IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Wpływ terminu i gęstości wysiewu na plony rzepaku jarego odmiany populacyjnej Star i mieszańca złożonego Margo.
Influence of sowing date and sowing rate on the yields of spring rapeseed varieties: open pollinated variety Star and composite hybrid Margo.
2, 2001

Autor:

Wałkowski T.


Strony:

409-422


Streszczenie:

Przeprowadzono trzyletnie doświadczenie polowe dotyczące wpływu ilości wysiewu, terminu siewu i osmokondycjonowania nasion na plonowanie rzepaku jarego w latach 1998–2000. Badano dwie odmiany rzepaku jarego: populacyjną odmianę Star oraz odmianę Margo — mieszańca złożonego. W doświadczeniu zastosowano materiał siewny przygotowany w sposób konwencjonalny i pobudzony (nasiona osmokondycjonowane). W obu miejscowościach odmiana populacyjna Star plonowała lepiej od odmiany mieszańcowej Margo. W Małyszynie odmiany Star i Margo plonowały średnio na poziomie 22,1dt/ha i 20,8 dt/ha, natomiast w Zielęcinie odpowiednio na poziomie 18,7 dt/ha i 16,8 dt/ha. Opóźnienie siewu o około 15 dni spowodowało znaczne zmniejszenie plonu nasion. Termin siewu (wczesny i opóźniony o 2 tygodnie), jak również ilość wysiewu nasion (80, 120, 160, 200 nasion na 1 m2) miały istotny wpływ na plon nasion badanych odmian. W Małyszynie i w Zielęcinie najwyższe plony uzyskano odpowiednio w układzie 160–200 nasion/m2 i wczesny termin siewu oraz 120–160 nasion/m2 i wczesny termin siewu. Nasiona osmokondycjonowane doprowadziły do przyspieszenia wschodów (od 2 do 4 dni) w porównaniu ze wschodami na pozostałych poletkach obsianych nasionami nie pobudzonymi. Stwierdzono korzystny wpływ osmokondycjonowania materiału siewnego na polową zdolność wschodów w porównaniu z nasionami nie pobudzonymi przed siewem, co znalazło odzwierciedlenie w zwiększonej i bardziej wyrównanej obsadzie roślin na 1 m2 w różnych warunkach. W efekcie miało to wpływ na uzyskanie większych plonów badanych odmian.Summary:

Three-years field experiment concerning the influence of seed sowing rate, sowing date and the use of osmoconditioning of sowing seeds on yielding of spring oilseed rape was carried out in 1999 and 2000 year. Open pollinated variety Star and composite hybrid Margo were tested. In field trial was used sowing material prepared by conventional and stimulating means (osmoconditioning seeds). Yielding of Star variety was better than composite hybrid Margo in the both locations. Average yields of Star and Margo at Małyszyn were 22.1 dt/ha and 20.8 dt/ha, and at Zielęcin were 18.7 and 16.8 dt/ha respectively. Sowing of spring rape 15 days later had significant influence on reductions seed yields. Sowing time (early and two-week delayed) as well as seed sowing rate (80, 120, 160 and 200 seeds per 1 m2) had statistically significant effects on seed yield of tested varieties. At Małyszyn and at Zielęcin Experimental Station the highest yields were obtained under combination 160–200 seeds per 1 m2 and early sowing time and 120–160 seeds per 1 m2 and early date of sowing, respectively. Osmoconditioned seed material led to emergence of plants earlier (2–4 days) than sowing establishment of other plots planted with non-stimulating seed material. It has been stated that seed advancement had better effects on field emergence in comparison with non-stimulating seed material. More uniform and more complete emergence in different conditions leading to better plant density per 1 m2 after germination and close to harvest, and as the result of this the increase of yielding of tested varieties were observed.