IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Wpływ terminu aplikacji graminicydów na poziom pozostałości i skuteczność chwastobójczą w uprawie rzepaku ozimego.
 Influence of the time of graminicides application on residues level and efficacy of weed control in winter rape crop.
1, 2004

Autor:

Badowski M., Kucharski M.


Strony:

151-158


Streszczenie:

Celem prowadzonych badań było określenie wpływu terminu aplikacji graminicydów (jesień, wiosna) na poziom pozostałości w glebie i nasionach rzepaku ozimego oraz skuteczność chwastobójczą. Badania polowe prowadzono w latach 2000-2002 na plantacjach rzepaku ozimego na Dolnym Śląsku. Na wyznaczonych poletkach aplikowano graminicydy zawierające takie substancje aktywne, jak: chizalofop-P-etylowy (Targa Super 05 EC), fluazifop-P-butylowy (Fusilade Forte 150 EC), haloksyfop-P-R (Perenal 104 EC) i chizalofop-P-tefurylu (Pantera 040 EC). Herbicydy stosowano powschodowo, jesienią oraz porównawczo (na obiektach nie opryskiwanych wcześniej) wiosną, po ruszeniu wegetacji. Próbki gleby i nasion rzepaku pobierano w czasie zbioru rośliny uprawnej. Oznaczenie pozostałości wykonano techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją UV. Pozostałości substancji aktywnych herbicydów w nasionach rzepaku wahały się w granicach: aplikacja jesienna 0,002 – 0,021 mg kg-1, aplikacja wiosenna 0,009 – 0,037 mg kg-1. Dla próbek gleby pozostałości wynosiły odpowiednio: 0,006 – 0,032 i 0,013 – 0,072 mg kg-1. Wyższe pozostałości substancji aktywnych graminicydów stwierdzono w próbkach z obiektów opryskiwanych wiosną. W żadnej z analizowanych próbek nasion rzepaku ozimego (oprysk jesienny i wiosenny) nie stwierdzono pozostałości przekraczających wartości dopuszczalne, określone w normach UE. Herbicydy aplikowane w obu terminach nie były fitotoksyczne dla roślin rzepaku. Graminicydy, stosowane jesienią niszczyły perz właściwy w 90–98%, natomiast po wiosennej aplikacji skuteczność wzrosła do 96–100%. Plony uzyskane z obiektów opryskiwanych jesienią były nieco wyższe od tych, które otrzymano z obiektów opryskiwanych wiosną.


Słowa kluczowe:

Elymus repens, zwalczanie chwastów, rzepak ozimy, pozostałości, herbicydy


Summary:

The aim of investigations was to understand the effect of herbicides term of application (autumn and spring) on residues level in soil and seeds of winter rape and efficacy of Elymus repens control. Field experiments were carried out during 2000–2002 on arable field near Wrocław. Herbicides to Elymus repens control in winter rape (containing active ingredients as: quizalofop-P-ethyl, fluazifop-P-buthyl, haloxyfop-P-R and quizalofop-P-tefuryl) were applied at recommended dose post emergence in autumn and comparatively in spring. In experiments efficacy of Elymus repens control – percent of weed control was evaluated and yield from each plot was calculated. Samples of soil and seeds of winter rape were taken at the day of harvest. All samples were analysed (herbicide residues) using the high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV-detection. At the harvest time, in soil and seeds of winter rape samples residues all of herbicide active ingredients were detected. Residues of herbicides active ingredient in seeds of winter rape amount: autumn application — 0.002–0.021 mg kg-1, spring application 0.009–0.037 mg kg-1. For soil samples, the residues amount respectively: 0.006–0.032 and 0.013–0.072 mg kg-1. Residues all active ingredient of herbicide, after spring application, detected in soil and seeds of winter rape, were higher than determined after autumn application. The residues of active ingredient of herbicides determined in seeds of winter rape did not exceed acceptable amounts displayed in EU standards. The phytotoxic effects of all used herbicides on winter rape were not observed. Graminicides used in autumn controlled Elymus repens in 90–98% and applied in spring in 96–100%. The yield assembled from the herbicide objects (autumn and spring applications) was similar.


Keywords:

Elymus repens, weed control, winter rape, residue, herbicide
Pełna treść artykułu:

Badowski M., Kucharski M. - [250,59 kB]
Wpływ terminu aplikacji graminicydów na poziom pozostałości i skuteczność chwastobójczą w uprawie rzepaku ozimego.