IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Zależności pomiędzy wybranymi cechami jakościowymi nasion soi a ich zasiedleniem przez grzyby
Correlation between some qualitative features of soybean and occurrence of fungi
Zeszyt 1 tom 34, 2013

Autor:

Janda K., Ulfig K., Hury G., Markowska-Szczupak A.


Strony:

95-102


Streszczenie:

Materiał badawczy stanowiło 15 prób nasion soi. Określono masę tysiąca nasion, ciężar objętościowy, ilość zanieczyszczeń, pH, wilgotność, aktywność wody (aw), zawartość tłuszczu, kwasowość tłuszczu oraz wilgotność krytyczną nasion. Występowanie grzybów określono z wykorzystaniem pożywek RBA, DG18 oraz YpSs i inkubacji w 25o, 37o i 45oC. Najwięcej grzybów wyizolowano na DG18 w 25oC. Stwierdzono ujemną korelację pomiędzy masą tysiąca nasion a liczbą grzybów termofilnych. Zaobserwowano dodatnią zależność pomiędzy kwasowością tłuszczu a liczbą grzybów mezofilnych i kserofilnych. Wykazano dodatnią korelację pomiędzy wilgotnością nasion a liczbą kolonii grzybów kserofilnych. Odwrotnie proporcjonalną zależność wykazano między aktywnością wody nasion a liczbą grzybów na pożywce YpSs (37oC). Stwierdzone zależności wskazują na związek pomiędzy jakością nasion a liczbą kolonii grzybów je zasiedlających.


Słowa kluczowe:

soja, jakość nasion, występowanie grzybów, korelacje


Summary:

No work has been found in which correlation between chosen qualitative features of soybean seeds and the settlement of the fungi colonies were investigated. The study was designed to evaluate selected qualitative characteristics of soybean, to determine the quantitative analysis of fungi including different media and temperature incubation and to specify correlation between qualitative characteristics of soybean and the number of colonies of fungi that inhabit them. Investigated material of soya comprised 15 samples of seeds. The characteristics of seeds included calculation of thousand seed weights, volumetric weight, amount of mineral and organic impurities (including the seeds of other species and undeveloped and damaged seeds), pH of seeds, seeds moisture content, seeds water activity (aw), seed fat content, fat acidity and critical moisture of seeds. Fungi contaminated soybean was investigated using different culture media (RBA, YpSs, DG18 Agar) and incubation temperatures (25oC, 37oC and 45oC). The number of fungi was diversified depending on the type of culture medium and incubation temperature. The largest number of fungi colonies was isolated when DG18 medium was used at 25oC. Significant differences between thousand seed weights and amount of fungi on YpSs at 45oC have been revealed. The positive correlation was observed between the fat acidity and the number of mesophilic and xerophilic fungi at 25oC on RBA and DG18 media. The positive correlation was also observed between humidity of seeds and the number of xerophilic fungi on DG18 at 25oC. The negative correlation between water activity of seeds and the number of colonies of mesophilic fungi on YpSs at 37oC has been demonstrated. Relevant statistical correlations between physicochemical properties of soybean and the number of isolated fungi have been shown. Increased fat acidity may indicate fungal contamination of soybean.


Keywords:

soybean, quality of seeds, occurrence of fungi, correlations
Pełna treść artykułu:

Janda K., Ulfig K., Hury G., Markowska-Szczupak A. - [148,75 kB]
Zależności pomiędzy wybranymi cechami jakościowymi nasion soi a ich zasiedleniem przez grzyby