IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

spis treści [56,53 kB] - SPIS TREŚCI

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
TOMASZ GÓRAL, DOROTA WALENTYN-GÓRAL Zróżnicowanie podatności odmian pszenicy ozimej i jarej na fuzariozę kłosów badanych w latach 2009–2016. Komunikat Variation for resistance to Fusarium head blight in winter and spring wheat varieties studied in 2009–2016. Short communication 3-11
ELŻBIETA MAŁUSZYŃSKA, TOMASZ GÓRAL, DOROTA WALENTYN-GÓRAL Wpływ wstępnego chłodzenia na zdolność kiełkowania porażonych przez Fusarium spp. ziarniaków pszenicy ozimej. Komunikat Effect of pre-chilling on germination of infected by Fusarium spp. winter wheat kernels. Short communication 13-20
PIOTR STEFAŃSKI, PATRYCJA SIEDLARZ, PRZEMYSŁAW MATYSIK, ZYGMUNT NITA, KRYSTYNA RYBKA Przydatność źródeł światła zbudowanych w oparciu o diody charakteryzujące się widmem ciągłym światła białego wzbogaconym o pasmo niebieskie w hodowli zbóż The usefulness of light sources based on diodes characterized by a continuous spectrum of white light enriched with a blue band in cereal breeding 21-31
HALINA WIŚNIEWSKA, TOMASZ GÓRAL, PIOTR OCHODZKI, DOROTA WALENTYN-GÓRAL, MICHAŁ KWIATEK, MACIEJ MAJKA, JOLANTA BELTER, ZOFIA BANASZAK, MIROSŁAW POJMAJ, DANUTA KURLETO, MARCIN KONIECZNY, GRZEGORZ BUDZIANOWSKI, ALICJA CICHA, KAZIMIERZ PAIZERT, PRZEMYSŁAW MATYSIK Badanie typów odporności na fuzariozę kłosów u pszenżyta ozimego za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych Evaluation of Fusarium head blight resistance types in winter triticale using phenotypic and metabolic markers 33-51
IRENA KOLASIŃSKA Rezultaty programu hodowli w kierunku poprawienia męskiej płodności odmian mieszańcowych żyta Results of the breeding program aimed at improvement of male fertility of hybrid rye varieties 53-63
DARIUSZ REJEK, JÓZEF ADAMCZYK, HENRYK CYGERT, JANUSZ ROGACKI, ANNA ROGACKA Analiza postępu hodowlanego w kukurydzy na podstawie wyników z doświadczeń wstępnych wykonanych w latach 2006–2016 z mieszańcowymi odmianami HR Smolice Analysis of the breeding progress in maize on the basis of trial data conducted in the years 2006–2016 with hybrid cultivars from HR Smolice 65-73
JIRI HAVEL The specific abiotic and biotic damage of poppy (Papaver somniferum) — a review 75-94
GABRIELA ŁAPIŃSKA LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN ZA ROK 2018 95
GABRIELA ŁAPIŃSKA INSTRUKCJA DLA AUTORÓW 97-98