IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Oszacowanie wpływu wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie lnu oleistego w doświadczeniu 34-1.
Estimation of the effect of selected agro technical factors on linseed cropping in 34-1 experiment.
2, 2001

Autor:

Zając T., Kulig B.


Strony:

597-608


Streszczenie:

W roku 1999 przeprowadzono doświadczenie polowe z lnem oleistym odmiany Opal. Glebę pola doświadczalnego stanowił zdegradowany czarnoziem, wytworzony z lessu. Doświadczenie 34-1 obejmowało 27 obiektów i założono je w trzech blokach. Obiektami pierwszego czynnika były 3 poziomy nawożenia mineralnego NPK: 90, 180 i 270 kg/ha. Drugi czynnik badawczy stanowiły trzy gęstości siewu kiełkujących nasion lnu: 600, 900 i 1200 sztuk/m2. Udział azotu w dawce nawozowej był trzecim czynnikiem badawczym. Czwarty czynnik obejmował nalistne stosowanie regulatora wzrostu (Promalin) i nawozu dolistnego (Tytanit). Brązowo nasienny len odmiany Opal dał w dobrych warunkach glebowo–klimatycznych plon nasion powyżej 2 ton z hektara. Plonowanie lnu oleistego na tym poziomie pozwala upatrywać w tym gatunku alternatywną roślinę oleistą, której powierzchnia zasiewów powinna ulec zwiększeniu. Komponenty struktury plonu nasion lnu nie uległy istotnemu zróżnicowaniu pod wpływem badanych czynników agrotechnicznych. Obliczone współczynniki korelacji prostej dla plonu nasion lnu i jego komponentów strukturalnych informują o słabym powiązaniu tych cech.


Słowa kluczowe:

len oleisty, plon nasion, komponenty plonu, cechy morfologiczne, powierzchnia liści


Summary:

A strict field experiment was carried out with linseed, Opal cv. in 1999 on degraded chernozem developed from loess. The 34-1 experiment comprised 27 plots in three blocks. The first factor plot comprised 3 levels of mineral fertilization NPK: 90, 180 and 270 kg/ha. Three sowing densities of germinating linseeds: 600, 900 and 1200 seeds/ m2 were the second factor, whereas the nitrogen proportion in the fertilizer dose was the third. The fourth factor included foliar application of growth retardant (Promalin) and foliar fertilizer (Tytanit). Under favourable soil and climatic conditions brown linseed, Opal cv. yielded over 2 tons per hectare. Linseed yielding on this level allows considering it as an alternative oil crop and the area sown with it should be enlarged. Linseed yield components were not diversified significantly as the effect of studied agro technical factors. Calculated simple correlation coefficients for the linseed yield and its components reveal a weak relationship among these features.


Keywords:

linseed, seed yield, yield components, morphological traits, leaf area
Pełna treść artykułu:

Zając T., Kulig B. - [202,56 kB]
Oszacowanie wpływu wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie lnu oleistego w doświadczeniu 34-1.