IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Przydatność przyspieszonych metod badania trwałości stabilizowanego oleju rzepakowego.
Accelerated methods in durability research of stabilized rapeseed oil.
2, 2001

Autor:

Hęś M., Korczak J., Nogala-Kałucka M., Jędrusek-Golińska A., Gramza A.


Strony:

517-526


Streszczenie:

Celem pracy było porównanie przyspieszonych metod w ocenie odporności na utlenianie oleju rzepakowego bez dodatku i z dodatkiem przeciwutleniaczy. Olej stabilizowano dodając di-tert-butylohydroksytoluen (BHT) i etanolowy ekstrakt rozmarynu w ilości 0,02% (w/w). Trwałość niestabilizowanego i stabilizowanego oleju określano w aparatach Rancimat i Oxidograph w temp. 110oC, testem Schaala w temp. 60oC, w czasie którego oznaczano zawartość nadtlenków oraz metodą wagową, w której mierzono przyrost masy prób termostatowanych w temp. 60oC. Wyniki uzyskane w testach przyspieszonych porównywano z wynikami tzw. testu normalnego, prowadzonego w temp. otoczenia (ok. 20oC) z okresowym oznaczaniem zawartości nadtlenków. Określano okresy indukcyjne prób oleju z dodatkami i bez nich oraz obliczano współczynniki ochronne stosowanych przeciwutleniaczy. Podwyższona temperatura i większy dostęp tlenu w testach przyspieszonych spowodowały znaczne skrócenie okresu indukcyjnego badanych prób oleju rzepakowego. Uzyskane wartości pomiarowe okresów indukcyjnych w warunkach testu Rancimat i Oxidograph mieściły się w przedziale 5,6–14,0 godz. W przypadku pozostałych metod oznaczenia wykonywano przez kilka tygodni, a nawet miesięcy przechowywania próbek. Badane przeciwutleniacze wykazywały aktywność przeciwutleniającą we wszystkich stosowanych metodach pomiaru stabilności oleju rzepakowego. Jednakże współczynniki ochronne dodatków obliczone w testach przyspieszonych były znacznie niższe niż w teście prowadzonym w warunkach normalnych. Przeciwutleniacze zawarte w ekstrakcie z rozmarynu wykazały większą aktywność w stabilizowaniu oleju niż syntetyczny BHT. Wskazuje to na możliwość ich wykorzystania do utrwalania produktów spożywczych zawierających ten rodzaj tłuszczu.


Słowa kluczowe:

olej rzepakowy, utlenianie tłuszczu, przeciwutleniacze, testy stabilności


Summary:

This study was aimed at the comparison of accelerated methods in evaluation of oxidation resistance of rapeseed oil, with and without antioxidants added. Oil was stabilized by addition of BHT /butylated hydroxytoluene/ and rosemary ethanolic extract in amount of 0.02% (w/w). Durability of unstabilized and stabilized rapeseed oil was determined in the Rancimat and Oxidograph apparatus (110oC), Schaal oven test, with periodic estimation of peroxides and weight increase measurement of samples thermostated in temp. 60oC. Results obtained in the accelerated tests were compared with normal test, conducted in the ambient temperature (20oC), with periodic estimation of peroxides. The induction periods of rapeseed oil with and without addition of antioxidants were indicated. The protection factor of used antioxidants was calculated. Increased temperature and larger oxygen acces in accelerated tests caused a considerable induction period abridgment of studied rapeseed oil samples. Induction period measuring values obtained in Rancimat and Oxidograph test comprised in range of 5.6–14.0 hours. In case of other methods, the estimation of peroxides was carried on for a few weeks, or even months of samples storage. Investigated antioxidants showed great activity in the applied rapeseed oil stability measurement methods. However, the protection factors of additives calculated in accelerated methods were lower than in normal test. The rosemary extract antioxidants revealed higher activity in stabilized oil than synthetic BHT. The results presented can make the rosemary extracts appropriate for preservation of rapeseed oil containing food.


Keywords:

rapeseed oil, lipid oxidation, antioxidants, stability tests
Pełna treść artykułu:

Hęś M., Korczak J., Nogala-Kałucka M., Jędrusek-Golińska A., Gramza A. - [172,46 kB]
Przydatność przyspieszonych metod badania trwałości stabilizowanego oleju rzepakowego.