IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Porównanie potencjału plonowania roślin oraz wpływu wysokości cięcia łanu na kształtowanie się wskaźnika plonowania odmian rzepaku ozimego
Comparison of crop yield potential and the impact of cutting height of canopy on the formation of harvest index of cultivars of winter oilseed rape
Zeszyt 1 tom 34, 2013

Autor:

Zając T., Oleksy A., Kulig B., Styrc N., Pyziak K.


Strony:

47-64


Streszczenie:

W latach 2010–2012 przeprowadzono dwie serie ścisłych doświadczeń polowych w trzech miejscowościach Polski południowej, w których oceniono plonowanie i wartość wskaźnika plonowania dwóch odmian mieszańcowych rzepaku: Adam i Poznaniak. Zastosowano symulację wysokości koszenia łanu roślin na następującej wysokości: 20, 40 i 60 cm. Zmierzono masę i średnicę odcinków dolnej części łodygi, które pozostały na polu w formie ścierni. Potencjał produkcyjny łanu rzepaku ozimego był wyższy w części zachodniej kraju – Głubczyce. Nowe odmiany mieszańcowe plonowały na podobnym poziomie. Wyżej plonowała odm. Adam w wyniku nieco większego zagęszczenia roślin, a także większej liczby nasion w łuszczynie. Miała również lepszy wskaźnik plonowania. Podwyższanie cięcia roślin w czasie zbioru rzepaku ozimego optymalizowało wskaźnik plonowania u obydwu odmian. Podniesienie cięcia roślin rzepaku ozimego do 60 cm poprawiało wartości wskaźnika plonowania (g•g-1) odpowiednio o 0,079 (Adam) i 0,070 (Poznaniak). Wyższe straty powietrznie suchej biomasy ścierni rzepaku ozimego w sezonie wegetacji 2011/2012, wynoszące 4,03 t•ha-1, stwierdzono przy wysokości cięcia na 60 cm.


Słowa kluczowe:

rzepak ozimy, miejscowości, odmiana, plonowanie, wskaźnik plonowania, wysokość cięcia, biomasa ścierni


Summary:

In the years 2010–2012 two series of field experiments have been carried out in three southern Polish localities where the yield and value of the harvest index of two hybrid cultivars of winter oilseed rape Adam and Poznaniak were evaluated. The applied simulation used the canopy cutting height at 20, 40 and 60 cm. The mass and diameter of the lower part of the stem segments that•have remained in the field in the form of stubble were assessed. Production potential of winter oilseed rape canopy was higher in the western part of the country – Głubczyce. New hybrid cultivars yielded at a similar level. The cv Adam yielded higher due to a slightly larger plant density and greater number of seeds per silique and also had a higher rate of harvest index. Increasing plant cutting during harvest of winter oilseed rape optimize the rate harvest index in both cultivars. Increasing of cutting winter oilseed rape to 60 cm improved values of harvest index (g•g-1), respectively 0.079 (Adam) and 0.070 (Poznaniak). Higher losses of dry biomass of winter oilseed rape stubble, growing in season 2011/2012, and amounting to 4.03 t•ha-1 was found at the cutting height of 60 cm.


Keywords:

winter oilseed rape, localities, cultivar, yield, harvest index, cutting height, stubble biomass
Pełna treść artykułu:

Zając T., Oleksy A., Kulig B., Styrc N., Pyziak K. - [206,93 kB]
Porównanie potencjału plonowania roślin oraz wpływu wysokości cięcia łanu na kształtowanie się wskaźnika plonowania odmian rzepaku ozimego