IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Ocena mieszanek zawierających makuchy z dwóch odmian rzepaku uzupełnionych i nieuzupełnionych preparatem enzymatycznym w żywieniu kurcząt brojlerów
The estimation of diets with rapeseed cakes from two cultivars supplemented and non-supplemented with enzyme preparation for broiler chickens
Zeszyt 2 Tom XXXII, 2011

Autor:

Banaszkiewicz T.


Strony:

269-279


Streszczenie:

W badaniach na kurczętach brojlerach oceniano mieszanki zawierające makuchy uzyskane z rzepaku odmiany Kana i Marita uzupełnione i nieuzupełnione preparatem enzymatycznym zawierającym ksylanazę. W doświadczeniu wzrostowym przeprowadzonym na 120 ptakach podzielonych na 4 grupy po 30 sztuk (6 × 5 ptaków) w okresie od 1. do 21. dnia życia skarmiano izoenergetyczne i izobiałkowe mieszanki starter, a od 22. do 49. dnia grower. Mieszanki starter zawierały makuchy rzepakowe z odmiany Kana lub Marita w ilości 15%, a mieszanki grower 20%. Do tych mieszanek dodano preparat enzymatyczny zawierający ksylanazę w ilości 0,2 g/kg mieszanki. Po zakończeniu badań wzrostowych w 49. dniu z każdej grupy wybrano losowo po 6 ptaków (3 kurki i 3 kogutki) i przeprowadzono analizę rzeźną. W doświadczeniu strawnościowym przeprowadzonym na 64 kurczętach podzielonych na 4 grupy po 16 ptaków (4 powtórzenia po 4 ptaki) określano strawność mieszanek skarmianych w badaniach wzrostowych. Zastosowanie w mieszankach makuchów z dwóch odmian rzepaku, jak również dodanie preparatu enzymatycznego zawierającego ksylanazę, co prawda nie zróżnicowało istotnie wyników produkcyjnych, rzeźnych oraz zawartości podstawowych składników pokarmowych w mięsie kurcząt brojlerów, to jednak można zauważyć pewne korzystne tendencje dotyczące oddziaływania preparatu enzymatycznego zawierającego ksylanazę na takie cechy: jak przyrost masy ciała, zużycie paszy, umięśnienie i otłuszczenie tusz kurcząt (głównie w grupach żywionych mieszankami z makuchem odmiany Kana). Kurczęta istotnie gorzej trawiły suchą masę, białko ogólne, BAW i włókno surowe z mieszanki grower zawierającej makuchy z odmiany Marita niż Kana, a wpływ dodatku ksylanazy zależał od rodzaju makuchu w mieszance.


Słowa kluczowe:

makuch rzepakowy, odmiana, preparat enzymatyczny, parametry wzrostu, wyniki rzeźne, strawność mieszanek, kurczęta brojlery


Summary:

The diets containing rapeseed cakes from Kana and Marita cultivars supplemented and non- supplemented with enzyme preparation of xylanase activity have been evaluated. The growth experiment was carried out on 120 broiler chickens divided into four groups, each of 30 birds (six replications with five birds). From the 1st–21st day chickens were fed with isoenergetic and isoprotein starter diets and from 22nd–49th day with grower diets. Two groups were fed with diets containing rapeseed cake from seeds of Kana or Marita cv. (15% starter diet and 20% of grower diet) non- supplemented with enzyme preparation and two groups were fed with these diets supplemented with enzyme preparation containing xylanase (0,2 g·kg-1). On the 49th day of life six chickens from each group (3♀ and 3♂) were scarified and slaughter analysis was carried out.

In the digestibility experiment conducted on 64birds divided into 4 groups of 16 birds (4 × 4 birds) the digestibility coefficients of diets described earlier were stated. The application of cakes from two rapeseed cultivars in diets and also the addition of the enzyme preparation containing xylanase did not significantly influence the production and slaughter results and content of basal nutrients in meat of broiler chickens. Obtained results show some favourable tendencies regarding the effect of this enzymatic preparation on body weight, feed conversion, musculature and carcass fatness of chickens, mainly in groups fed with mixtures containing rapeseed cake from Kana cultivar. The digestibility of dry matter, crude protein, N-free-extract and crude fibre was significantly lower in grower diet containing rapeseed cake of Marita than of Kana cultivar. The effect of xylanase supplement depended on the kind of rapeseed cake used in the diet.


Keywords:

broiler chickens, rapeseed cake, cultivar, enzyme preparation, growth parameters, slaughter results, digestibility
Pełna treść artykułu:

Banaszkiewicz T. - [193,77 kB]
Ocena mieszanek zawierających makuchy z dwóch odmian rzepaku uzupełnionych i nieuzupełnionych preparatem enzymatycznym w żywieniu kurcząt brojlerów