IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [128,97 kB] - Content

strona 1 z 3   123» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Komitet Organizacyjny KONFERENCJA NAUKOWA - CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW GENOWYCH DLA HODOWLI ROŚLIN 3
Komitet Organizacyjny Program Konferencji 5-12
JERZY H. CZEMBOR, GRZEGORZ GRYZIAK, MARCIN ZACZYŃSKI, SYLWIA WŁODARCZYK, WIESŁAW PODYMA Gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce 2015–2017 Collection and preservation of crop genetic resources in Poland 2015–2017 15-16
WŁODZIMIERZ MAJTKOWSKI Ewolucja priorytetów gromadzenia i zachowania zasobów genowych traw przez Ogród Botaniczny KCRZG w Bydgoszczy w latach 1971–2017 Evolution of the priorities of collection and preservation of gene grass resources by the Botanical Garden of National Centre for Plant Genetic Resources in Bydgoszcz in the years 1971–2017 17-18
MARCIN BEZA Działalność Leśnego Banku Genów Kostrzyca w zakresie zachowania leśnych zasobów genowych The Kostrzyca Forest Gene Bank activities in the area of forest genetic resources conservation 19-20
JERZY LISEK Agrobiologiczna ocena genotypów zgromadzonych w kolekcji winorośli Instytutu Ogrodnictwa Agrobiological evaluation of genotypes in the grapevine collection of the Research Institute of Horticulture 21-22
GRZEGORZ HODUN, MAŁGORZATA HODUN Dawne odmiany jabłoni w zachodniej części województwa wielkopolskiego — ekspedycje i ochrona pozyskanych genotypów Old apple varieties in the west of the Wielkopolska province — expeditions and conservation of acquired genotypes 23-24
DENISE F. DOSTATNY, GRZEGORZ KLOC Inwentaryzacja, gromadzenie oraz wykorzystanie zasobów dzikich gatunków roślin uprawnych Inventory, collection and use of crop wild relatives resources 25-26
JERZY NAWRACAŁA, DANUTA KURASIAK-POPOWSKA Gromadzenie zasobów genowych soi przydatnych do hodowli w warunkach środowiskowych Polski Collection of soybean germplasm useful for breeding in Poland’s environmental conditions 27-28
PAWEŁ CHMIELARZ, JAN SUSZKA, BARBARA BUJARSKA-BORKOWSKA, ANDRZEJ LEWANDOWSKI, MIKOŁAJ WAWRZYNIAK, SZYMON KOTLARSKI, TERESA HAZUBSKA-PRZYBYŁ, MONIKA LITKOWIEC, BEATA PLITTA-MICHALAK, MARCIN MICHALAK Możliwości gromadzenia leśnych zasobów genowych w warunkach ex situ Feasibility of the forest tree species genetic resources ex situ conservation 29-30
ANDRZEJ LEWANDOWSKI, BŁAŻEJ WÓJKIEWICZ, MONIKA LITKOWIEC Pilna potrzeba ochrony zasobów genowych topoli czarnej (Populus nigra L.) w Polsce Urgent need for protection of the genetic resources of black poplar (Populus nigra L.) w Polsce 31-32
AGNIESZKA BUŃKOWSKA Kolekcje ozdobnych roślin cebulowych w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Lisewie Collections of decorative bulb plants in the Experimental Sub-Station Variety Testing in Lisewo 35-36
MARCIN PELC Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw w trzyleciu w ramach Programu Wieloletniego 1.2 MRiRW, IHAR — PIB w ZDOO w Lisewie Regeneration of grass genetic resources in the three years as part of the Multiannual Program 1.2. The Ministry of Agriculture and Rural Development, The Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR) — National Research Institute in the Experimental Sub-Station Variety Testing in Lisewo 37-38
BARTOSZ TOMASZEWSKI Chronione i zagrożone gatunki w kolekcji roślin łąkowo-pastwiskowych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG IHAR — PIB w Bydgoszczy Protected and endangered species in the meadow-pasture plants collection in the Botanical Garden NCPGR PBAI — NRI in Bydgoszcz 39-40
JOANNA JASKULSKA, EWA KAZIMIERCZAK-GRYGIEL, ALICJA KOLASIŃSKA Gromadzenie zasobów genowych roślin rzadkich i zagrożonych oraz CITES w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu The collection of genetic resources of rare, endangered and CITES plants in the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań 41-42
KONRAD WOLIŃSKI, MACIEJ NIEDZIELSKI, WIESŁAW PODYMA Ocena zawartości cukrów w pąkach spoczynkowych historycznych odmian jabłoni, zamrażanych w ciekłym azocie Evaluation of sugars content in dormant buds of historic apple cultivars frozen in liquid nitrogen vapour 43-44
URSZULA SKOMRA Kolekcja rodzaju Humulus w IUNG — PIB w Puławach Collection of Humulus genus in the Institute of Soil Science and Plant Cultivation State Research Institute in Puławy 45-46
GRAŻYNA SILSKA, JAN BOCIANOWSKI Charakterystyka i waloryzacja cech morfologicznych, biologicznych i plonu nasion 23 obiektów lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) The characterization and evaluation of morphological trials, biological features and seed yield of 23 flax accessions (Linum usitatissimum L.) 47-48
KAMILLA KUŻDOWICZ Ochrona zasobów genowych dzikich form buraka (Beta vulgaris L.) Conservation of genetic resources of wild form of beet (Beta vulgaris L.) 49-50
DOROTA MICHAŁOWSKA, AGNIESZKA PRZEWODOWSKA, JOANNA PISKORZ, PAULINA BURYŁO Polskie odmiany ziemniaka w Banku Genów in vitro w Boninie Polish potato cultivars at the Gene Bank in vitro 51-52
JOANNA PISKORZ, AGNIESZKA PRZEWODOWSKA, DOROTA MICHAŁOWSKA, KRZYSZTOF TREDER Identyfikacja odmian w kolekcji polowej ziemniaka tetraploidalnego Identification of cultivars in the field collection of tetraploid potatoes 53-54
GRZEGORZ GRYZIAK Żywotność obiektów przechowywanych w KCRZG IHAR — PIB Viability of accessions stored in the National Centre for Plant Genetic Resources IHAR 55-56
DENISE F. DOSTATNY, GRZEGORZ KLOC, WIESŁAW PODYMA, GRZEGORZ HODUN Rola wyjazdów kolekcyjnych w gromadzeniu zasobów genowych Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych The role of collection missions in gathering plant genetic resources material for National Polish Gene Bank 57-58
WOJCIECH ŚWIĘCICKI, PAWEŁ BARZYK, ZYGMUNT KACZMAREK, MAGDALENA KROC, WOJCIECH RYBIŃSKI, PAULINA WILCZURA Charakterystyka zmienności w kolekcji rodzaju Pisum i Lupinus — wybrane wyniki Variability characterization in collections of the genus Pisum and Lupinus — selected results 61-62
WOJCIECH RYBIŃSKI, MICHAŁ STARZYCKI, ELŻBIETA STARZYCKA-KORBAS, JAN BOCIANOWSKI Rodzaj Lathyrus — ocena i charakterystyka na podstawie wybranych gatunków i obiektów kolekcyjnych Genus Lathyrus — estimation and characterization using the chosen species and collected accessions 63-64

strona 1 z 3   123» »»