IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Występowanie grzybów z rodzaju Alternaria w liściach i łuszczynach rzepaku z objawami czerni krzyżowych
Occurrence of fungi of the genus Alternaria on leaves and siliques of oilseed rape with symptoms of Alternaria black spot
Zeszyt 2 Tom XXXIII, 2012

Autor:

Jajor E., Korbas M.


Strony:

185-200


Streszczenie:

Sprawcami czerni krzyżowych są grzyby rodzaju Alternaria. Objawy choroby występują w po­staci różnego typu plamistości. Celem pracy była ocena składu populacji grzybów rodzaju Alternaria w liściach i łuszczynach rzepaku z objawami czerni krzyżowych. Doświadczenia prowadzono w Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Winnej Górze. W latach 2005/2006–2007/2008 badano rzepak ozimy (Kaszub i Lisek), a w latach 2007–2009 rzepak jary (Licosmos). W badaniach wykorzystano dwa obiekty, na jednym zastosowano Sportak 450 EC (prochloraz 450 g/l), natomiast drugi stanowiła kontrola (bez fungicydu). Z obiektów tych pobierano liście i łuszczyny z objawami czerni krzyżowych. Przy ocenie fitopatologicznej uwzględniano trzy typy objawów czerni krzyżowych, tj. plamy: koncentryczne (koncentrycznie strefowane, szarobrunatne), niekoncentryczne (nieregularne, czarne) oraz punktowe (drobne, czarne plamki). Fragmenty z odpowiednim typem plam odkażano, płukano w wodzie destylowanej, suszono na sterylnej bibule i wykładano na pożywkę PDA. Po inkubacji grzyby oznaczano do gatunku. Dla poszczególnych gatunków grzybów obliczono udział procentowy w odniesieniu do sumy wyłożonych fragmentów liści lub łuszczyn dla odpowiednich typów objawów. Udział poszczególnych gatunków grzybów był zróżnicowany i zależał od typu plamy, odmiany rzepaku oraz sezonu. Z plam obecnych na liściach najczęściej izolowane były gatunki A. brassicae i A. alternata. Gatunek A. alternata był w większości dominujący wśród izolatów uzyskiwanych z plam punkto­wych i koncentrycznych występujących na łuszczynach. We wszystkich sezonach A. brassicicola stanowił niewielki odsetek izolatów i wyszczepiono go najczęściej z plam niekoncentrycznych obecnych na liściach oraz niekoncentrycznych i punktowych na łuszczynach. Średnio dla sezonów i odmian z liści pochodzących z obiektów kontrolnych uzyskano nieco większą liczbę izolatów gatunku A. brassicae, a z kom­binacji chronionych większy odsetek kultur gatunku A. alternata.


Słowa kluczowe:

rzepak, czerń krzyżowych, objawy, Alternaria brassicae, A. brassicicola, A. alternata


Summary:

Alternaria black spot is caused by fungi of the genus Alternaria. Disease symptoms include different types of spots. The aim of the study was to assess composition of the population of fungi of the genus Alternaria on leaves and siliques of oilseed rape with symptoms of Alternaria black spot. The experiments were carried out in the Field Experimental Station of the Institute of Plant Protection – National Research Institute in Winna Góra (Great Poland region) on three cultivars of oilseed rape in the years 2006–2009. In the study two variants were tested – treated with Sportak 450 EC (prochloraz 450 g/l) and untreated. Leaves and siliques with symptoms of Alternaria black spot were collected from both variants. Phytophysiological assessment included three types of symptoms of Alternaria black spot, i.e. spots: concentric (concentrically zoned, grey-brown), non-concentric (irregular, black) and point (small, black spots). Fragments with a respective type of spots were disinfected, washed in distilled water, dried on sterile absorbent paper and placed on PDA medium. After incubation, fungal species were determined. Percentages of individual fungal species in relation to the sum of placed leaf or silique fragments for respective symptom types were calculated. Percentages of individual fungal species differed and depended on spot type, rape cultivar and season. Species the most frequently isolated from leaf spots were A. brassicae and A. alternata. A. alternata was mostly prevalent among the isolates obtained from point and concentric spots on siliques. In all the seasons A. brassicicola accounted for a low percentage of isolates and it was the most frequently isolated from non-concentric spots on leaves and non-concentric and point spots on siliques. A slightly higher number of isolates of species A. brassicae was found on leaves from untreated subjects on average for seasons and cultivars, as well as a higher percentage of cultures of species A. alternata for variants treated with the fungicide.


Keywords:

oilseed rape, Alternaria black spot, symptoms, Alternaria brassicae, A. brassicicola, A. alternata
Pełna treść artykułu:

Jajor E., Korbas M. - [296,11 kB]
Występowanie grzybów z rodzaju Alternaria w liściach i łuszczynach rzepaku z objawami czerni krzyżowych