IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Graficzna prezentacja wyników doświadczeń polowych z mieszańcami F1 CMS ogura rzepaku ozimego (Brassica napus L.)
Graphical presentation of results of field trials with F1 CMS ogura hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.)
Zeszyt 1 tom 34, 2013

Autor:

Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I.


Strony:

115-124


Streszczenie:

W hodowli rzepaku ozimego i innych roślin istotnym zagadnieniem jest poznanie zmienności i współzależności podstawowych cech fenotypowych, zwłaszcza użytkowych, umożliwiających wyznaczenie kryteriów selekcji genotypów o wysokiej potencjalnej plenności, wynikającej między innymi z odpowiedniej relacji tych cech. W niniejszej pracy przedstawiono kilka graficznych metod prezentowania wyników doświadczeń. Materiał do badań stanowiły cztery mieszańce zrestorowane F1 CMS ogura: PN 4534/01, PN 4556/01, PN 4538/01, PN 4540/01 oraz cztery mieszańce złożone F1 CMS ogura rzepaku ozimego: Kaszub F1, Lubusz F1, Mazur F1 i Pomorzanin F1. Obiekty te badano w dwóch miejscowościach (Borowo i Zielęcin) w dwóch sezonach wegetacyjnych (2002/2003 i 2003/2004). W celu graficznej prezentacji zależności wybrano cztery cechy: plon nasion, liczbę nasion w łuszczynie, masę tysiąca nasion oraz zawartość tłuszczu. Charakterystyka pozycyjna badanych obiektów dla poszczególnych cech została przedstawiona na wykresach pudełkowych (boxplot). Współzależności pomiędzy cechami przedstawiono na wykresach rozrzutu, natomiast zależności pomiędzy obiektami na wykresie typu „sieć rybacka” (ang. parallel coordinate plot). Wizualizacja wyników eksperymentalnych jest dobrą metodą pozwalającą na przedstawienie zależności pomiędzy cechami i obiektami, którą można stosować jako alternatywną do metod tradycyjnych lub jako ich uzupełnienie.


Słowa kluczowe:

metody graficzne, wykres pudełkowy, wykres rozrzutu, wykres typu „sieć rybacka”, mieszańce, rzepak ozimy (Brassica napus L.)


Summary:

In oilseed rape breeding and other crops as well it is very important to understand the variability and interrelationships of basic phenotypic traits, especially agronomic, that help to determine the criteria for the selection of high yielding genotypes resulting from appropriate relations of these characteristics. This paper describes several graphical methods for presenting the results of field trials. The plant material consisted of four restored F1 CMS ogura hybrids: PN 4534/01, PN 4556/01, PN 4538/01, PN 4540/01 and four non-restored CMS ogura hybrids: Kaszub F1, Lubusz F1, Mazur F1, Pomorzanin F1. These hybrids were investigated in the field trials in two growing seasons (2002/2003 and 2003/2004), and two locations. Four traits, such as seed yield, number of seeds per pod, weight of 1000 seeds and oil content were selected for graphical presentation of these relations. Positional characteristics of investigated hybrids for individual traits were shown in boxplots. The correlations between traits were presented in a scatterplot. The relationships between the objects were presented in the graph as a parallel coordinate plot. Visualization of experimental results is a good method for the presentation of relationships between the traits and the genotypes which can be used as an alternative tool as compared to the traditional methods or it might be very useful as a supplement.


Keywords:

graphical methods, boxplot, scatterplot, parallel coordinate plot, hybrids, winter oilseed rape (Brassica napus L.)
Pełna treść artykułu:

Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. - [471,41 kB]
Graficzna prezentacja wyników doświadczeń polowych z mieszańcami F1 CMS ogura rzepaku ozimego (Brassica napus L.)