IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Zawartość glukozynolanów w nasionach siewnych i konsumpcyjnych odmian mieszańcowych rzepaku ozimego z cytoplazmą CMS ogura.
Glucosinolate content in sowing and consumption seeds of hybrid varieties of winter oilseed rape with CMS ogura cytoplasm.
2, 2001

Autor:

Bartkowiak-Broda I., Liersch A., Ogrodowczyk M., Popławska W.


Strony:

423-440


Streszczenie:

Zaletą systemu genowo-cytoplazmatycznej męskiej niepłodności CMS ogura jest całkowita stabilność ekspresji męskiej sterylności. Brak w obrębie gatunku Brassica napus genotypów posiadających geny restorery dla CMS ogura uniemożliwiał hodowlę odmian mieszańcowych zrestorowanych. Wprowadzony do rzepaku gen restorer pochodzący od rzodkwi (Raphanus sativus) był ściśle sprzężony z genami determinującymi wysoką zawartość glukozynolanów. W wyniku krzyżowań z liniami CMS ogura o niskiej zawartości glukozynolanów i selekcji w rozszczepiających się pokoleniach uzyskano linie restorery o zróżnicowanej zawartości glukozynolanów. Celem przeprowadzonych badań z 66 mieszańcami doświadczalnymi pokolenia F1 było określenie wpływu zawartości glukozynolanów w liniach restorerach na zawartość tych związków w nasionach mieszańcowych pokolenia F1 oraz w nasionach konsumpcyjnych. Uzyskane wyniki pokazały, że zawartość glukozynolanów w nasionach mieszańcowych pokolenia F1 nie zależy od zawartości glukozynolanów w ojcowskiej linii restorującej, natomiast zależność ta występuje w pokoleniu F2, a więc w nasionach konsumpcyjnych. Zatem dla uzyskania nasion konsumpcyjnych rzepaku spełniających polską normę konieczna jest hodowla linii restorerów o niskiej zawartości glukozynolanów.


Słowa kluczowe:

rzepak ozimy, Brassica napus, Raphanus sativus, CMS ogura, glukozynolany, odmiany mieszańcowe, nasiona konsumpcyjne


Summary:

Complete stable expression of male sterility in CMS ogura is an advantage to this system. However, the lack of genotypes possessing restorer genes for CMS ogura in Brassica napus species made the breeding of restored hybrid varieties impossible. The restorer gene originating from radish (Raphanus sativus) introduced into the winter rapeseed genotype was tightly linked with genes determining high glucosinolate content. As a result of crosses with low glucosinolate CMS ogura lines and selection the restorer lines with differentiated glucosinolate content have been obtained. Investigations conducted with 66 experimental F1 hybrids aimed at determining of the influence of glucosinolate content in restorer lines on the content of these compounds in hybrid seeds progeny F1 and in consumption seeds. Obtained results showed that glucosinolate content in hybrid seeds of F1 progeny is not conditioned by glucosinolate content in father restoring pollinator lines, whereas this dependence occurs in F2 progeny, that is in consumption seeds. Therefore to obtain consumption seeds of rapeseed meeting Polish standard, the breeding of restorer lines with very low glucosinolate content is necessary.


Keywords:

winter rapeseed, Brassica napus, Raphanus sativus, CMS ogura, glucosinolates, hybrid varieties, consumption seeds
Pełna treść artykułu:

Bartkowiak-Broda I., Liersch A., Ogrodowczyk M., Popławska W. - [181,01 kB]
Zawartość glukozynolanów w nasionach siewnych i konsumpcyjnych odmian mieszańcowych rzepaku ozimego z cytoplazmą CMS ogura.