IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion światłem czerwonym na zawartość składników pokarmowych w nasionach pokolenia potomnego rzepaku ozimego II. Zawartość i skład kwasów tłuszczowych
Influence of pre-sowing red light stimulation on nutrients content in winter rape seeds II. Fatty acid content and composition
Zeszyt 2 Tom XXXII, 2011

Autor:

Dziamba J., Dziamba Sz.


Strony:

249-256


Streszczenie:

W nasionach rzepaku ozimego pokolenia potomnego pochodzących z doświadczenia polowego oznaczono zawartość i skład niektórych kwasów tłuszczowych (C16:0, C16:1, C18:0, C18:1, C18:2, C18:3, C20:0, C20:1, C18:2/C18:3). Czynnikami doświadczenia były odmiany rzepaku ozimego (Californium, Pomorzanin, Kronos, Spencer) i przedsiewna stymulacja nasion światłem czerwonym emitowanym przez generator fal elektromagnetycznych (GFE). W obrębie każdej odmiany wyróżniono kombinację kontrolną (bez naświetlania) i trzy obiekty z 1-, 3- i 5-krotnym naświetlaniem. Na zawartość i skład kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku istotny wpływ miała odmiana i warunki meteorologiczne. Czynnik odmianowy modyfikował głównie zawartość kwasów jedno- i wielonienasyconych w nasionach. Warunki pogodowe natomiast wpływały głównie na zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych. Przedsiewna stymulacja światłem czerwonym nie miała istotnego wpływu na zawartość i skład kwasów tłuszczowych.


Słowa kluczowe:

odmiany, naświetlanie, warunki meteorologiczne, zawartość i skład kwasów tłuszczowych


Summary:

Winter rape seeds have been examined to determine the content and composition of some fatty acids (C16:0, C16:1, C18:0, C18:1,C18:2, C18:3, C20:0, C20:1, C18:2/C18:3). The experimental factors included winter rape cultivars (Californium, Pomorzanin, Kronos, Spencer) and the pre-sowing stimulation of seeds with red light emitted by an electromagnetic wave generator (EWG).Within each cultivar, a control combination (unradiated) and three objects with 1-, 3- and 5-time radiation were distinguished.

It was found that a cultivar and meteorological conditions had significant effect on fatty acids content and composition in winter rape seeds. A cultivar factor modified a content of mono- and polyunsaturated fatty acids chiefly in the seeds. The pre-sowing stimulation with red light radiation did not have any significant impact on fatty acids content or composition.

Fatty acids composition was significantly affected by a cultivar and weather conditions.

The cultivar factor modified primarily the content of mono- and polyunsaturated fatty acids, especially linoleic acid (C18:3) as evidenced by the highest value of variation coefficient.

The meteorological conditions primarily affected saturated fatty acids content, i.e. palmitic (C16:0), stearic (C18:0) and arachidic (C20:0). Pre-sowing stimulation with red light only slightly modified the content of individual fatty acids in winter rape seeds of the issue generation.


Keywords:

cultivar, radiation, meteorological conditions, fatty acid content and composition
Pełna treść artykułu:

Dziamba J., Dziamba Sz. - [160,53 kB]
Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion światłem czerwonym na zawartość składników pokarmowych w nasionach pokolenia potomnego rzepaku ozimego II. Zawartość i skład kwasów tłuszczowych