IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [86,99 kB] - XXII (2) 2001

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Piętka T., Krótka K., Krzymański J. Badania nad zdolnością kombinacyjną w odniesieniu do zawartości glukozynolanów w pokoleniach F1 i F2 mieszańców liniowo–odmianowych rzepaku ozimego (Brassica napus L). Study on combining ability in respect to glucosinolate content in F1 and F2 generations of winter rapeseed hybrids (Brassica napus L.). 303-314
Babula D., Kaczmarek M., Ziółkowski P., Sadowski J. Genetyczne i fizyczne podstawy organizacji chromosomów u wybranych gatunków z rodziny Brassicaceae. Genetic and physical basis of chromosomal organization in selected species from Brassicaceae family. 315-326
Springer B., Wojciechowski A. Zgodność kojarzeniowa w krzyżowaniach między Brassica napus, B. oleracea i B. campestris. Cross compatibility in the crosses between B. napus, B. oleracea and B. campestris. 327-334
Popławska W., Bartkowiak-Broda I., Liersch A., Fürguth A. Ocena cech jakościowych linii restorerów dla CMS ogura i ich przydatności do tworzenia zrestorowanych mieszańców pokolenia F1 rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Evaluation of qualitative traits of restorer lines for CMS ogura and its usefulness for the development of F1 restored hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.). 335-348
Wielebski F., Wójtowicz M. Wpływ gęstości siewu na plon nasion oraz cechy morfologiczne i elementy struktury plonu odmian populacyjnych i mieszańcowych rzepaku ozimego. Effect of sowing density on seed yield, morphological plant character and yield structure of open pollinated cultivars and composite hybrids of winter oilseed rape. 349-362
Wielebski F., Wójtowicz M. Wpływ podstawowych czynników agrotechnicznych na plonowanie i strukturę plonu mieszańców złożonych rzepaku ozimego. I. Wpływ gęstości siewu i procentowego udziału roślin zapylacza na plon i strukturę plonu mieszańca złożonego rzepaku ozimego POH 595. Effect of main agrotechnical factors on yield and yield structure of oilseed rape composite hybrids. I. Effect of sowing density and percentage of pollinator plants on yield and yield structure of oilseed rape composite hybrids POH 595. 363-380
Wielebski F., Wójtowicz M. Wpływ podstawowych czynników agrotechnicznych na plonowanie i strukturę plonu mieszańców złożonych rzepaku ozimego. II. Reakcja odmian mieszańcowych złożonych rzepaku ozimego POH 495 i POH 595 na termin siewu i wiosenne nawożenie azotowe. Effect of main agrotechnical factors on yield and yield structure of oilseed rape composite hybrids. II. Response of oilseed rape composite hybrid POH 495, POH 595 to sowing date and spring nitrogen fertilization. 381-396.
