IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Badania nad zdolnością kombinacyjną w odniesieniu do zawartości glukozynolanów w pokoleniach F1 i F2 mieszańców liniowo–odmianowych rzepaku ozimego (Brassica napus L).
Study on combining ability in respect to glucosinolate content in F1 and F2 generations of winter rapeseed hybrids (Brassica napus L.).
2, 2001

Autor:

Piętka T., Krótka K., Krzymański J.


Strony:

303-314


Streszczenie:

Badania zostały przeprowadzone w celu określenia ogólnej i specyficznej zdolności kombinacyjnej (OZK i SZK) w odniesieniu do zawartości glukozynolanów w nasionach zebranych z pokoleń F1 i F2 mieszańców podwójnie ulepszonego rzepaku ozimego. Mieszańce otrzymano krzyżując podwójnie ulepszone odmiany: Mar, Polo, Silvia, Lirajet i Wotan z liniami wsobnymi o ekstremalnie niskiej zawartości glukozynolanów. Mieszańce badano w doświadczeniach poletkowych. Zebrane z poletek nasiona były analizowane na zawartość i skład glukozynolanów. Analizy zostały wykonane za pomocą chromatografii gazowej sililowych pochodnych desulfoglukozynolanów. Obliczeń OZK i SZK dokonano w układzie North Caroline’a II (NCII). Wartości OZK i SZK oraz testy statystyczne ich istotności zostały określone oddzielnie dla pokoleń F1 i F2, a następnie porównane między sobą. Obliczenia wartości OZK wykazały, że tak linie wsobne jak i odmiany są wysoce i istotnie zróżnicowane pod względem zawartości i składu glukozynolanów. Wskazuje to, że dalsza selekcja na niską zawartość glukozynolanów w segregujących pokoleniach mieszańców powinna być efektywna. Perspektywy wykorzystania specyficznej zdolności kombinacyjnej w obniżaniu zawartości glukozynolanów są znacznie mniejsze. Tylko dla niewielkiej części kombinacji uzyskano wartości istotnie różne od zera, a w wielu wypadkach dla danej kombinacji otrzymano wartości dodatnie w pokoleniu F1, a ujemne w pokoleniu F2 lub odwrotnie. Natomiast odmiany jak i linie wsobne nie wykazały istotnego zróżnicowania genetycznego pod względem zawartości 4-hydroksybrassicyny – głównego glukozynolanu indolowego.


Słowa kluczowe:

glukozynolany, ogólna zdolność kombinacyjna, specyficzna zdolność kombina-cyjna, korelacje


Summary:

This study was undertaken in order to establish the general and specific combining abilities (GCA and SCA) in respect to glucosinolate content in seeds collected from F1 and F2 hybrid generations of winter double low rapeseed. Hybrids were produced by crossing of double low varieties: Mar, Polo, Silvia, Lirajet and Wotan with inbred lines extremely low in glucosinolate content. Hybrids were grown in field trials. Harvested seeds were analysed for glucosinolate content and composition. Analyses were performed using gas-liquid chromatography of sililated desulfoglucosinolates. Calculations of GCA and SCA were performed in North Caroline'a II (N II) design. GCA and SCA values and statistical tests of their significance were calculated separately for F1 and for F2 generations and then compared to each other. Calculated GCA values showed that both inbred lines and varieties were highly and significantly differentiated according to glucosinolate content and composition. Thus it can be expected that effective selection for lower glucosinolate content will be possible in segregating populations of hybrids. Possibility of making use of SCA in improving glucosinolate content was smaller. Calculated values are significantly different from zero only for a small part of combinations and in many cases positive values found in F1 were changed to negative in F2 generation or inversely. Examined varieties and inbred lines were not differentiated genetically according to 4-hydroxybrassicin content.


Keywords:

glucosinolates, general combining ability, specific combining ability, correlations
Pełna treść artykułu:

Piętka T., Krótka K., Krzymański J. - [163,49 kB]
Badania nad zdolnością kombinacyjną w odniesieniu do zawartości glukozynolanów w pokoleniach F1 i F2 mieszańców liniowo–odmianowych rzepaku ozimego (Brassica napus L).