IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści [177,83 kB] - Content

strona 1 z 4   1234» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
PAWEŁ CZ. CZEMBOR, DARIUSZ MAŃKOWSKI, PIOTR SŁOWACKI, DOMINIKA PIASKOWSKA Mapowanie asocjacyjne genów odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) i septoriozę paskowaną liści (Septoria tritici) w pszenicy Association mapping for resistance genes to leaf rust (Puccinia triticina) and Septoria tritici blotch (Septoria tritici) in wheat 3-7
TADEUSZ ADAMSKI, MARIA SURMA, ZYGMUNT KACZMAREK, ANETTA KUCZYŃSKA, KRZYSZTOF MIKOŁAJCZAK, MICHAŁ KEMPA, PIOTR OGRODOWICZ, ELŻBIETA ADAMSKA, RENATA TRZECIAK, ALINA ANIOŁA, RENATA HOLEWIŃSKA Badania nad wpływem translokacji 1B/1R na efektywność uzyskiwania linii DH pszenicy oraz ich wartość technologiczną Studies on the effect of 1B/1R translocations on the efficiency of obtaining wheat DH lines and their technological value 9-12
TOMASZ GÓRAL, HALINA WIŚNIEWSKA, PAWEŁ CZEMBOR, PIOTR OCHODZKI, MAGDALENA RADECKA-JANUSIK, MACIEJ MAJKA, JAROSŁAW PRZETAKIEWICZ Poszukiwanie oraz wykorzystanie markerów fenotypowych, metabolicznych i molekularnych do badania typów odporności na fuzariozę kłosów u form pszenicy o zróżnicowanej podatności Identification and application of phenotypic, metabolic and molecular markers in studies of types of resistance to Fusarium head blight in winter wheat accessions differing in resistance 13-19
ANNA NADOLSKA-ORCZYK, KAROLINA BARCHACKA, SEBASTIAN GASPARIS, HANNA OGONOWSKA, MACIEJ KAŁA Identyfikacja zmienności genetycznej pszenicy korelującej z potencjałem plonotwórczym i wybranymi cechami systemu korzeniowego Identification of genetic variation of wheat correlating with grain yield and development of root system 21-25
MARCIN RAPACZ, BARBARA JURCZYK, MONIKA SASAL Określenie czynników decydujących o zimowaniu pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego w warunkach polskich Identification of factors determining winter wheat and winter triticale overwintering under Polish winter conditions 27-30
MIROSŁAW TYRKA, GRZEGORZ FIC, MAGDALENA SZELIGA, MARCIN JAROMIN, PAWEŁ KRAJEWSKI, PAWEŁ MILCZARSKI, TADEUSZ DRZAZGA, PRZEMYSŁAW MATYSIK, RÓŻA MAZUR, TERESA SIKORA, EDWARD WITKOWSKI, JUSTYNA BUCZKOWICZ, DOROTA TYRKA Selekcja genomowa pszenicy ozimej Genomic selection of winter wheat 31-34
ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA Efektywność piramidowania genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. tritici) i rdzę brunatną (Puccinia triticina) w pszenicy ozimej Pyramiding efficiency of the genes of resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. tritici) and brown rust (Puccinia triticina) in winter wheat 35-40
HALINA WIŚNIEWSKA, MACIEJ MAJKA, MAGDALENA GAWŁOWSKA, MAREK KORBAS, JOLANTA BELTER Wykorzystanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae i Oculimacula acuformis The use of molecular and phenotypic markers to identify genes of wheat resistance to eyespot caused by Oculimacula yallundae and Oculimacula acuformis 41-44
WACŁAW ORCZYK, MARTA DMOCHOWSKA-BOGUTA, YULIYA KLOC Tolerancja na stresy abiotyczne — genotypowanie pszenicy w oparciu o strategię genów kandydujących Tolerance for abiotic stresses — genotyping of wheat based on candidate gene strategy 45-46
MAGDALENA SZECHYŃSKA-HEBDA, NATALIA HORDYŃSKA, STANISŁAW GRZESIAK, MACIEJ GRZESIAK, LIDIA SAS-PASZT, ANNA LISEK, BEATA SUMOROK, EDYTA DERKOWSKA, KRZYSZTOF WESZCZAK, MATEUSZ FRĄC, MICHAŁ PRZYBYŁ, PAWEŁ TRZCIŃSKI, SŁAWOMIR GŁUSZEK Fizjologiczne i genetyczne markery odporności pszenicy jarej na suszę w aspekcie interakcji zachodzących w ryzosferze Physiological and genetic markers of resistance of spring wheat to drought in the aspect of interactions occurring in the rhizosphere 47-48
MAGDALENA SZECHYŃSKA-HEBDA, NATALIA HORDYŃSKA, MARIA PILARSKA, IRENEUSZ ŚLESAK, MARIA WĘDZONY, JOANNA TROCZYŃSKA, ZOFIA BANASZAK Alternatywne czynniki redukujące zjawisko albinizmu roślin regenerowanych z androgenicznych kultur pszenicy i pszenżyta Alternative factors reducing albinism of plants regenerated from androgenic cultures of wheat and triticale 49-51
PIOTR T. BEDNAREK, RENATA ORŁOWSKA Analiza zmienności somaklonalnej indukowanej w kulturach in vitro u roślin zbożowych Analysis of somaclonal variation induced in cereals tissue cultures 53-58
PIOTR T. BEDNAREK, MARZENA WASIAK, AGNIESZKA NIEDZIELA Poszukiwanie markerów molekularnych genów utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z CMS Tt Exploration the markers linked to the pollen sterility genes in triticale with CMS Tt 59-61