Wielebski F., Wójtowicz M. Wpływ podstawowych czynników agrotechnicznych na plonowanie i strukturę plonu mieszańców złożonych rzepaku ozimego. III. Wpływ przedsiewnego nawożenia azotem na wzrost, przezimowanie i plonowanie mieszańców złożonych rzepaku ozimego POH 495 i POH 595. Effect of main agrotechnical factors on yield and yield structure of oilseed rape composite hybrids. III. Effect of seedbed nitrogen application on height, wintering and yield of oilseed rape composite hybrid POH 495 and POH 595. 397-408
Wałkowski T. Wpływ terminu i gęstości wysiewu na plony rzepaku jarego odmiany populacyjnej Star i mieszańca złożonego Margo. Influence of sowing date and sowing rate on the yields of spring rapeseed varieties: open pollinated variety Star and composite hybrid Margo. 409-422
Bartkowiak-Broda I., Liersch A., Ogrodowczyk M., Popławska W. Zawartość glukozynolanów w nasionach siewnych i konsumpcyjnych odmian mieszańcowych rzepaku ozimego z cytoplazmą CMS ogura. Glucosinolate content in sowing and consumption seeds of hybrid varieties of winter oilseed rape with CMS ogura cytoplasm. 423-440
Zając T., Borowiec F., Micek P. Porównanie produktywności, składu chemicznego i profilu kwasów tłuszczowych żółtych i brązowych nasion lnu oleistego. Comparison of productivity, chemical composition and fatty acid profile of yellow and brown linseeds. 441-454
Starzycka E., Starzycki M., Pszczoła J. Otrzymywanie czystych izolatów grzyba Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary z zanieczyszczonych sklerocjów. Obtaining of pure Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary isolates from contaminated sclerotia. 455-462
Karolewski Z., Weber Z., Najder K. Porażenie różnych odmian rzepaku ozimego przez Pyrenopeziza brassicae Sutton et Rawlinson w warunkach sprzyjających epidemicznemu rozwojowi. Different cultivars of winter oilseed rape infection by Pyrenopeziza brassicae Sutton et Rawlinson in conditions suitable for epidemic development. 463-468
Mierzejewska D., Kubicka E., Jędrychowski L., Grabska J. Zmiany aktywności i immunoreaktywności lipazy podczas przechowywania nasion rzepaku. Changes of specific activity and immunoreactivity of lipase during storage of rapeseed. 469-476
Rudzińska M., Kazuś T., Wąsowicz E. Sterole i ich utlenione pochodne w olejach roślinnych rafinowanych i tłoczonych na zimno. Sterols and their oxidized derivatives in refined and cold pressed seed oils. 477-494
Jaśkiewicz T. Zastosowanie ekstrudowanego koncentratu bobikowo-rzepakowego jako zamiennika poekstrakcyjnej śruty sojowej w dawkach pokarmowych dla kurcząt brojlerów. Applicability of extruded faba bean-rapeseed concentrate as a substitute of soybean meal for broiler chickens diets. 495-508
Szumacher-Strabel M., Potkański A., Cieślak A., Stanisławski D. Wpływ dodatku oleju rzepakowego do dawki pokarmowej dla owiec na poziom sprzężonego kwasu linolowego w mleku. Effect of rapeseed oil addition to milking sheep ration on level of conjugated linoleic acid in milk. 509-516
Hęś M., Korczak J., Nogala-Kałucka M., Jędrusek-Golińska A., Gramza A. Przydatność przyspieszonych metod badania trwałości stabilizowanego oleju rzepakowego. Accelerated methods in durability research of stabilized rapeseed oil. 517-526
Rosiak E. Sytuacja na krajowym rynku rzepaku. stan obecny i prognoza na sezon 2001/02. Domestic rapeseed market. current situation and outlook for the 2001/02 season. 527-538
Rybacki R., Skawiński P., Lampkowski M. Stan suszarnictwa nasion rzepaku w rejonie surowcowym Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. Technical status of rapeseed drying facilities in ZT Kruszwica area of seed supply. 539-550
Pągowski Z. Biopaliwa dla lotnictwa. Biofuels for aviation. 551-566
Troczyńska J., Flasiński S., Drozdowska L. Transformacja rzepaku genem reporterowym kodującym białko zielonej fluorescencji za pomocą Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of rapeseed with green fluorescent protein gene. 569-578
Bączkiewicz B., Łuczkiewicz T., Rudko T. Zmienność odporności łuszczyn na pękanie w populacji popromiennej rzepaku ozimego. Variability of pod shattering resistance in post irradiated population of winter oilseed rape. 579-586
Zukalová H., Matula J., Kuchtová P., Mikšík V. Wpływ siarki na plon i jakość rzepaku ozimego. Wpływ siarki na plon i jakość rzepaku ozimego. 587-596
Zając T., Kulig B. Oszacowanie wpływu wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie lnu oleistego w doświadczeniu 34-1. Estimation of the effect of selected agro technical factors on linseed cropping in 34-1 experiment. 597-608

strona 1 z 2   12» »»