IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [181,46 kB] - XXV (1) 2004

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Krzymański J., Krótka K., Piętka T. Elementy nieciągłości w rozkładzie zawartości kwasu oleinowego w oleju z nasion linii wsobnych rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego. Discontinuous components in distribution of oleic acid content in seed oil of inbred lines of double low winter oilseed rape (Brassica napus L.). 11-26
Sonntag K., Rudloff E., Wang Y Hodowla Brassica napus o ulepszonym składzie jakościowym oleju z nasion. Development of Brassica napus with improved seed oil quality. 27-40
Wathelet J.P. Analiza glukozynolanów i produktów ich rozpadu. Analysis of glucosinolates and their breakdown compounds. 41-50
Potapov D.A., Osipova G.M. Hodowla żółtonasiennego rzepaku jarego (Brassica napus L.) w Zachodniej Syberii. Breeding of yellow-seeded summer rapeseed (Brassica napus L.) in West Siberia. 51-61
Aleksandrzak Ł., Broda Z. Badanie polimorfizmu „rzepakochwastów” za pomocą markerów RAPD. „Rapeseed-like weeds” polymorphism detected with RAPD markers. 61-66
Springer B., Wojciechowski A. Springer B., Wojciechowski A. Ocena możliwości wyeliminowania barier prezygotycznych w krzyżowaniach oddalonych trzech gatunków z rodzaju Brassica. The assessment of overcoming prezygotic barrier in interspecific crosses of three species from Brassica genus. 67-76
Rudko T., Hajnos M., Sokołowska Z. Próba zastosowania metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku. An attempt to apply mercury porosimetry method to investigations of microstructure of rapeseed pods. 77-84
Bečka D., Vašák J., Štranc P., Kuchtová P. Technologia uprawy rzepaku ozimego dla odmian zmodyfikowanych genetycznie w Czechach. Growing technologies for genetically modified varieties of winter oilseed rape in Czech Republic. 85-96
Kotecki A., Kozak M., Malarz W. Wpływ zróżnicowanego poziomu agrotechniki na rozwój i plonowanie odmian rzepaku ozimego. The effect of different crop production systems on growth and yielding of winter rape cultivars. 97-108
Wójtowicz M. Wpływ nawożenia azotowego i warunków środowiskowych na cechy biologiczne i użytkowe złożonych odmian mieszańcowych rzepaku ozimego Kaszub i Mazur. Effect of nitrogen fertilization and environment conditions on biological and commercial characters of oilseed rape composite hybrids Kaszub and Mazur. 109-124
Szulc P.M., Drozdowska L. Wpływ siarki na zawartość glukozynolanów w siewkach rzepaku jarego Star. The effect of sulphur on glucosinolate content in seedlings of spring oilseed rape Star. 125-136
Hřivna L., Richter R., Rašková J. Skorygowanie odżywienia siarką rzepaku ozimego (Brassica napus L.). The correction of sulphur nutrition of winter rape (Brassica napus L.). 137-144
Lošák T., Richter R. Zastosowanie dawek dzielonych azotu w nawożeniu maku (Papaver somniferum L.). Split application of nitrogen in the poppy (Papaver somniferum L.) nutrition. 145-150
Badowski M., Kucharski M. Wpływ terminu aplikacji graminicydów na poziom pozostałości i skuteczność chwastobójczą w uprawie rzepaku ozimego.  Influence of the time of graminicides application on residues level and efficacy of weed control in winter rape crop. 151-158
Kucharski M., Badowski M. Pozostałości wybranych herbicydów w glebie i nasionach rzepaku ozimego. Residues of selected herbicides in soil and seeds of winter rape. 159-166
Jakubiak S., Stachecki S. Następcze działanie chlomazonu i metazachloru stosowanych razem i osobno na rośliny uprawiane wiosną po zlikwidowaniu plantacji rzepaku ozimego. Residual effects of clomazone and metazachlore used alone and in mixture after deleted crop of winter oilseed rape. 167-176
Kozłowski J., Kałuski T. Podatność odmian rzepaku ozimego na uszkodzenia przez Arion lusitanicus Mabille (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). Susceptibility of winter oilseed rape cultivars to damages caused by Arion lusitanicus Mabille (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). 177-186
Kelm M., Fostiak I., Kaczmarzyk M., Klukowski Z. Występowanie trzmieli (Bombus spp.) na rzepaku ozimym – implikacje dla ochrony upraw. Occurrence of bumblebees (Bombus spp.) on winter oilseed rape – implications for crop protection. 187-194
Michalski K. Oznaczanie białka w nasionach rzepaku – porównanie metody odbiciowej i transmisyjnej. Measurement of protein content in oilseed rape seeds – comparison of reflectance and transmittance methods. 195-202
Ptasznik S., Jerzewska M., Ropelewska M. Próby enzymatycznego przeestryfikowania mieszanek olejów rzepakowego i rybiego o zróżnicowanym poziomie kwasów tłuszczowych polienowych oraz ocena uzyskanych produktów. Trials on enzymatic interesterification of rapeseed and fish oils mixtures with a diversified level of polyenic fatty acids and examination of obtained products. 203-212
Flaczyk E., Rudzińska M., Górecka D., Szczepaniak B., Klimczak S., Korczak J. Ocena wybranych wskaźników jakościowych przechowywanej oliwy „extra virgin”. Evaluation of selected quality indexes of stored “extra virgin” olives. 213-224
Pieszka M., Migdał W., Barowicz T. Wpływ podawania lochom z paszą izomerów sprzężonego kwasu linolowego (CLA) na ich reprodukcję oraz wskaźniki odchowu prosiąt. The effect of the addition of isomers of conjugated linoleic acid (CLA) to feed rations for sows on their reproduction and performance of reared piglets. 225-232
Rosiak E. Rynek rzepaku – stan obecny i prognoza na sezon 2004/05. Rapeseed Market – Present Situation and Projections for the Season of 2004/05. 233-240
Mikołajczyk K., Spasibionek S., Bartkowiak-Broda I. Analiza genotypów mutanta rzepaku ozimego (Brassica napus L.) o obniżonej zawartości kwasu linolenowego z zastosowaniem markerów DNA. Analysis of the low-linolenic mutant genotypes of winter oilseed rape (Brassica napus L.) with the use of DNA markers. 243-250
Nogala-Kałucka M., Lampart-Szczapa E., Korczak J., Pacyńska K., Siger A. Badania efektywności przeciwutleniaczy oraz spadku zawartości tokoferoli w układach modelowych w testach utleniania tłuszczów. The study of the antioxidants efficiency and the loss of the tocopherol content in model systems during fat oxidation tests. 251-262

strona 1 z 2   12» »»