IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Wpływ terminu stosowania fungicydu zawierającego flusilazol na skuteczność ochrony rzepaku ozimego przed suchą zgnilizną kapustnych
The influence of the fungicide containing flusilazole on the effectiveness of the protection of oilseed rape against stem canker of brassicas
Zeszyt 2 Tom XXXII, 2011

Autor:

Kaczmarek J., Brachaczek A., Jędryczka M.


Strony:

153-166


Streszczenie:

Sucha zgnilizna kapustnych jest groźną chorobą rzepaku ozimego i jarego, wywoływaną przez grzyby workowe Leptosphaeria maculans i L. biglobosa. Pierwotnym źródłem porażenia roślin rzepaku są zarodniki workowe, które powstają w owocnikach stadium doskonałego, tworzonych na resztkach pożniwnych rzepaku z poprzedniego sezonu wegetacyjnego. Celem niniejszej pracy było porównanie skuteczności ochrony rzepaku ozimego przed suchą zgnilizną kapustnych w zależności od terminu stosowania fungicydu zawierającego flusilazol i weryfikacja wskazań monitorowania prowadzonego w ramach Systemu Prognozowania Epidemii Chorób. Badania w warunkach polowych wykonywano w ZDOO Krościna Mała w sezonach 2009/2010 oraz 2010/2011 na roślinach odmiany PR46W10. Oznaczanie zmian w dobowym stężeniu askospor patogenicznych grzybów Leptosphaeria spp. w powietrzu prowadzono metodą objętościową z wykorzystaniem chwytacza zarodników i ziaren pyłku firmy Burkard Manufacturing. Obserwacje zdrowotności roślin rzepaku przeprowadzono jesienią i przed żniwami. Oznaczono także plon rzepaku przy 9% wilgotności nasion. Gatunek grzybów rodzaju Leptosphaeria izolowane z liści i łodyg rzepaku oznaczano na podstawie cech morfologicznych kultur na pożywce agarowej. Skuteczność ochrony roślin rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych w sezonie jesiennym w znacznym stopniu zależała od liczby dni z zarodnikami workowymi grzybów L. maculans i L. biglobosa w powietrzu oraz od warunków pogodowych. Wykazano, że optymalnym terminem zabiegu fungicydowego przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych jest opryskiwanie roślin w terminie następującym po najwyższym stężeniu askospor w powietrzu. W wyniku takiego zabiegu obserwowano najniższe porażenie roślin, zarówno przed ich zimowym spoczynkiem jak też przed zbiorem rzepaku, a także znaczący wzrost plonu nasion. Proporcje pomiędzy gatunkami L. maculans i L. biglobosa zależały od rodzaju i ilości inokulum, sezonu i były odmienne na różnych organach roślin rzepaku. W okresie jesiennym na liściach przeważał gatunek L. maculans, natomiast na łodygach dominował gatunek L. biglobosa.


Słowa kluczowe:

askospory, flusilazol, Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa, monitorowanie, rzepak ozimy


Summary:

Stem canker of brassicas is a damaging disease of winter and spring oilseeed rape, caused by ascomycetous fungi Leptosphaeria maculans and L. biglobosa. The initial source of plant infection are ascospores, that are formed in fruiting bodies of the perfect stage (pseudothecia), on stubble of oilseed rape from the previous vegetative season. In spite of broad spectrum of experiments on stem canker in Poland, the research on the time of fungicide treatments and its dependence on the presence and concentration of ascospores in the air, has not been undertaken by now. In this paper the effectiveness of fungicide treatments at different times of application in autumn and early spring has been compared in relation to monitoring done in the System of Forecasting of Disease Epidemics.

The field experiments were carried out in the Experimental Station of Cultivar Testing in Krościna Mała, located in Lower Silesia in the seasons 2009/2010 and 2010/2011, with the use of winter oilseed rape cultivar PR46W10, on individual plots of 15 m2, designed in completely randomized blocks. The evaluation of changes in diurnal ascospore concentration was done with the volumetric method, using a spore sampler produced by Burkard Manufacturing. The calculation of the number of ascospores of Leptosphaeria spp. was done with light microscope under 200x magnification. Protective treatments were done using a fungicide containing flusilazole, with weekly intervals starting from the end of September till mid-November and in early spring, just after the start of plant vegetation, following winter pause.

The assessment of plant healthiness was done in autumn and before harvest. Disease incidence and severity was evaluated for each experimental variant; there were 150 plants evaluated for each individual plot. Then, the pathogens were isolated from infected leaves and stems. The fungi belonging to the genus Leptosphaeria were identified at the species level, based on culture morphology on potato-glucose agar medium. Plant yield was evaluated at 9% seed humidity. Statistical analyses (variance analysis, Tukey’s test and Pearson’s correlation coefficient) were done using GenStat software version 12.1.

The efficiency of plant protection of oilseed rape against stem canker in autumn greatly depended on the number of days with ascospores of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa in air samples and on climatic conditions. High percentage of days with ascospores present in the air and warm but rainy weather enhanced plant infection, so that one fungicide treatment could not fully stop the infection of all plants. It was found that one fungicide spray resulted in the highest reduction of infected plants when it was done on the day of the highest ascospore release till no longer than three weeks afterwards. The highest increase of seed yield was obtained at 4 (2011) and 9 (2010) days after the peak ascospore release. The proportion between L. maculans and L. biglobosa depended on the season and it was different on leaves and stems of oilseed rape. In autumn L. maculans prevailed on leaves and before harvest L. biglobosa was the dominating species on stems.


Keywords:

ascospores, flusilasole, Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa, monitoring, winter oilseed rape
Pełna treść artykułu:

Kaczmarek J., Brachaczek A., Jędryczka M. - [413,5 kB]
Wpływ terminu stosowania fungicydu zawierającego flusilazol na skuteczność ochrony rzepaku ozimego przed suchą zgnilizną kapustnych