IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści [164,24 kB] - Contents

strona 1 z 6   123456» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
IWONA BARTKOWIAK-BRODA, LECH BOROS, TADEUSZ OLEKSIAK, DANUTA BOROS Stan badań dla hodowli roślin białkowych w Polsce w celu poprawy krajowego bilansu białkowego 13-15
EDWARD ARSENIUK Nauka i hodowla roślin kreatorami rozwoju rolnictwa i systemów rolniczych 17-20
STEFAN MALEPSZY, MONIKA RAKOCZY-TROJANOWSKA, BARTOSZ SZABAŁA, LESZEK ŁYŻNIK, MIECZYSŁAW ŚMIECH, BOGNA MAKOWSKA, BEATA BAKERA, BARBARA ŁOTOCKA, URSZULA ZAJĄCZKOWSKA, ALICJA DOŁKIN, STEFAN STOJAŁOWSKI, PAWEŁ KRAJEWSKI, MONIKA MOKRZYCKA, MICHAŁ ROKICKI, PRZEMYSŁAW MATYSIK, BOŻENA DENISOW, MIROSŁAW TYRKA Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej założenia projektu i wstępne wyniki 21-22
EDWARD S. GACEK Przyszłość hodowli i biotechnologii roślin w kontekście ochrony prawnej odmian roślin i prawa patentowego 23-25
ANNA KRAŚNIEWSKA Zmiana przepisów w zakresie zdrowia roślin i jej wpływ na wytwarzanie i obrót materiału siewnego 27-28
KRZYSZTOF ŁYSKAWA „Ubezpieczenia nie są takie złe” — czyli o wykorzystywaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w funkcjonowaniu firm nasiennych oraz rolniczych 29-30
JANUSZ ZIMNY, KATARZYNA MAKOWSKA, ALEKSANDRA ZIMNY, ANDRZEJ CZAPLICKI, SŁAWOMIR SOWA, SYLWIA OLESZCZUK Postęp w indukowaniu androgenezy i regeneracji roślin na przykładzie kultur in vitro mikrospor żyta 33-34
ANNA HAWLICZEK, BRADLEY TILL, JOANNA JANKOWICZ-CIEŚLAK, EWA BORZĘCKA, KATARZYNA TOFIL, ADAM KRAL, HANNA BOLIBOK-BRĄGOSZEWSKA Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie w ocenie zróżnicowania genów oraz w identyfikacji ich funkcjonalnych wariantów 35-36
ALICJA MACKO-PODGÓRNI, KATARZYNA STELMACH, KORNELIA KWOLEK, DARIUSZ GRZEBELUS Polimorfizm insercji elementów MITE jako narzędzie dla hodowli 37-38
RUSLAN YATUSEVICH, SZYMON ŚWIEŻEWSKI Dormancy and drought — One antisense to rule them all? 39
EWA BORZĘCKA, ANNA HAWLICZEK, PIOTR GAWROŃSKI, MAGDALENA PAWEŁKOWICZ, KATARZYNA TOFIL, HANNA BOLIBOK-BRĄGOSZEWSKA Biblioteka BAC i technologia Oxford Nanopore w poszukiwaniu genów warunkujących istotne użytkowo cechy żyta 41-42
KATARZYNA GACEK, JOANNA WOLKO, AGNIESZKA DOBRZYCKA, LAURENCJA SZAŁA, IWONA BARTKOWIAK-BRODA, JAN BOCIANOWSKI, PHILIPP E. BAYER, DAVID EDWARDS, JACQUELINE BATLEY Poznanie genetycznej regulacji cech wpływających na wartość paszową białka w nasionach rzepaku ozimego przy użyciu mapowania genetycznego 43-44
EWA GRZEBELUS, KATARZYNA MAĆKOWSKA, ANETA MALEC, KATARZYNA STELMACH, GABRIELA MACHAJ, MAREK SZKLARCZYK, DARIUSZ GRZEBELUS Wczesna selekcja mieszańców somatycznych marchwi — obiecujące narzędzie dla gatunków o wysokim potencjale regeneracyjnym 45-46
ANDRZEJ KOTECKI Soja — nowe wyzwania polskiego rolnictwa 49-50
EDWARD S. GACEK Założenia Inicjatywy Białkowej COBORU 51-52
AGNIESZKA OSIECKA Możliwości zwiększenia areału uprawy roślin białkowych w świetle aktualnych wyników urzędowych i porejestrowych doświadczeń odmianowych COBORU 53-54
JANUSZ PRUSIŃSKI Struktura, pochodzenie i znaczenie odmian roślin bobowatych grubonasiennych w Katalogu Wspólnotowym i w Krajowym Rejestrze Odmian 55-57
WACŁAW JARECKI, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, RUSLAN MONICH, EWA KOPANIA, GRAŻYNA KORBECKA-GLINKA Porównanie przebiegu wegetacji roślin oraz wielkość i jakość plonu nasion wybranych odmian soi 59-60
MICHAŁ A. JERZAK, WOJCIECH MIKULSKI Efekty finansowe hodowli łubinu na cele paszowe w świetle uzyskiwanych opłat licencyjnych i polityki interwencyjnej państwa 61-62
JERZY SZUKAŁA, AGNIESZKA FALIGOWSKA, KATARZYNA PANASIEWICZ, GRAŻYNA SZYMAŃSKA Produkcyjne i ekonomiczne skutki pasowej uprawy roślin strączkowych 63-64
JANUSZ ROGACKI Krajowe nasiennictwo kukurydzy 67
ROMAN WARZECHA,MONIKA ŻUREK Linie podwojonych haploidów w hodowli odmian mieszańcowych kukurydzy 69-70
PAWEŁ KOŁOSOWSKI Porównanie plonowania mieszańców kukurydzy różnych klas wczesności na przykładzie doświadczeń firmy Pioneer 71-72
MAREK LUTY Polska hodowla roślin rolniczych na krajowym rynku nasiennym 73-74
WOJCIECH NOWACKI Postęp biologiczny — podstawą perspektywicznego Programu dla Polskiego Ziemniaka 75-77

strona 1 z 6   123456» »»