IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Wpływ podstawowych czynników agrotechnicznych na plonowanie i strukturę plonu mieszańców złożonych rzepaku ozimego. II. Reakcja odmian mieszańcowych złożonych rzepaku ozimego POH 495 i POH 595 na termin siewu i wiosenne nawożenie azotowe.
Effect of main agrotechnical factors on yield and yield structure of oilseed rape composite hybrids. II. Response of oilseed rape composite hybrid POH 495, POH 595 to sowing date and spring nitrogen fertilization.
2, 2001

Autor:

Wielebski F., Wójtowicz M.


Strony:

381-396.


Streszczenie:

W latach 1997/98 i 1998/99 przeprowadzono 2 serie doświadczeń polowych metodą losowanych podbloków. Zlokalizowano je w trzech Zakładach Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin: Borowo, Łagiewniki i Oleśnica Mała. Uzyskane wyniki wskazują na istotny wpływ terminu siewu i wiosennej dawki azotu na plon mieszańców złożonych POH 495 i POH 595. Opóźnienie siewu o 7 dni w stosunku do terminu optymalnego wpłynęło na istotne obniżenie plonu nasion obu badanych odmian, natomiast zwiększenie wiosennej dawki azotu z 80 do 160 kg/ha spowodowało istotny jego wzrost. Udział komponentów mieszańca złożonego — roślin zapylacza i roślin niepylących w tworzeniu plonu był zależny od nawożenia azotowego. Przy wyższej dawce azotu znaczenie roślin niepylących w tworzeniu plonu zwiększyło się kosztem roślin zapylacza. Nie stwierdzono istotnego zróżnicowania w plonie nasion między badanymi odmianami, zapewne dlatego, że o wysokości plonu decydowały głównie niepylące rośliny mieszańca pokolenia F1 — FP01, który był komponentem obu odmian. Badane w doświadczeniu czynniki istotnie wpłynęły na elementy struktury plonu roślin zapylaczy i roślin mieszańcowych pokolenia F1. Niezależnie od terminu siewu i wiosennej dawki azotu niepylące rośliny pokolenia F1 w porównaniu do roślin zapylaczy tworzyły więcej rozgałęzień i łuszczyn, wypełnionych jednak mniejszą liczbą nasion. Termin siewu nie miał istotnego wpływu na jakość nasion mieszańców złożonych, natomiast wyższa dawka azotu (160 kg/ha) istotnie zwiększała zawartość białka i obniżała zawartość tłuszczu.


Słowa kluczowe:

rzepak ozimy, mieszańce złożone, struktura plonu


Summary:

Two series of field experiments in split-plot design were carried out in three Experimental Stations of Plant Breeding and Acclimatization Institute: Borowo, Łagiewniki, Oleśnica Mała in 1997/98 and 1998/99. Obtained results indicate significant effect of sowing date and spring nitrogen fertilization on yield of composite hybrids POH 495, POH 595. 7 days delay of sowing after optimum sowing date influenced significant seed yield decrease of two investigated cultivars. Increase of spring nitrogen dose from 80 to 160 kg N/ha caused significant increase of seed yield. Percentage of composite hybrid components — pollinator plants and male sterile plants in yield creation was dependent on nitrogen fertilization. At higher nitrogen dose, importance of male sterile plants in yield creation increased at the cost of pollinator plants. Yield of investigated cultivars did not differ significantly because it was mainly dependent on plants of FP01 hybrid, which was a component in two cultivars. Experimental factors had significant influence on yield structure of pollinator plants and plants of FP01 hybrid. Irrespective of sowing date and spring nitrogen dose male sterile plants of FP01 create more branches and pods with smaller number of seeds than pollinator plants. Sowing date had not significant effect on seed quality of composite hybrid, while higher nitrogen dose (160 kg/ha) significantly increased protein content and decreased fat content.


Keywords:

winter oilseed rape, composite hybrids, yield structure
Pełna treść artykułu:

Wielebski F., Wójtowicz M. - [166,05 kB]
Wpływ podstawowych czynników agrotechnicznych na plonowanie i strukturę plonu mieszańców złożonych rzepaku ozimego. II. Reakcja odmian mieszańcowych złożonych rzepaku ozimego POH 495 i POH 595 na termin siewu i wiosenne nawożenie azotowe.