IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Wpływ podstawowych czynników agrotechnicznych na plonowanie i strukturę plonu mieszańców złożonych rzepaku ozimego. III. Wpływ przedsiewnego nawożenia azotem na wzrost, przezimowanie i plonowanie mieszańców złożonych rzepaku ozimego POH 495 i POH 595.
Effect of main agrotechnical factors on yield and yield structure of oilseed rape composite hybrids. III. Effect of seedbed nitrogen application on height, wintering and yield of oilseed rape composite hybrid POH 495 and POH 595.
2, 2001

Autor:

Wielebski F., Wójtowicz M.


Strony:

397-408


Streszczenie:

Wykazano, że przedsiewne nawożenie azotem w dawce 20–40 kg N/ha, w porównaniu do obiektu kontrolnego, wpływało na istotne zwiększenie plonów badanych mieszańców złożonych rzepaku ozimego. Przedsiewne dawki azotu oddziaływały na cechy morfologiczne roślin przed zimą. Rośliny silniej nawożone azotem charakteryzowały się większą liczbą liści w rozecie, większą średnicą szyjki korzeniowej i świeżą masą oraz wyższym wyniesieniem stożka wzrostu. Łagodne zimy nie pozwoliły na pełną ocenę wpływu zróżnicowania cech morfologicznych na przezimowanie roślin. Nawożenie azotem przed siewem przyczyniło się do lepszego wiązania łuszczyn u roślin pylących i niepylących komponentów mieszańców złożonych, natomiast nie wpływało na inne badane elementy struktury plonu (liczbę nasion w łuszczynie i masę 1000 nasion) oraz pokrój roślin (liczbę rozgałęzień i wysokość roślin przed zbiorem). Spośród badanych zapylaczy bardziej zagłuszany przez rośliny mieszańcowe był ród MAH 15 niż odmiana Bor, natomiast przedsiewna dawka azotu nie miała wpływu na ich przeżywalność. Pod wpływem przedsiewnych dawek azotu nie ulegała istotnym zmianom zawartość glukozynolanów, tłuszczu i białka w nasionach badanych mieszańców złożonych. Istotne różnice wystąpiły jednak między mieszańcami, bowiem nasiona siewne mieszańca POH 495 zawierały istotnie więcej glukozynolanów i z większym udziałem w nich bardziej szkodliwych glukozynolanów alkenowych, aniżeli nasiona mieszańca POH 595.


Słowa kluczowe:

rzepak ozimy, mieszańce złożone, azot, struktura plonu


Summary:

Significant effect of seedbed nitrogen fertilization at 20-40 kg N/ha, in comparison with control object, on the increase of yield of investigated composite hybrids of oilseed rape was stated. Seedbed nitrogen doses affected morphological character of hibernating plants. Higher fertilized plants had more leaves, greater diameter of root collar, higher elevation of shoot apex and greater fresh matter. Mild winters during years of investigations made full estimation of nitrogen dose influence on oilseed rape wintering impossible. Seedbed nitrogen application affected pod production of both pollinator and male sterile plants and had not an effect on other yield components (the number of seeds per pod and the weight of 1000 seeds) and morphological plant character (the number of branches, the height of harvested plants). Among investigated pollinators strain MAH 15 was more suppressed by hybrid plants than variety Bor while an autumn nitrogen dose had no effect on their survival. Glucosinolate, oil and protein content in seeds of investigated composite hybrids was not dependent on seedbed nitrogen doses. Significant difference in glucosinolate content between cultivars was noticed. Seeds of hybrid POH 495 were characterized by higher content of glucosinolate and higher percentage of more harmful alkenyl glucosinolate than seeds of hybrid POH 595.


Keywords:

winter oilseed rape, composite hybrids, nitrogen, yield structure
Pełna treść artykułu:

Wielebski F., Wójtowicz M. - [231,12 kB]
Wpływ podstawowych czynników agrotechnicznych na plonowanie i strukturę plonu mieszańców złożonych rzepaku ozimego. III. Wpływ przedsiewnego nawożenia azotem na wzrost, przezimowanie i plonowanie mieszańców złożonych rzepaku ozimego POH 495 i POH 595.