IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Postęp biologiczny i jego znaczenie w produkcji rzepaku w Polsce i województwie podkarpackim
Biological progress and its significance for the production of oilseed rape in Poland and Podkarpackie voivodship
Zeszyt 1 tom 34, 2013

Autor:

Bobrecka-Jamro D., Romaniak M., Jarecki W., Buczek J.


Strony:

37-45


Streszczenie:

Opracowanie przedstawia stan postępu biologicznego i jego znaczenie dla produkcji rzepaku w Polsce i województwie podkarpackim. Analizowano zmiany w powierzchni zasiewów oraz porównywano plony uzyskiwane w doświadczeniach i produkcji polowej. Stwierdzono znacznie niższe plonowanie w produkcji polowej niż w doświadczeniach. Potencjalny postęp nie został więc w pełni wykorzystany. W latach 2000–2010 liczba zarejestrowanych odmian rzepaku w Polsce wzrosła ponad pięciokrotnie (z 16 w 2000 roku do 87 w 2010 roku). Średni wiek odmian wpisanych do Krajowego Rejestru (KR) wyniósł od 3,9 do 5,6 lat dla rzepaku ozimego oraz od 2,8 do 4,9 lat dla rzepaku jarego. Wskaźnik aktywności rejestracyjnej dla rzepaku ozimego był wysoki i wyniósł średnio w latach 7,5, natomiast dla formy jarej niski i wyniósł 2,0.


Słowa kluczowe:

rzepak, postęp biologiczny, postęp odmianowy


Summary:

The study presents the status of the biological progress and its importance for the production of oilseed rape in Poland and Podkarpackie voivodship. The changes in the sown area have been analysed and the yields obtained in experiments and field production have been compared. Yielding in field production occurred to be much lower than in experiments. Hence potential progress has not been fully exploited. In the years 2000–2010 the number of registered varieties of oilseed rape in Poland increased more than five-fold (from 16 in 2000 to 87 in 2010). The average age of the varieties listed in the National Register (KR) ranged from 3.9 to 5.6 years for winter rape and from 2.8 to 4.9 years for spring rape. Registration activity indicator for winter rape was high and amounted to an average of 7.5 years and for spring form was low and amounted to 2.0.


Keywords:

oilseed rape, biological progress, varietal progress
Pełna treść artykułu:

Bobrecka-Jamro D., Romaniak M., Jarecki W., Buczek J. - [165,19 kB]
Postęp biologiczny i jego znaczenie w produkcji rzepaku w Polsce i województwie podkarpackim