status of plantation grown on fields of the experimental Stations of Plant Breeding and Acclimatization Institute. 465-474
Wałkowski T., Ladek A. Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie wzrastającymi dawkami fosforanu dwusodowego i chlorku sodu na dwóch poziomach nawożenia potasem. Reaction of winter oilseed rape to increasing fertilization with disodium phosphate and with sodium chloride on two potassium fertilization levels. 475-486
Budzyński W., Jankowski K., Szczebiot M. Wpływ uproszczenia uprawy roli i sposobu regulacji zachwaszczenia na plonowanie i koszt produkcji rzepaku ozimego. I. Zimotrwałość, zachwaszczenie i plonowanie rzepaku. Effects of simplifying soil tillage and weed control on yielding and production cost of winter oilseed rape. I. Winterhardiness, weed infestation and yield of winter oilseed rape. 487-512
Jankowski K., Budzyński W., Wpływ uproszczenia uprawy roli i sposobu regulacji zachwaszczenia na plonowanie i koszt produkcji rzepaku ozimego. II. Koszty produkcji nasion. Effects of simplifying soil tillage and weed control on yielding and production cost of winter oilseed rape. II. Cost of seed production. 503-512
Budzyński W., Jankowski K., Zielonka R.  Efektywność nawożenia azotem rzepaku jarego chronionego i niechronionego przed szkodnikami. I. Nawożenie i ochrona a plon nasion. Effectiveness of nitrogen application in spring oilseed rape with insect control or without control. I. Effect of fertilization and pest control on seed yield. 513-526
Jankowski K. Efektywność nawożenia azotem rzepaku jarego chronionego i niechronionego przed szkodnikami. II. Koszt produkcji nasion. Effectiveness of nitrogen application in spring oilseed rape with insect control or without control. II. Cost of seed production. 527-538
Sodkiewicz T. Zmienność u soi (Glycine max L. Merrill) indukowana mutagenem chemicznym. Variability of soybean (Glycine max L. Merrill) induced by chemical mutagen. 539-546
Jakubus M. Wykorzystanie metody „Test KCl – 40” do oszacowania zasobności gleb uprawnych w siarkę przyswajalną dla roślin. Application of „KCl – 40 test” in assessment of arable soils abundance in plant available sulphur. 547-556
Jerzewska M., Ptasznik S. Ocena występujących na rynku krajowym olejów rzepakowych pod względem zmienności składu kwasów tłuszczowych. Evaluation of domestic rapeseed oils as regards the variability of fatty acids composition. 557-568
Krasucki W., Grela E.R., Szafran K. Wpływ poekstrakcyjnej śruty z rzepaku podwójnie ulepszonego i dodatku fitazy mikrobiologicznej w żywieniu tuczników na wzrost, jakość tusz i strawność składników pokarmowych. Influence of rapeseed double low meal and microbial phytase supplement in fattening pig diets on performance, carcass traits and digestibility of nutrients. 569-576
Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B. Wpływ suplementacji diety dla jagniąt preparowanymi termicznie i surowymi nasionami roślin oleistych na wyniki tuczu. Effect of lamb diet supplementation with raw and thermally treated oil seeds on fattening results. 577-586
Krygier K., Wroniak M., Grześkiewicz S., Obiedziński M. Badanie wpływu zawartości nasion uszkodzonych na jakość oleju rzepakowego tłoczonego na zimno. Study on effect of destroyed seeds content on the quality of cold pressed rapeseed oil. 587-596
Krzymański J., Piętka T., Matuszczak M., Michalski K. Próba użycia ultradźwięków do łamania sprzężeń cech u rzepaku. Attempt to use ultrasound to break genetic linkage between traits of oilseed rape (Brassica napus). 599-602

strona 1 z 2   12» »»