STEFAN STOJAŁOWSKI, MARTA ORŁOWSKA, MARTYNA SOBCZYK, ANNA BIENIAS, MARCIN BERDZIK, BEATA MYŚKÓW, HALINA GÓRAL, MAGDALENA SIMLAT, TOMASZ WARZECHA, WOJCIECH WESOŁOWSKI, MAREK SZKLARCZYK, MIROSŁAW POJMAJ Genetyczne podłoże męskiej sterylności pszenżyta z różnymi cytoplazmami oraz możliwość wykorzystania badanych cytoplazm do tworzenia systemów CMS u pszenicy Genetic background of male sterility in triticale with different cytoplasm’s and perspectives of it utilization for development of CMS system in wheat 63-66
EDWARD ARSENIUK, LIDIA KOWALSKA Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych skracających cykl hodowlany i zwiększających efektywność selekcji genotypów ozimej pszenicy i ozimego pszenżyta o podwyższonej odporności i tolerancji na septoriozę liści i plew [czynnik sprawczy: Parastagonospora nodorum (Berk.), (Quaedvlieg, Verkley & Crous.)] Development and use of biotechnological methods for shortening the breeding cycle and improving the effectiveness of genotypes selection of winter wheat and winter triticale with increased resistance and tolerance to septoria leaf and glume [agent: Parastagonospora nodorum (Berk.), (Quaedvlieg, Verkley & Crous.)] 67-69
EDWARD ARSENIUK, JAKUB WALCZEWSKI, PIOTR OCHODZKI Toksyny białkowe Parastagonospora nodorum i ich związek z patogenicznością oraz odpornością pszenżyta i pszenicy na septoriozę liści i plew Parastagonospora nodorum proteinaceous toxins and their connection with wheat and triticale susceptibility and resistance on stagonospora nodorum blotch 71-73
HALINA WIŚNIEWSKA, TOMASZ, GÓRAL, PIOTR OCHODZKI, MACIEJ MAJKA, DOROTA WALENTYN-GÓRAL, JOLANTA BELTER Badanie typów odporności na fuzariozę kłosów u pszenżyta ozimego za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych Evaluation of Fusarium head blight resistance types in winter triticale using phenotypic and metabolic markers 75-79
ANNA LINKIEWICZ, KRZYSZTOF MICHALSKI Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych do skrócenia cyklu hodowlanego pszenżyta oraz do poprawy efektywności selekcji — miejscowo-specyficzna mutageneza z wykorzystaniem miejscowo-specyficznych nukleaz Development and application of methods for the shortening of triticale breeding cycle and for the effective selection — site-specific mutagenesis using programmable nucleases 81-82
JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK, MICHAŁ NOWAK, MAGDALENA SOZONIUK Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone Development of new genetic sources of triticale based on wide crosses 83-87
MICHAŁ NOWAK, PIOTR T. BEDNAREK, JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK, MAGDALENA SOZONIUK, KAROLINA DUDZIAK, MAGDALENA KAWĘCKA, KAROLINA RÓŻANIECKA Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym pszenżycie ozimym Identification of genome regions and DNA markers associated with heterosis in hexaploid winter triticale 89-93
MIROSŁAW KWAŚNIEWSKI, KAROLINA CHWIAŁKOWSKA, URSZULA NOWAKOWSKA, MAŁGORZATA NAWROT, JANUSZ JELONEK, GRAŻYNA SKAWIŃSKA-ZYDROŃ, AGNIESZKA BIELSKA Analiza zmienności epigenetycznej indukowanej stresem suszy oraz ocena jej stabilności transgeneracyjnej w aspekcie tolerancji jęczmienia na stres niedoboru wody The analysis of the epigenetic diversity induced by drought stress and the assessment of its transgenerational stability with respect to the drought stress tolerance in barley 95-99
JERZY CZEMBOR, ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, KINGA SMOLIŃSKA Współdziałanie odporności na mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei) warunkowanej genem mlo z wartością cech gospodarczych jęczmienia ozimego Interaction between powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) resistance determined by mlo gene and economical value characteristics in winter barley 101-103
DAMIAN GRUSZKA Badania nad wpływem brasinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres niedoboru wody Research on influence of brassinosteroids on tolerance of barley plants to drought stress 105-110
ENATA ORŁOWSKA, PIOTR TOMASZ BEDNAREK, SŁAWOMIR BANY Molekularna charakterystyka wpływu elementów mobilnych na zmienność genetyczną w zbożowych kulturach in vitro Molecular characterization of the impact of transposable elements on genetic variation in cereals tissue cultures 111-112
IWONA ŻUR, EWA DUBAS, SABINA MALAGA, FRANCISZEK JANOWIAK, ANNA JANECZKO, MARCIN RAPACZ, TOMASZ HURA, PIOTR WALIGÓRSKI, AGNIESZKA OSTROWSKA, MAGDALENA WÓJCIK-JAGŁA Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz Identification of factors which determine drought and freezing tolerance in barley (Hordeum vulgare L.) 113-116

strona 1 z 4   1234» »»