IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Wpływ gęstości siewu oraz nawożenia dolistnego na plonowanie odmian rzepaku ozimego
The effects of sowing density and foliar feeding on yielding of winter oilseed rape cultivars
Tom 36, 2015

Autor:

Czarnik M., Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Jarecka A.


Strony:

60-68


Streszczenie:

Ścisłe doświadczenie polowe z rzepakiem ozimym przeprowadzono w sezonach 2010/2011–2012/2013 w stacji doświadczalnej Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (49°98' N, 21°95' E) koło Rzeszowa. Celem badań było określenie reakcji dwóch odmian rzepaku ozimego (Arot i Primus F1) na zróżnicowaną gęstość wysiewu nasion (40 i 60 sztuk∙m-2) oraz nawożenie dolistne (Basfoliar 12-4-6 + S + amino). Eksperyment został założony według układu split-split-plot w czterech powtórzeniach. Plon nasion był istotnie wyższy na obiektach z większą obsadą roślin na 1 m2 w porównaniu do obsady mniejszej. Uzyskana różnica wynosiła 0,48 t∙ha-1. Odmiany Arot i Primus F1 nie różniły się średnim plonem nasion, ale było to zróżnicowane w latach badań. Nawożenie dolistne wpłynęło istotnie o 12,3%, na zwiększenie plonu nasion w porównaniu do kontroli. Obsada roślin wpłynęła modyfikująco na liczbę łuszczyn na roślinie, a nie różnicowała liczby nasion w łuszczynie i MTN. Badane odmiany różniły się istotnie tylko MTN. Nawożenie dolistne wpłynęło istotnie na wzrost liczby łuszczyn na roślinie, a nie zróżnicowało pozostałych elementów struktury plonu.


Słowa kluczowe:

rzepak ozimy, gęstość wysiewu nasion, nawożenie dolistne, elementy struktury plonu, plon nasion


Summary:

Field experiments with winter oilseed rape were carried out in the seasons 2010/2011–2012/2013 at the Podkarpacki Agricultural Advisory Centre in Boguchwała (49°98’ N; 21°95’ E) near Rzeszów. The aim of this study was to determine the influence of two varieties of winter oilseed rape (Arot and Primus F1) on varied plant density (40 and 60 plants per·m2) and foliar feeding (Basfoliar 12-4-6 + S + amino). The experiment was realized according to the split-split-plot design in four replications. The seed yield significantly increased on the area with 60 seeds per m2 as compared to 40 seeds per m2. The obtained difference amounted 0.48 t·ha-1. Arot and Primus F1 did not show any difference in seed yield. The yield was changeable during research years. Foliar fertilization significantly increased seed yield to the control of 12.3%. Different plant density modified significantly the number of pods per plant but did not exert influence on the number of seeds per pod and weight of 1000 seeds. The examined varieties differed significantly in relation to weight of 1000 seeds. Applied foliar fertilizer significantly increased the number of pods per plant but did not influence the other elements of crop structure.


Keywords:

winter oilseed rape, sowing density, foliar feeding, yield components, seed yield
Pełna treść artykułu:

Czarnik M., Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Jarecka A. - [203,97 kB]
Wpływ gęstości siewu oraz nawożenia dolistnego na plonowanie odmian rzepaku ozimego