IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści [168,97 kB] - Content

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Dariusz R. Mańkowski Dzień Młodego Naukowca w 2018 roku w IHAR — PIB w Radzikowie 3-9
Sandra Cichorz, Małgorzata Malicka, Kamilla Kużdowicz, Barbara Skibowska, Maria Gośka Zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych metod w doskonaleniu materiałów hodowlanych buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) Use of traditional and modern methods in the improvement of breeding material of sugar beet (Beta vulgaris L.) 13-14
Katarzyna Franke, Grzegorz Gryń, Lidia Michałowska, Mateusz Nowakowski Metody badawcze stosowane w pracach dotyczących ograniczania występowania populacji Globodera rostochiensis w glebie Research methods used in experimental works of reducing Globodera rostochiensis occurence in the soil 15-18
Agnieszka Dobrzycka, Joanna Wolko, Jan Bocianowski, Kamila Nowosad Charakterystyka zmienności fenotypowej linii DH oraz mieszańców rzepaku ozimego (Brassica napus L.) pod względem cech struktury plonu The characteristics of phenotypic variation in DH lines and hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.) including yield related traits 19-20
Joanna Wolko, Agnieszka Dobrzycka, Jan Bocianowski Ocena efektu heterozji cech struktury plonu mieszańców pojedynczych i mieszańców trójliniowych rzepaku (Brassica napus L.) Estimation of the seed yield traits heterosis for single cross and three-way cross hybrids of oilseed rape (Brassica napus L.) 21-22
Katarzyna Gacek, Iwona Bartkowiak-Broda, Laurencja Szala, Teresa Cegielska-Taras, Philipp E. Bayer, David Edwards, Jacqueline Batley, Steven Penfield Identyfikacja genetycznych podstaw procesu kiełkowania w nasionach rzepaku (Brassica napus L.) z wykorzystaniem mapowania genetycznego Identification of the genetic basis of germination in rape seed (Brassica napus L.) using genetic mapping 23-24
Aleksandra Pietrusińska, Monika Żurek, Dariusz Mańkowski Poszukiwanie źródeł odporności na stresy biotyczne w dawnych odmianach i populacjach miejscowych pszenic i pszenżyta The search for sources of biotic stress resistance in old varieties and landraces of wheat and triticale 25-28
Renata Orłowska, Katarzyna Anna Pachota, Joanna Machczyńska, Agnieszka Niedziela, Janusz Zimny, Piotr Tomasz Bednarek Zastosowanie metody Taguchiego do poprawy efektywności androgenezy w zbożowych kulturach in vitro Application of the Taguchi method in the androgenesis efficiency enhancment in cereal tissue cultures 29-30
Wioletta M. Dynkowska, Małgorzata R. Cyran Substancje bioaktywne form wyjściowych pszenicy do hodowli nowych odmian w aspekcie produkcji żywności funkcjonalnej — wpływ warunków suszy w sezonie wegetacyjnym 2015 roku Bioactive substances of wheat input forms for new breeding cultivation in the aspect of functional food production 31-32
Mateusz Przyborowski, Sebastian Gasparis, Wacław Orczyk, Anna Nadolska-Orczyk Optymalizacja metod detekcji mutacji w genie Nud indukowanej przez technologię CRISPR/Cas9 w jęczmieniu zwyczajnym (Hordeum vulgare L.) Optimization of mutation detection methods in the NUD gene induced by CRISPR / CAS9 technology in barley (Hordeum vulgare L.) 33-34
Grzegorz Czajowski, Paweł Czembor Wirulencja populacji Puccinia triticina sprawcy rdzy brunatnej na pszenicy i pszenżycie w Polsce w latach 2016–2017 Virulence of Puccinia triticina the causal agents of wheat and triticale leaf rust in Poland in years 2016–2017 35-36
Monika Żurek, Piotr Ochodzki, Roman Warzecha Wykorzystanie właściwości allelopatycznych sorga (Sorghum bicolor) w ograniczaniu zachwaszczenia zbóż The use of allelopathic properties of sorghum (Sorghum bicolor) in reducing weed infestation of cereals 37-39
Urszula Piechota, Paweł Czembor, Jerzy H. Czembor Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia Broadening of barley gene pool 41-42
Przemysław Werecki, Marta Dmochowska-Boguta, Anna Nadolska- Orczyk, Wacław Orczyk Znaczniki typów odporności pszenicy na Puccinia triticina Markers of wheat resistance types on Puccinia triticina 43-44
Sylwiana Nowicka, Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak Skuteczność wybranych herbicydów w uprawie sorga Efficiency of some herbicides for weed control in sorghum 45-46
Jarosław Haremza Wybrane metody hodowlane wykorzystywane przez DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. oraz oczekiwania spółki wobec polskich naukowców Selected breeding methods used by DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. and the company's expectations towards Polish scientists 47-49
Sandra Cichorz, Maria Gośka Wieloletnie trawy z rodzaju Miscanthus Anderss. — przykłady prac własnych Perennial Grasses of the genus Miscanthus Anderss. — examples of own work 51-54
Ewelina Żmijewska Badania nad bezpieczeństwem GMO Study on safety of GMO 55-56
Damian Gołębiewski, Danuta Boros, Kinga Gołębiewska, Anna Fraś Potencjał odżywczy i bioaktywny odmian owsa zwyczajnego Nutritive and bioactive potential of oat cultivars 57-58
Aneta Jarecka, Dorota Bobrecka-Jamro, Jan Buczek, Wacław Jarecki Reakcja odmian pszenicy jarej na zróżnicowany poziom intensywności technologii produkcji Response of spring wheat to varied intensity of crop production technology 59-65
Krystyna Zarzyńska, Dominika Boguszewska-Mańkowska, Piotr Barbaś Współczynnik plonowania odmian ziemniaka uprawianych w dwóch systemach produkcji Harvest index of potato cultivars growing under two crop production systems 67-72