IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Wpływ warunków ogrzewania nasion rzepaku i gorczycy białej na cechy olejów do produkcji biodiesla
Impact of heating conditions of rapeseed and mustard seeds on the characteristics of oils for the biodiesel production
Zeszyt 1 tom 34, 2013

Autor:

Tańska M., Rotkiewicz D., Ambrosewicz-Walacik M.


Strony:

103-114


Streszczenie:

Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanych warunków ogrzewania nasion rzepaku i gorczycy białej na wydajność tłoczenia oraz cechy olejów, jako potencjalnych surowców do produkcji biodiesla. Nasiona rzepaku i gorczycy poddano ogrzewaniu w trzech temperaturach (60, 80 i 100°C) przez okres 30, 60 i 90 min, a następnie wytłoczono oleje na laboratoryjnej prasie ślimakowej. Jakość olejów określono poprzez oznaczenie zawartości wody i związków lotnych, stopnia hydrolizy i utlenienia, zawartości chlorofilu i fosforu, barwy oraz składu kwasów tłuszczowych. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem temperatury i czasu ogrzewania nasion następowało stopniowe zwiększanie wydajności tłoczenia, przy równocześnie istotnym pogarszaniu cech olejów. Oleje wydobyte z nasion ogrzewanych w najbardziej drastycznych warunkach, tj. 100°C/90 min, cechowały się wprawdzie najniższą zawartością wody i związków lotnych, ale najwyższą zawartością wolnych kwasów tłuszczowych, nadtlenków, barwników chlorofilowych i związków fosforu. Wykazano także, że ogrzewanie nasion rzepaku nie spowodowało zmian w składzie kwasów tłuszczowych. Biorąc pod uwagę zarówno wydajność tłoczenia, jak i jakość olejów w kontekście przydatności do produkcji biodiesla, za najbardziej optymalne warunki uznano ogrzewanie nasion w temperaturze 80°C w czasie 60 min.


Słowa kluczowe:

nasiona rzepaku, nasiona gorczycy, ogrzewanie, tłoczenie, wydajność, jakość olejów, biodiesel


Summary:

The aim of the study was to determine the effect of heating conditions of rapeseed and mustard seeds on the pressing yield and characteristics of oils as potential materials for the biodiesel productions. Oils have been pressed from seeds heated at temperatures of 60, 80 and 100°C for 30, 60 and 90 minutes. Pressing was carried out in a laboratory expeller. Quality of oils was defined by determining water and volatile compound contents, the degree of hydrolysis and oxidation, content of chlorophyll and phosphorus, color and the fatty acids composition. It was found that with the increasing temperature and time of heating condition the yield of pressing increased while the quality of oils deteriorated. Oils extracted from seeds heated in the most drastic conditions, 100°C/90 min, were characterized by the lowest water and volatile compounds content and the highest amount of free fatty acids, peroxides, chlorophyll pigments and phosphorus compounds. It was also shown that heating of rape seeds has not changed the fatty acids composition. Taking into consideration the yield of pressing and the quality of oils in terms of suitability for the biodiesel production, the most optimum heating condition of seeds was at 80°C for 60 min.


Keywords:

rapeseeds, mustard seeds, heating, pressing, yield, quality of oils, biodiesel
Pełna treść artykułu:

Tańska M., Rotkiewicz D., Ambrosewicz-Walacik M. - [178,9 kB]
Wpływ warunków ogrzewania nasion rzepaku i gorczycy białej na cechy olejów do produkcji biodiesla